Comunicat del Consell de Govern: la UPC, compromesa amb el rigor acadèmic

La comunitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) observa amb preocupació les notícies aparegudes els últims dies als mitjans de comunicació vinculades a un possible frau en la concessió d’un títol de màster per part d’una universitat pública espanyola.

12/04/2018

Coneixedors dels resultats de la investigació de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i atents a les accions de la fiscalia, la UPC vol compartir les reflexions següents:

1. Rebutgem qualsevol mena de generalització d’afers fraudulents i fem una crida a la defensa de les universitats públiques, com a institucions que garanteixen l’accés democràtic a l’educació superior i el progrés acadèmic fefaent dels seus estudiants.

2. El sistema de validació de l'obtenció dels títols de graduat i de màster a la UPC es basa en l'aplicació d’un rigorós sistema de garantia de qualitat que garanteix un dels índexs de seguretat més alts d’Europa. En aquest sentit, la traçabilitat d’un expedient acadèmic avui en dia inclou:

a) Un sistema intern de gestió de la qualitat (SGIQ), homologat per AQU Catalunya, que segueix els estàndards de qualitat europeus més exigents.

b) Una normativa acadèmica que garanteix la conservació indefinida dels treballs de fi de grau (TFG) i dels treballs de fi de màster (TFM) en paper o suport electrònic, amb la signatura electrònica corresponent.

c) L’establiment d’un sistema d’avaluació dels TFG i dels TFM consistent en un acte públic i anunciat prèviament, en què un tribunal constituït per un mínim de tres professors redacten i signen l’acta d’avaluació que, adjuntada a l’expedient acadèmic de l’estudiant, és custodiada pels serveis de gestió acadèmica de la Universitat.

3. Els processos documentals amb garanties són els que asseguren la màxima credibilitat del nostre sistema universitari. És per això que un dels objectius  de l’actual equip de govern és assegurar els índexs més alts de rigor i de control de tots els actes acadèmics de la UPC. D’aquesta manera, s’esmercen el màxim de recursos a desenvolupar i posar en servei sistemes de seguretat que alhora garanteixen la màxima transparència. En consonància amb això, qualsevol ciutadà pot tenir accés a més de 35.000 treballs de fi de grau o de màster, a text complet, a l’adreça: https://upcommons.upc.edu/pfc

A prop dels cinquanta anys d'història, la UPC sempre ha mantingut el rigor en els processos acadèmics. Volem continuar definint-nos per l’alta valoració dels nostres professionals, fruit del curós sistema aplicat en els processos educatius de la UPC.