En marxa la campanya ‘Encerta el color i dóna vida als nous materials’, per millorar el model de recollida selectiva als campus

Deu anys després de la implantació de l’actual model de recollida selectiva, la UPC vol fer un pas endavant per millorar-ne els resultats i procurar un destí més eficient als residus que genera. Una acció que està en sintonia amb els reptes de l’entorn i que respon a les demandes de la comunitat de fer de la UPC una universitat més compromesa.

19/10/2017

Amb el lema ‘Encerta el color i dóna vida als nous materials’, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) posa en marxa, a partir d’aquest curs, diverses mesures per millorar els resultats de la recollida selectiva, reduir els residus que genera i contribuir a fer-ne un ús més eficient.

La campanya, que s’inicia aquest mes d’octubre al Campus Diagonal-Besòs i que s’anirà implantant durant els propers sis mesos a tots els campus, se centra en dos objectius principals: d’una banda, posar a l’abast de tothom solucions que faciliten la separació selectiva de les quatre fraccions de residus (paper i cartró, envasos, fracció orgànica i rebuig), per millorar els resultats quantitatius i qualitatius de la separació i el reciclatge.

D’altra banda, es pretén reduir els residus de rebuig (no reciclables), que tenen com a destí l’abocador o la incineració. En aquest sentit, es vol superar el model actual, en el qual les papereres destinades a la fracció rebuig representen el 80% de les papereres a la UPC. Atès que, en termes quantitatius, la fracció rebuig no hauria de superar el 15-20% en pes de la composició dels residus, la campanya es proposa, comptant amb la col·laboració de la comunitat UPC, racionalitzar l’ús d’aquestes papereres, majoritàriament d’ús individual, en funció de la tipologia d’espais i del nombre d’usuaris que les utilitzen, alhora que s’amplien els punts de recollida selectiva.

Nous Punts UPC Recircula
Els aspectes més visibles durant la implantació de la campanya són la creació de Punts UPC Recircula en espais comuns i de treball, que estaran senyalitzats i comptaran amb contenidors de tres fraccions (paper i cartró, envasos i fracció rebuig) o de quatre (també per fracció orgànica). Aquests contenidors s’identificaran de manera més visible i aportaran informació per resoldre dubtes habituals sobre com classificar els residus.

La implantació d’aquests Punts UPC Recircula, instal·lats en funció dels criteris treballats amb les UTG o unitats de coordinació de campus, permetrà, tanmateix, establir les freqüències del buidatge dels residus en funció de les necessitats, ja que cada punt concentrarà el gruix principal del servei de recollida. A més, s’ampliarà la recollida de fracció orgànica a tots els edificis, tant en zones de menjador com en punts determinats d’espais comuns. Aquesta fracció es recollirà diàriament per evitar males olors i restes orgàniques a les papereres de rebuig.

Aposta per l’economia circular
La campanya s’emmarca en l’estratègia UPC Recircula per promoure l’economia circular en l’ús, la compra i la gestió responsable de recursos i residus, aprovada pel Consell de Govern el 29 de març. En aquesta línia, les mesures adoptades volen contribuir, concretament, a reduir els residus que van a l’abocador i a la incineradora, alhora que s’augmenta el volum dels que s’incorporen al cicle de recuperació. Igualment, és una aposta per destinar la recollida de fracció orgànica al compostatge i per disminuir l’emissió de gasos amb efecte hivernacle.

En el marc d’aquesta estratègia, durant el curs passat ja es van implementar mesures per optimitzar el procés de gestió del servei de neteja i incorporar criteris ambientals per afavorir la salut laboral i reduir l’impacte ambiental.

El Servei de Patrimoni i el Gabinet d’Innovació i Comunitat, responsables de posar en marxa el nou model de recollida selectiva, van fer ja una prova pilot, el juny passat, en alguns edificis del Campus Nord. Tant en el disseny com en la implementació d’aquesta campanya han participat, a més, persones de diferents unitats de la UPC.

Què generem i com ho recollim a la UPC?

Segons les dades recollides, la UPC genera actualment de l’ordre de 350 tones a l’any de residus de paper i cartró, envasos i rebuig (que actualment inclou la fracció orgànica).

Després de deu anys d’implantació del model actual de recollida selectiva a la UPC, els resultats varien segons els campus i les fraccions recollides:

· Pel que fa al paper i el cartró, se supera el 90% de la separació,

· La fracció envasos presenta una forquilla que oscil·la entre el 20 i el 80% de la separació

· La recollida de la fracció orgànica està implantada únicament en zones de menjador.

· Quant a la fracció rebuig, tan sols un 15% del contingut correspon a residus no reciclables: la resta podria separar-se selectivament.