La UPC i la resta d'universitats catalanes facilitaran el canvi d'estudis oficials de grau a les estudiants víctimes de violència masclista

La UPC i la resta d'universitats catalanes facilitaran el canvi d'estudis oficials de grau a les estudiants víctimes de violència masclista
+
Descarregar

Rectors i rectores de les universitats catalanes amb les conselleres Elsa Artadi i Àngels Chacon, al mig, juntament amb la presidenta de la Comissió Dona i Ciència del CIC, Anna Berga.

Comissió de seguiment


Amb la finalitat de dur a terme un seguiment detallat, el conveni estableix la creació d'una Comissió de seguiment composada per tres persones en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya –una designada pel titular de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR), una pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), i una per l’Institut Català de les Dones–; així com una persona en representació de cadascuna de les universitats signatàries, nomenada pel seu respectiu rector o rectora.

Aquesta Comissió vetllarà, entre altres, pel compliment del conveni i intervindrà en la resolució de les controvèrsies que es puguin suscitar en el seu desenvolupament així com en els casos dubtosos.

La SUR, adscrita al departament d’Empresa i Coneixement, farà de mitjancera col·laborant amb les universitats per garantir les finalitats previstes en el conveni. Així mateix, es compromet a mantenir l’exempció de preus públics per a víctimes de violència de gènere.

Per la seva banda, l’Institut Català de les Dones col·laborarà amb les universitats aportant tota la informació sobre els serveis i recursos disponibles a Catalunya per a les dones en situació de violència de gènere.

Així ho estipula el conveni de col·laboració signat el 10 de gener, al Palau de la Generalitat, pels rectors i rectores de les universitats catalanes i les conselleres Elsa Artadi, de Presidència, i Àngels Chacón, d’Empresa i Coneixement. L ’objectiu és implantar un procediment excepcional de canvi d’estudis oficials de grau adreçat a dones estudiants que acreditin la condició de víctimes de violència masclista.

11/01/2019

El conveni, subscrit pel rector de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), Francesc Torres, respon a la voluntat de les universitats i del Govern i de lluitar contra la violència de gènere i garantir els drets bàsics de les dones que la pateixen.

Concretament, aquesta mesura permetrà a les dones víctima de violència masclista, així com als fills i filles que en depenen, continuar els estudis oficials de grau en una universitat diferent d’aquella en què els van iniciar. La finalitat és que la persona afectada pugui continuar els seus estudis, en el termini de temps més curt possible, mitjançant el trasllat del seu expedient, en qualsevol de les universitats del sistema català que hagi triat.

En el transcurs de l’acte de signatura, la consellera Elsa Artadi ha assegurat que el conveni és “una passa endavant en la cura i en la recuperació de les dones que han sigut supervivents, que són supervivents de la violència masclista”.  Per la seva banda, la consellera Àngels Chacón ha considerat les universitats com “a part de l’estructura que ha de donar resposta a la violència de gènere de la nostra societat; amb sentit de participació i solidaritat amb la societat de la que forma part”.

Les entitats signants reconeixen que la violència de gènere és un problema estructural que pateixen les dones, tant en l’àmbit públic com en l’àmbit privat, en el marc d’unes relacions de poder desiguals entre dones i homes. En aquest sentit, es tracta d’una greu vulneració dels drets humans i un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat.

Per aquest motiu, correspon als poders públics establir els mecanismes adients per contribuir a l’eradicació d’aquesta violència i garantir el dret bàsic de les dones a viure en pau. El present conveni s’emmarca, a més, en els disset objectius de desenvolupament sostenible fixats per Nacions Unides per superar les desigualtats socials.

Procediment i acreditació

El procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de grau s’iniciarà quan la dona víctima de violència masclista, o els fills o filles que en depenen, sol·liciti el trasllat d’expedient en la universitat on ha iniciat els seus estudis de grau. Aquest procediment per realitzar el canvi d’universitat tindrà un caràcter gratuït.

Per tal d’acreditar la consideració de víctima de violència masclista la persona afectada podrà aportar com a proves qualificades:

  1. La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit la violència de gènere.
  2. L’ordre de protecció vigent.
  3. L’Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En absència d’aquestes proves també es consideraran situacions de violència masclista l’existència dels següents indicis:
  • Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d’assegurament vigent.

  • L’atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament la manifestació de violència de gènere.

  • L’informe del ministeri fiscal.

  • L’informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de violència de gènere.

  • L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de la situació de violència de gènere. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d’atenció primària, als serveis d’acolliment i recuperació, als serveis d’intervenció especialitzada i a les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat.

  • L’informe de l’Institut Català de les Dones.

  • Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal