Claustre Universitari

És el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària i d’expressió de la posició i les aspiracions d’aquesta. Debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, direcció i gestió i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans, en els termes establerts en els Estatuts.

Sessions, composició i acords del Claustre Universitari

Mesa del Claustre Universitari

Comissió de Revisió dels Estatuts de la UPC