Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

El màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (web del màster) té com a objectiu proporcionar la formació necessària per exercir la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional específica. Amb una clara orientació professional, l'especialització pedagògica que aporta defineix un perfil que habilita per a l’exercici de la professió docent i proporciona al sistema educatiu professionals altament qualificats.

Especialitats

  • Tecnologia
  • Tecnologia industrial
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
Un curs acadèmic. També es pot cursar el Màster a temps parcial (dos anys acadèmics), 60 crèdits ECTS. Inici: octubre
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial i semipresencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense despeses addicionals, 1.660 € (2.490 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura / horaris a la guia docent dintre del pla d'estudis.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Les classes teòriques i pràctiques a la UPC es realitzen en horari de tarda. Les pràctiques es fan en horari de matí a centres de secundària.

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Titulació/especialitat
Per accedir a les diferents especialitats del màster, cal estar en possessió d'una titulació concordant o idònia amb l'especialitat docent, d'acord amb les resolucions del Departament d'Educació per a l'accés a la borsa d'interins. Podeu consultar la relació de titulacions i especialitats docents a https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011014:19, a l'apartat borsa d'interins.

També podeu consultar les correspondències entre les especialitats (ESO - Batxillerat - Formació Professional) i els estudis universitaris cursats.

Tercera llengua
D'acord amb la normativa, en el moment de fer la preinscripció, cal acreditar amb el certificat corresponent el nivell B1 d'una tercera llengua, segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

Informació addicional sobre l'admissió de determinades formacions en una tercera llengua per accedir a estudis universitaris amb requisit lingüístic previ.

L'estudiantat estranger ha d'acreditar el coneixement del català i del castellà (nivell B1) en el moment de fer la preinscripció i ha d'obtenir la suficiència de llengua (nivell B2) en finalitzar el màster. En cas de dubte sobre el nivell de català i castellà amb què s'arriba al màster, la Universitat pot realitzar una prova.

Per acreditar el nivell d'entrada esmentat, a més de les titulacions especificades al quadre Certificacions reconegudes de coneixements d'idiomes d'acord amb el MECR, es poden admetre també les certificacions següents:

  • Titulacions pròpies d'universitats estrangeres en la llengua d'impartició del grau o màster al qual es vol accedir.
  • Certificat d'assoliment de secundària d'una escola francesa, italiana, anglesa o alemanya.
  • Titulació d'una filologia de la mateixa llengua d'impartició del grau o màster al qual es vol accedir.
  • IELST o TOEFL.
  • Certificacions de nivells d'idiomes cursats en universitats o centres estrangers, amb l'especificació del nivell equivalent del MECR. Cal remarcar que, en tots els casos, no es tracta de certificacions reconegudes equivalents a un nivell concret del MECR. El que es reconeix és només una formació específica a l'efecte de poder entrar en uns determinats estudis impartits en una tercera llengua.
Places
60 (especialitat en tecnologia) + 60 (especialitat en formació professional, 30 en modalitat presencial i 30 semipresencial)
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
La preinscripció es fa al portal https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login durant la primera quinzena de setembre.
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type