Enric Fossas: ‘La UPC per a totes i tots’

Enric Fossas: ‘La UPC per a totes i tots’
+
Descarregar

Enric Fossas, candidat a rector de la UPC

Enric Fossas: ‘La UPC per a totes i tots’
+
Descarregar

Enric Fossas, candidat a rector de la UPC

Enric Fossas: ‘La UPC per a totes i tots’
+
Descarregar

L'equip: d'esquerra a dreta, Sebastià Vila, Lourdes Reig, Xavier Sánchez Vila, Miquel Soriano, Enric Fossas, Olga Lanau, Antoni Ras, Annarosa Cánovas, José M. Sallán, Marisa Zaragozá, Álvaro Luna i Xavier Cañavate

Enric Fossas, catedràtic d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica i doctor en Matemàtiques, presenta aquesta candidatura, sota el lema ‘La UPC per a totes i tots’, per defensar la UPC com a universitat pública, de qualitat, amb autonomia acadèmica, financera i de gestió, compromesa amb la societat i les persones, transparent, participativa i democràtica.

31/10/2017

El candidat

Enric Fossas Colet (Aiguafreda, Barcelona, 1959), és rector de la UPC des del 2 de desembre de 2013. És doctor en matemàtiques per la Universitat de Barcelona (1986). Es va incorporar a la UPC l’any 1986 i ha estat professor a l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), a l’Escola Universitària Politècnica del Baix Llobregat (l’actual Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels, EETAC), a la Facultat Matemàtiques i Estadística (FME) i a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). És catedràtic a l’àrea d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica, del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, des del 2008. Ha impartit assignatures de matemàtiques en titulacions d’enginyeria i de matemàtiques, i d’automàtica als estudis d’enginyeria industrial, en màsters i en programes de doctorat.

Des del 1994, lidera el grup de recerca Control Avançat de Sistemes d’Energia (ACES), reconegut com a grup de qualitat per la Generalitat de Catalunya. Ha desenvolupat recerca en sistemes d’estructura variable, concretament en control de sistemes commutats amb aplicacions a l’electrònica de potència. Ha dirigit 11 tesis doctorals en tres programes diferents: Matemàtica Aplicada, Enginyeria Electrònica i Automàtica, Robòtica i Visió.

Ha publicat una cinquantena d’articles en revistes científiques i un centenar de ponències en congressos internacionals. És coautor d’un llibre d’anàlisi real i de quatre textos tècnics. Ha estat responsable principal o corresponsable de diverses trobades científiques.

Entre els 1993 i 1999, va ser director del Departament de Matemàtica Aplicada i Telemàtica i entre el 2003 i el 2009, de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials.

Va ser membre del Claustre Universitari de la Universitat de Barcelona (com a estudiant i també com a professor no numerari) i del de la UPC en diverses ocasions. També ha format part del Consell de Govern de la UPC com a representant del Personal Docent i Investigador.

Entre el gener del 2015 i el febrer del 2016 va ser el president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) en representació de la UPC.

El programa

Amb aquesta candidatura voldríem continuar la tasca que hem desenvolupat al capdavant de la UPC. En el web http://enricfossas.cat passem comptes al programa de fa 4 anys i en presentem el nou. Creiem que l’hem complert en un alt percentatge i que hem governat de forma equànime i transparent, per a tota la UPC. Aquests són objectius que pensem que hem assolit:

  • La defensa d’una universitat pública a l’abast de tothom.
  • Una gestió de personal que, malgrat les limitacions, en el PDI, ha permès captar talent, reduir la bossa de professorat interí i obrir algunes convocatòries de promoció del professorat associat, titular i agregat. Que en el cas del PAS, ha permès convocar oposicions d’administratiu i de l’escala A1.
  • Una gestió acadèmica en complicitat amb els centres, lluny de la imposició, tant en l’ordenació del mapa de titulacions com en respondre a les demandes de l’estudiantat.
  • Una gestió de la recerca basada en el foment de l’excel·lència, de la interdisciplinarietat, que ha posat els grups en el focus de l’interès i que ha tractat d’optimitzar la captació de recursos.
  • Una política de transferència que s’està reconeixent rellevant en l’ecosistema català de transferència i innovació.
  • L’increment del debat amb el Claustre Universitari com a fòrum.
  • Una política de compromís amb el territori.
  • Una gestió econòmica rigorosa, compartida amb la comunitat.   
 
