Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Electronic Engineering (MEE)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

El master's degree in Electronic Engineering (web del màster) (màster universitari en Enginyeria Electrònica) atén les necessitats dels diferents tipus d'estudiants: els que volen orientar-se cap a una carrera professional i els que busquen obtenir un títol de doctorat en Enginyeria Electrònica.

Els estudiants que fan aquest màster aconsegueixen un perfil ampli que inclou habilitats i coneixements en electrònica de potència, analògica i de radiofreqüència (RF), instrumentació, sensors, sistemes digitals, micro i nanotecnologies i microelectrònica. Després del primer bloc d'assignatures obligatòries, els estudiants poden triar entre una àmplia varietat de temes per adquirir un perfil general o d'especialitzar-se en una àrea determinada per fer recerca i obtenir un títol de doctorat.

Es pretén que la indústria moderna assimili aquests enginyers com a professionals de referència dins d'un escenari de producció i treball multidisciplinari. Per promoure l'ocupabilitat dels nostres estudiants, tant el treball de fi de màster com alguns dels crèdits ECTS per assignatures electives es poden realitzar en empreses o laboratoris.

L'MEE té també un marcat caràcter internacional. S'imparteix íntegrament en anglès, ja que es preveu que hi haurà estudiants d'altres països.


Aquest màster ha estat seleccionat dintre del programa de beques per a màsters d'excel·lència que convoca la Fundació Catalunya La Pedrera. Més informació dels criteris d’assignació a Fundació Catalunya-La Pedrera.
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre i febrer
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial i semipresencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense despeses addicionals, 3.320 € (4.980 € per a no residents a la UE).
Beques pròpies
 • Fòrum TIC: 1 beca amb una dotació de 3.000  €.
 • HP: 1 beca amb una dotació de 2.773,35 € i un contracte laboral addicional lligat a la durada de la beca.
 • HP Academy: 1 beca amb una dotació que cobreix les despeses de matriculació del màster, amb un contracte laboral lligat a la durada de la beca.
 • Telecogresca: 1 beca.
Més informació de les beques pròpies
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès
Lloc d'impartició

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

El màster té 120 crèdits organitzats en quatre semestres: pont (bridging), nucli, especialització i projecte. Els dos primers tenen un contingut curricular obligatori en funció del nivell d'accés, mentre que el d'especialització té un contingut curricular optatiu i preveu tant l'orientació professional com la de recerca, que té quatre especialitats: Electrònica de Potència, Dispositius i Microsistemes, Circuits i Sistemes Integrats, Instrumentació i Mesures.

El bloc bridging és un grup d'assignatures pont que alguns estudiants hauran de fer si el seu perfil d'ingrés no és el títol de grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics o l'equivalent d'una altra universitat. El nombre màxim de crèdits ECTS que permet aconseguir als estudiants se'ls permet guanyar per salvar els cursos és de 30 i s'inclouen en el total de 120 crèdits ECTS per al grau de mestratge.

Hi poden accedir:

 • Estudiantat procedent principalment de la titulació d'Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Informàtica i Física Aplicada. Segons l'àrea de procedència i el currículum acadèmic, l'accés es pot fer en diferents semestres.
 • Estudiantat espanyol i estranger amb estudis de grau o bachelor (tres o quatre anys d'estudis universitaris), procedent dels àmbits de l'enginyeria elèctrica, l'enginyeria informàtica i la física aplicada. Fins a la implantació total de les titulacions de grau, s'hi pot accedir amb les actuals enginyeries tècniques. Al semestre nucli, hi pot accedir estudiantat procedent d'estudis de grau o bachelor, en els àmbits de les telecomunicacions i l'electrònica.
 • L'estudiantat admès en el programa oficial de postgrau per realitzar el doctorat en Enginyeria Electrònica que requereixi complements de formació, així com l'estudiantat de l'actual segon cicle d'Enginyeria Electrònica que hagi superat totes les assignatures troncals i obligatòries d'aquesta titulació, poden accedir al semestre d'especialització.
Criteris d'admissió

Requisits d'idioma:
El nivell B2 d'anglès del Marc europeu comú de referència per a les llengües es pot acreditar mitjançant un dels punts següents:

 • Tenir l'anglès com a llengua materna.
 • Haver estudiat en un país de parla anglesa (mínim 1 quadrimestre).
 • Haver estudiat en un programa acadèmic universitari impartit en anglès (mínim 1 quadrimestre).
 • Haver obtingut un grau europeu d'educació superior que inclogui la competència de nivell B2 d'anglès.
 • Certificat d'anglès:
- Cambridge: FCE.
- TOEFL: PBT: >= 567; CBT: >= 227; IBT: >= 87.
- IELTS: 5,5.
- TOEIC: 750.
- Escola Oficial d'Idiomes: certificat de nivell avançat (nivell 5).
Un coneixement modest de català i espanyol pot ser útil per a la vida diària. Més informació sobre els Serveis i recursos lingüístics de la UPC.
Places
40 places al setembre; 20 places al febrer
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).


Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Pla d'estudis del MEE

El MEE ofereix 2 trajectòries curriculars:

 • Currículum sense intensificació: Si vols màxima flexibilitat d'assignatures optatives, escull aquesta opció. Has de fer 45 ECTS obligatoris i 45 ECTS optatius sense cap mena de restricció. La tesi té 30 ECTS.

 • Currículum amb intensificació: Si vols aprofundir en una de les múltiples àrees de l'enginyeria electrònica, escull aquesta opció. Has de fer 45 ECTS obligatoris i dels 45 ECTS optatius hauràs de fer com a mínim 20 ECTS de la intensificació que t’interessi. La tesi té 30 ECTS.

Les assignatures estan agrupades en blocs:

 • Assignatures bridge: Aquestes assignatures les han de cursar aquells estudiants que no tinguin un perfil de grau d'enginyeria de telecomunicació generalista. La Comissió Acadèmica de Màsters assigna les assignatures bridge que cada estudiant ha de cursar depenent del seu perfil d'entrada. Aquestes assignatures no allarguen el màster, ja que consumeixen crèdits optatius. En la imatge següent es pot observar la relació entre les assignatures bridge i les assignatures core. Aquesta informació pot ser útil per aquells estudiants que no se sentin còmodes amb el nivell de les assignatures bridge o les assignatures core, ja sigui perquè el nivell sigui massa alt o massa baix. Al començament de cada semestre, aquest desajust es pot solucionar reemplaçant l'assignatura matriculada per l'assignatura de nivell més alt o més baix corresponent.

 • Assignatures Core: Assignatures obligatòries. Hi ha molta flexibilitat per matricular aquestes assignatures. Els únics tres punts a tenir en compte són:

  • En cas de tenir assignades algunes assignatures bridge, no matricular assignatures core que depenguin d’elles fins a completar el curs bridge.
  • MND hauria de ser matriculada a la vegada o just després d’haver cursat AACT.
  • MTP hauria de ser matriculada el més tard possible (3er semestre).
 • Assignatures Optatives: Si l'estudiant no vol cursar cap itinerari d’intensificació podrà escollir qualsevol assignatura optativa ofertada. En el cas de seguir un itinerari d’intensificació haurà de fer com a mínim 20 ECTS d’assignatures optatives dins de la intensificació escollida (Energy Management, Integrated Circuits, Biomedical Engineering and Sensors, Micro and Nano Technologies). Si compleix aquest requisit, l’escola certificarà l’itinerari d’intensificació cursat.

 • Crèdits optatius: A més de les assignatures optatives, aquests crèdits es poden cursar de diferents formes:

Estructura del màster

mee.png


Guia de matrícula:

Primer quadrimestre (30 ECTS): 6 assignatures Core. Es pot matricular qualsevol assignatura excepte MTP. MTP s'ha de matricular tan tard com sigui possible.

Segon quadrimestre (30 ECTS): La resta d'assignatures Core que quedin pendents excepte MTP + assignatures optatives. Sense restriccions.

Tercer quadrimestre (30 ECTS): MTP + assignatures optatives. Sense restriccions.

Quart quadrimestre (30 ECTS): Treball final de màster.

En cas de que l'estudiant requereixi assignatures bridge, aquestes es cursaran durant el primer i el segon quadrimestres depenent de la disponibilitat de les assignatures i del perfil acadèmic de cada estudiant.

Els estudiants poden fer estades de mobilitat de mig any o d'un complert a un gran nombre d'universitats estrangeres. Normalment s'hi cursa el tercer quadrimestre i/o el treball fi de màster durant el quart quadrimestre.

En cas de que un estudiant vulgui fer mobilitat o una doble titulació en els quadrimestres tercer i quart, l'assignatura MTP s'haurà de cursar abans de marxar.

Pràctiques en empresa:

Dins el màster MEE és possible fer pràctiques en empresa. En marc del màster, aquestes pràctiques poden ser curriculars equivalents a 15 ECTS optatius, curriculars per desenvolupar el treball final de màster o extracurriculars (no reconeixen crèdits). Al següent link podeu trobar un llistat d’empreses que han rebut estudiants en pràctiques als darrers anys.


Optatives

 • ObligatòriaECTS
 • OptativaECTS
 • ProjecteECTS
MEE + Laurea  Magistrale in Ingegneria Elettronica (Politecnico di Milano, Itàlia)

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic