Els graduats i graduades en Enginyeria i Arquitectura tenen una taxa d’ocupació i sous més alts que la mitjana

Una enquesta de l’àmbit universitari català
L’enquesta de l’AQU Catalunya es fa a persones titulades que fa tres anys van acabar els estudis universitaris. És triennal (des del 2001) i la del 2020 és la setena edició, en la qual han participat totes les universitats catalanes –públiques i privades– i 39 centres adscrits. L’enquesta es finança amb les aportacions dels consells socials de les universitats públiques, de les universitats d’iniciativa social sense afany de lucre (UNISSAL) i d’AQU Catalunya.

L’enquesta es va realitzar abans de l’inici de la pandèmia per la COVID-19. Per valorar l’impacte real d’aquesta crisi sobre l’ocupació de les persones titulades, els editors compararan les dades obtingudes a l’enquesta amb les noves dades registrals que recull l’IDESCAT.

Un 93% de l'estudiantat graduat en Enginyeria i Arquitectura treballa 3 anys després d’haver obtingut el títol i un 74% té ingressos de més de 2.000 euros, segons la 7a edició de l’estudi d’Inserció Laboral dels titulats universitaris elaborat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Aquests percentatges són superiors que la mitjana del sistema universitari català, amb un 89% d’inserció laboral i un 50% de graduats amb sous superiors a 2.000 euros.

23/07/2020

L’estudi, elaborat per l’AQU Catalunya, que mostra la radiografia de la situació laboral dels graduats que s’han titulat fa tres anys indica que gairebé 9 de cada 10 graduats i graduades estan treballant (un 89%). En el cas dels estudis vinculats a Enginyeria i Arquitectura, aquest percentatge és quatre punts superior i arriba al 93%.

Font: AQU Catalunya


Pel que fa a les funcions que realitzen a la feina, un 75% dels graduats i graduades en Enginyeria i Arquitectura exerceix funcions específiques de la titulació i un 12 % exerceix funcions de nivell universitari. Un percentatge que creix en la sèrie històrica i el 2020 assoleix el valor més alt: si es té en compte tot el sistema universitari català, un 88 % de les persones ocupades exerceix funcions pròpies d'una titulació universitària.

Font: AQU Catalunya


L’enquesta, elaborada el primer semestre del 2020, també mostra que augmenta l’estabilitat laboral entre els graduats i les graduades. La contractació indefinida és la principal via de contractació en tots els àmbits de coneixement: el percentatge de contractes indefinits és del 56%. En el cas dels estudis d’Enginyeria i Arquitectura, però, aquest percentatge és 16 punts superior: un 72% dels graduats i les graduades tenen un contracte indefinit.

Font: AQU Catalunya


El percentatge de graduats i graduades amb un salari superior a 2.000 euros ha augmentat en 10 punts respecte al 2017 i se situa en el 2020 en el 50%. Pel que fa als estudis vinculats a Enginyeria i Arquitectura, aquest percentatge és encara més alt: un 74% dels graduats i graduades tenen un sou superior a 2.000 euros tres anys després d’acabar els estudis.

Font: AQU Catalunya

3 de cada 4 tornaria a repetir la carrera
Un 73% de les persones enquestades tornaria a triar els mateixos estudis. Les persones que no ho farien argumenten la manca de satisfacció amb les sortides professionals (44%) o que sempre han tingut altres interessos (40%). Pel que fa a les enginyeries, destaca el cas d’Enginyeria Informàtica, en què un 89% dels titulats la repetiria, un dels percentatges més alts del sistema universitari català.

Font: AQU Catalunya

9 de cada 10 persones titulades de màster treballen
L’ocupació dels titulats i les titulades de màster ha millorat d'ençà que es va començar a fer l’enquesta: la taxa d’ocupació el 2014 era del 86%, mentre que el percentatge de l’enquesta del 2020 és del 92%. En el cas dels màsters de l’àmbit TIC, aquest percentatge és superior i arriba al 93%, mentre que els de l’àmbit de l’Arquitectura, Construcció i Civil és del 91%. 

Font: AQU Catalunya


L'enquesta indica, a més, que 6 de cada 10 persones titulades de màster (en concret, un 62%) fan funcions específiques del màster, mentre que un 32% fa funcions de nivell universitari. Aquest primer percentatge és lleugerament superior en el cas dels màsters vinculats a l’Enginyeria Industrial (un 66% de les persones titulades fan funcions específiques del màster cursat) i del 64% en el cas dels màsters de l’àmbit TIC.

Font: AQU Catalunya

L’estudi de l’AQU també mostra un increment de l’estabilitat laboral entre els titulats i titulades de màster: un 57% té contracte indefinit, 7 punts per sobre de l’anterior informe (2017). Els guanys bruts per les persones ocupades que treballen a temps complet varien notablement entre àmbits: novament, en el cas de les persones titulades de màsters vinculats a l’Enginyeria i l’Arquitectura, els ingressos mensuals són superiors a la mitjana del sistema universitari català. I és que un 75% dels titulats i titulades perceben sous superiors als 2.000 euros bruts (un 58% si es tenen en compte tots els estudis de màster analitzats). Pel que fa a la satisfacció amb la formació rebuda, l’informe apunta que 7 de cada 10 tornarien a fer el màster (un 72%).

Font: AQU Catalunya

Inserció laboral dels nous doctors
El percentatge d’ocupació de la població doctoranda segueix molt elevat: la taxa d’ocupació se situa en el 95%. L’estudi també mostra que l’empresa ocupa a la majoria dels nous doctors i doctores: un 59 % treballa en una empresa; un 25 % a la universitat i un 15 % a un centre o institut de recerca. L’enquesta també indica que 5 de cada 10 fan funcions pròpies de doctor a la feina, mentre que un 44% exerceixen funcions de nivell universitari.

Font: AQU Catalunya

L’estabilitat laboral dels doctors i doctores creix especialment per als i les que treballen a l’empresa: el 72% dels doctors i doctores que treballen a l’empresa tenen un contracte fix mentre que als centres de recerca i universitats aquest percentatge se situa al 41% i 28%, respectivament. El 56% dels doctors i doctores tenen un contracte fix al cap de 3 anys d’haver finalitzat els estudis: un percentatge que ha augmentat en 10 punts des del 2014 (l’any on s’assolia el menor percentatge d’estabilitat laboral).