Acord sobre l'aturada acadèmica a la UPC

El Consell de l'Estudiantat ha signat un acord amb la UPC que preveu, amb caràcter transitori i mentre no s’aprovi la normativa de desenvolupament de la LOSU, les condicions i el procediment perquè l'estudiantat pugui exercir el seu dret a l’aturada acadèmica.

04/03/2024

L'acord signat pel Consell de l'Estudiantat i el rector de la UPC sobre l'aturada acadèmica, que ha estat presentat al Consell de Govern del 21 de febrer, és un compromís per garantir, d'una banda, el dret d'aturada acadèmica i, de l'altra, el dret de l'estudiantat a l'educació i la continuïtat del servei públic, tal com estableix la Llei orgànica  2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (LOSU).

El document preveu les condicions i el procediment perquè l'estudiantat pugui exercir aquest dret, mentre no s'aprovi la normativa de desenvolupament de la LOSU. 

Segons l'acord, tota aturada acadèmica requereix que hi hagi una reivindicació i/o protesta d’impacte acadèmic, social, cultural o equivalent. El Consell de l'Estudiant és l'òrgan que convoca l'aturada acadèmica, amb una antelació mínima de tres dies hàbils al dia de l’aturada i amb una durada inferior a un mes.

Aquest dret comporta que es podran recuperar tots els actes d’avaluació, a excepció d’aquells publicats al calendari acadèmic a l’inici del curs/quadrimestre. En cas que l’aturada acadèmica es convoqui amb una antelació mínima de deu dies hàbils, s’obrirà un període de negociació sobre els actes d’avaluació afectats per l’aturada. L'estudiant que hagi secundat l’aturada acadèmica té dret també a disposar de la informació sobre l’activitat docent que s’hagi desenvolupat durant la seva absència. 

Així mateix, durant aquest període no es podran fixar pràctiques o activitats voluntàries que puguin suposar una millora per a qui hagi optat per assistir a classe o una penalització per a qui no hi hagi assistit.