Anna Serra Tort pren possessió com a síndica de greuges de la UPC

Anna Serra Tort, nova síndica de greuges de la UPC
+
Descarregar

Anna Serra Tort, nova síndica de greuges de la UPC

Anna Serra dona la mà al rector Daniel Crespo durant l'acte de presa de possessió, que ha comptat amb la participació de la presidenta del Consell Social, Montserrat Guàrdia, a l'esquerra de la imatge
+
Descarregar

Anna Serra dona la mà al rector Daniel Crespo durant l'acte de presa de possessió, que ha comptat amb la participació de la presidenta del Consell Social, Montserrat Guàrdia, a l'esquerra de la imatge

La professora emèrita i catedràtica de la UPC Anna Serra Tort ha pres possessió, el 5 de setembre, com a síndica de greuges de la Universitat. Elegida el 25 juliol pel Consell Social de la Universitat, pren el relleu a Neus París, que ha ocupat el càrrec des del desembre del 2016 fins al desembre del 2021, i a Isabel Mercader Calvo, que ha exercit com a síndica en funcions fins al juny passat.

05/09/2022

Anna Serra Tort (Barcelona, 1951) ha pres possessió, el 5 de setembre, com a síndica de greuges de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC). Professora emèrita del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, ha estat catedràtica de Física Aplicada a la UPC des del juliol del 1999 fins a l’agost del 2021, si bé la seva vinculació com a docent de la Universitat es va iniciar l’any 1974, a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i a l’Escola d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). La seva tasca docent s’ha desenvolupat en aquest darrer centre on ha intervingut de manera activa en la implantació i el desenvolupament dels plans d’estudis, tant en la creació de temaris d’assignatures com en les comissions ad hoc. Del 2010 al 2019 també ha impartit docència a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)de la UPC.

Durant la seva trajectòria a la Universitat, ha exercit diversos càrrecs de gestió. Ha estat presidenta de la Comissió de Selecció i Avaluació de Personal Docent i Investigador (CSAPDIU), del 2008 al 2010; secretària del Departament de Matemàtica Aplicada III (1992-1998), secretària acadèmica de l’Escola de Camins (1984-1985) i directora del Departament de Física al mateix centre docent (1981-1985).  

Del 2019 al 2021 ha presidit el Comitè d’Avaluació de Ciències de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) i, l’any 2010, la Comissió de Matemàtiques i Física de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI). També ha estat membre de l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU Catalunya) del 2013 al 2017.

Com a investigadora, la seva activitat de recerca se centra en la simulació a escala atòmica del comportament dels materials amb estructura cristal·lina, i, en concret, en la deformació plàstica i el dany per radiació en metalls, aliatges i materials semiconductors. Compta amb una àmplia producció científica, amb més de 120 articles publicats en revistes internacionals del màxim nivell en el seu camp amb un alt índex de citacions. Ha participat en 23 projectes d’R+D+i competitius, tant internacionals com estatals i catalans, en la majoria dels quals ha estat la investigadora principal. Ha presentat treballs de recerca en desenes de congressos.

Ha estat editora de la revista Philosophical Magazine A, Materials Science (area of atomistic modelling), de Taylor & Francis, al Regne Unit (2014-2021). Actualment és membre de l’Advisory Board de la revista.

Anna Serra va ser distingida, l’any 2009, amb la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya per la contribució destacada al progrés científic i tecnològic de Catalunya.

El síndic o la síndica de greuges és elegida pel Consell Social i té un mandat de quatre anys. En l’elecció d’Anna Serra, el 25 de juliol passat, el rector Daniel Crespo i la presidenta del Consell Social, Montserrat Guàrdia, han valorat la tasca duta a terme per Isabel Mercader, professora del Departament de Física a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), que de l'1 de desembre al 7 de juny ha exercit de síndica de greuges en funcions.

Vetllar pels drets i llibertats dels col·lectius universitaris
La Sindicatura de Greuges s'encarrega de vetllar pels drets i llibertats de l'estudiantat, del personal docent i investigador (PDI) i del personal d'administració i serveis (PAS) referides al funcionament de la Universitat en tots els àmbits d’activitat.

En l’exercici de la seva funció, la Sindicatura de Greuges promou la convivència, la cultura ètica i les bones pràctiques, pot fer propostes per a la millora de la qualitat universitària i formular suggeriments. També pot actuar en la mediació de conflictes dins de l’àmbit de la Universitat, a petició de les parts.

Les seves actuacions no estan sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària i es regeix pels principis d’independència, autonomia, confidencialitat i protecció de dades.