La UPC aprova un pressupost de 349 milions d’euros per al 2023, prop d'un 10 % superior al de l'any anterior

El Consell de Govern i el Consell Social de la UPC han aprovat un pressupost de 348,8 milions d’euros per a l’exercici del 2023, una xifra que significa un 9,94% d'increment en relació amb l'any anterior (un 8,49% pel que fa al pressupost genèric). Incorpora un augment del finançament basal per part de la Generalitat de Catalunya, que haurà de compensar el dèficit estructural del model de finançament del sistema universitari català, així com el creixement del cost dels contractes de subministraments i serveis, especialment pel que fa als vinculats als subministraments energètics.

21/12/2022

Tal com reflecteix el pressupost de la Universitat Politècnica de Catalunya -  BarcelonaTech (UPC) aprovat pel Consell Social i el Consell de Govern, l'exercici del 2023, que ha de servir per desenvolupar el Pla estratègic de la UPC 2022-2025, s’emmarca en un moment d'incertesa econòmica a causa dels efectes de la guerra a Ucraïna i l'elevada inflació dels preus de l'energia i de les matèries primeres. 

El pressupost de la UPC també preveu continuar duent a terme els projectes finançats pels fons europeus procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Així mateix, recull un ingrés destinat a la compensació dels increments retributius del personal al servei de les administracions públiques, els augments de la despesa provocats per modificacions legislatives en l'àmbit de les cotitzacions socials i els augments deguts a l'evolució vegetativa del cost del personal. Igualment, es preveu el finançament, en una partida específica, per als programes d'estabilització del personal. En aquest apartat destaca la convocatòria de 100 noves places de professorat lector, destinades a dotar la UPC d'una major estabilització del personal docent i investigador.

Mitjançant els programes Serra Hunter, Margarita Salas, Maria Zambrano i Investigo, i amb una nova dotació de beques FPI, es duran a terme les actuacions dirigides a la captació, atracció i consolidació de talent pels diferents grups de recerca de la Universitat; aquestes darreres mitjançant convocatòries per a la contractació de personal investigador predoctoral i postdoctoral amb dedicació a temps complet, o l'obtenció del títol de doctor o doctora a través de les beques FPU.

Així mateix, es preveu un increment del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) per part de la Generalitat.

Ingressos

Pel que fa als ingressos derivats de la recerca, té una especial rellevància el creixement de la participació de la UPC en noves convocatòries del programa Horizon Europe, a través del qual la Universitat rebrà prop de 47 milions d'euros per a projectes assignat, a distribuir en els propers exercicis. Alhora, s'han aconseguit quatre distincions de l'European Research Council (ERC) i nou projectes Marie Curie, consolidant l'excel·lència de la UPC en programes científics. Així mateix, es preveu incrementar aquesta activitat de recerca amb la participació de la Universitat en nous projectes internacionals o noves convocatòries estratègiques.

En projectes d’àmbit nacional (ajuts convocats pel Ministeri i la Generalitat), es preveu un increment de recursos procedents de convocatòries dels diferents ministeris de l'Estat espanyol, atesa la dotació dels fons de Recuperació i Resiliència. Es preveu un increment del finançament de la Generalitat a través dels fons REACT-EU i també la consolidació del Fons de Desenvolupament Regional per al període 2021-2027.

A aquests creixements s’hi afegeix l’increment que, arran de la nova Llei de la Ciència, es traslladarà als percentatges d’overhead aplicat als programes nacionals i que, a través de les tarifes, s’han homogeneïtzat per a la resta de programes i convenis.

Quant als ingressos derivats de la transferència de tecnologia i de l’emprenedoria, es preveu que hi hagi un increment. El pressupost 2023 impulsa el finançament de convocatòries UPC destinades a fer arribar la tecnologia al mercat i afavorir la transferència de resultats de recerca. També s’incrementa el suport econòmic a la protecció de la propietat industrial i eines de valorització tecnològica.

D’altra banda, es preveu una estabilització dels ingressos procedents de la matrícula malgrat la recuperació dels programes de màster i doctorat d’estudiants internacionals. El 2023, s’incrementarà l’import corresponent a la compensació de les reduccions de preus públics aprovades al Parlament de Catalunya per a estudis de grau (2020) i màster (2021), per la reducció addicional introduïda el 2022 per a les titulacions científiques, d’enginyeries i arquitectura.


