Del 17 al 18 de juliol, eleccions per proveir vacants a la Comissió de Revisió d’Estatuts de la UPC

Del 17 de juliol (a les 10h) al 18 de juliol (a les 10:59h) tindran lloc les eleccions electròniques per proveir les vacants a la Comissió de Revisió d’Estatuts de la UPC. Aquesta comissió, integrada per representants de tots els sectors del Claustre Universitari, ha aprovat elevar a la sessió d'aquest òrgan el proper desembre una proposta de revisió dels Estatuts.

18/07/2024

Per garantir l’acompliment del calendari pactat a la Comissió de Revisió d’Estatuts de la Universitat i la màxim representació de tots els sectors de cara al Claustre Universitari del proper mes de desembre, s’ha convocat una reunió extraordinària asíncrona del Claustre Universitari per al dia 17 de juliol, a partir de les 10 h, amb un únic punt de l’ordre del dia que és l’elecció per a la provisió de vacants a la Comissió de Revisió d’Estatuts de la Universitat. Podeu consultar la convocatòria i la documentació de la sessió a Sessió 02/2024 del Claustre Universitari (sessió extraordinària).

L’esmentada Comissió l'integren representants de tots els sectors del Claustre i les vacants a proveir són: dos representants de la resta de personal docent i investigadors (PDI-B), un representant del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis laboral (PTGAS-L) i 4 representants de l’estudiantat de grau i màster (EGM). La presentació de candidatures és del 3 al 10 de juliol (a les 10h) i les votacions, que seran electròniques, tindran lloc del 17 de juliol (a les 10h) al 18 de juliol (a les 10:59h). L’enllaç de votació es facilitarà a la sessió extraordinària del Claustre Universitari i a l’aplicació govern.upc.edu, on també estarà disponible l’escrutini.

Seran electius i electors/electores exclusivament els representants de la resta de personal docent i investigador (PDI-B) membres electius del Claustre Universitari (vacants PDI-B); els representants del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis laboral (PTGAS-L) membres electius del Claustre Universitari (vacants PTGAS -L), i els representants de l’estudiantat de grau i màster (EGM) membres nats i electius del Claustre Universitari (vacants Estudiantat).