Quadre amb l''origen del fons del pressupost UPC per al 2023, desglossats i en percentatges


Despeses

Pel que fa a la despesa i al seu destí, el personal és un dels àmbits principals del pressupost. En el cas del Personal Docent i Investigador (PDI), es preveu garantir la reducció de la temporalitat i cobrir les jubilacions amb la convocatòria de 55 places de captació de lector, 1 d'agregat i 2 de catedràtic, així com amb la convocatòria de 25 places de promoció a catedràtic. Addicionalment, es convocaran les places d'estabilització a les figures d'agregat o titular dels professors que hagin superat el pla d'estabilització. A més, s’ha sol·licitat a la Generalitat la possibilitat d’oferir 100 places de lector noves, no supeditades a les baixes del 2022.

També s’oferiran 20 ajuts FPU-UPC, 30 ajuts FPI-UPC i 10 postdoctorals per promoure l’inici de la carrera acadèmica.

Igualment, es preveu continuar amb el Pla de Formació del PDI per a la millora de les competències i innovació docent del professorat, activitats que, en part, comptaran amb el finançament específic procedent de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Quant al Personal d’Administració i Serveis (PAS), s’executaran els processos extraordinaris d’estabilització d’aquest col·lectiu previstos a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el sector públic, que afecten un total de 45 places. Addicionalment es convocaran 92 places d’oposició de promoció interna al subgrup C1 i també una convocatòria addicional de nou ingrés de C1. Aquestes actuacions implicaran que la taxa de temporalitat del PAS estructural se situï al 4% a principis de 2024. També durant l’any 2023 s’analitzarà i es convocaran, si escau, les places ocupades de forma temporal per donar compliment a allò previst a la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

El 2023 es continuarà apostant pel desenvolupament de les competències per al desenvolupament personal i professional. En aquest sentit, es mantindran les despeses de formació del PAS, les quals es finançaran, parcialment, a través del conveni específic amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Sobre el Pla d'Inversions de la Universitat (PIU), i amb la consolidació dels ingressos rebuts a 2022 per import de set milions d’euros, es preveu un increment de tres milions d’euros de finançament per a aquest concepte. Les inversions a executar aniran dirigides prioritàriament, entre d’altres, a actuacions TIC (renovació d’infraestructures i equips, millores en la seguretat i projectes institucionals), d’infraestructures (correctives, seguretat i salut, rehabilitacions, actuacions vinculades a la sostenibilitat) i de renovació d’equipament docent obsolet.

Es pretén continuar amb les inversions de plaques fotovoltaiques a les cobertes d’edificis i altres actuacions com les substitucions de panys automàtics que es puguin gestionar a través del telèfon mòbil degut al canvi que efectua la Universitat cap al carnet virtual, l’aplicació de tecnologia IP en els protocols d'evacuació dels edificis, continuar el desplegament de la instal·lació de sondes de control de CO2 en tots els espais comuns (tallers, laboratoris, sales d’estudi), i la renovació d’equips de control i seguretat per al millor monitoratge de la seguretat de les persones i dels edificis.

D’entre els nous projectes a impulsar en l’exercici 2023 destacats al pressupost s’inclou la posada en marxa del nou FPCAT-UPC de la Mobilitat Sostenible (Martorell), del que la UPC ha assumit la gestió i l’explotació per als propers 15 anys, després que la Generalitat de Catalunya li adjudiqués la concessió el setembre del 2022.

Altres iniciatives que preveu el pressupost són la continuació de la promoció de la millora a la innovació en l'activitat docent, la posada en marxa de diversos programes d’ajut als doctorands i, alhora, la consolidació de la convocatòria d’Ajuts de Foment a la Recerca per als grups de recerca.

Aquest pressupost també incorpora una dotació per executar les actuacions necessàries per a l’assoliment dels 12 objectius estratègics del Pla de llengües UPC 2022-2025. Igualment, preveu impulsar un conjunt d’accions per millorar la funció d’ascensor social de la Universitat. Una de les accions previstes és la creació del Programa Compromís UPC, que té com a finalitat principal oferir una fórmula per tal que estudiants provinents d’entorns socioeconòmics especialment desfavorables, i que hagin obtingut l’ajut mitjançant la corresponent convocatòria, puguin afrontar els estudis de grau amb la garantia que disposaran d’uns recursos econòmics durant tota la durada del grau.


Quadre amb el destí del fons del pressupost upc per al 2023, desglossats i en percentatges

Acord del Consell Social, pel qual s'aprova el pressupost de la UPC per a l’exercici 2023 (19 de desembre del 2022)