Les claus del nou programa són:

Reivindicar la UPC. Això és defensar el prestigi de la UPC davant del Parlament, de la societat i internacionalment. Reivindicar el valor de la docència, de la recerca, de la transferència del coneixement i de l’acció social, i reclamar els recursos necessaris.

Transparència i participació. Com a entitat i servei públic. Extremarem la transparència perquè tothom pugui comprovar que no es donen situacions de privilegi. Volem que les dades que justifiquen les mesures proposades estiguin sempre a l’abast de la comunitat i que aquesta participi per enriquir propostes i assolir consens.

Equanimitat i unitat. El govern ha de ser un govern per a tota la Universitat. Els criteris i les normes s’han d’aplicar sense discriminacions. La unitat és més necessària que mai, especialment per la delicada situació econòmica que patim.

Qualitat i foment de l’excel·lència. La qualitat en l’activitat l’hauríem de donar per suposada. Cal vetllar per detectar excepcions i esmenar el que calgui, i anar més enllà: fomentar i reconèixer l’excel·lència en el PDI, en el PAS i en l’estudiantat.

Compromís amb la societat i el territori. Creiem que les ciutats que són seu de la UPC han de ser conscients del benefici que n’aporta la Universitat en una simbiosi que permet retornar a la societat part d’allò que en rebem.

Realisme i honestedat. Aquesta ha estat la nostra manera de fer en els darrers 4 anys, l’aval de que seguirem per aquest camí.


Els gran reptes. La UPC es troba immersa en un sistema mancat de recursos i d’inversió pública suficients. Se suma un escenari polític complex, molt poc previsible. Al rector li pertoca garantir el progrés de la UPC i lluitar perquè pugui continuar en uns alts nivells de qualitat. Per això, hem reclamat i reclamarem retornar als nivells d’inversió pública d’abans de la crisi i increments progressius del finançament fins a la mitjana d’inversió en universitats dels països de l’OCDE.

El repte econòmic continua sent la gran assignatura pendent. Ens cal un finançament adequat, que reconegui la nostra especificitat com a universitat territorial, tecnològica, amb una important vessant pràctica que requereix més inversió. Hi continuarem treballant.

La UPC té un dèficit acumulat que supera els 108 milions d'euros, però des del 2014 hem tancat els comptes anuals sense dèficit, amb petits superàvits que hem aplicat mínimament a la reducció de l’acumulat perquè l’objectiu era equilibrar la situació econòmica i executar polítiques que hem cregut essencials. No renunciarem a les mesures que han d’ajudar-nos a construir una UPC millor.

El relleu generacional de la plantilla és el gran desafiament. Anys de manca d’inversió, atribuïda pels governs a la crisi, fan d’aquest tema la gran preocupació de molts de vosaltres i també d’aquesta candidatura. Les minses taxes de reposició de PDI i de PAS han ofegat en part la renovació natural de la plantilla, raó per la qual hem reclamat i reclamarem a la Generalitat una partida extraordinària per rejovenir-la. També en clau interna, les persones han de poder desenvolupar-se professionalment i, majoritàriament, sentir-se orgulloses de la seva feina.

La consecució d’un mapa d’estudis coherent, cohesionat, alineat amb l’estratègia de la Universitat i útil socialment és un altre objectiu. Hem de posar en valor i optimitzar l’oferta de grau i màster. Una oferta la demanda de la qual s’ha incrementat en més d’un 2% aquest darrer curs. Però queda molt camí: tenir més capacitat de captació d’estudiantat. Volem connectar millor, en particular, amb les noies.

Les referències sobre la qualitat de la formació de la UPC són realment bones. És un repte mantenir el nivell assolit i amb una millora necessària en els resultats acadèmics.

També l’augment de la capacitat de fer recerca és un gran desafiament, perquè tenim un ampli rang de millora en el qual progressar. En la transferència de coneixement, la UPC no està encara suficientment reconeguda com un dels principals agents de l’ecosistema d’innovació de Catalunya. Reclamarem aquest reconeixement i impulsarem fórmules noves de col·laboració amb institucions i empreses. Impulsarem amb decisió la creativitat i l’esperit crític i emprenedor

Una aspiració d’aquesta candidatura és assolir una Universitat per a tothom. Creiem que l’accés a l’ensenyament superior ha de ser un dret universal. Per això, mantindrem els ajuts per a situacions sobrevingudes i incidirem perquè l’alumnat d’entorns socioeconòmic precaris ens conegui i consideri els estudis universitaris també com una opció. També seguirem reclamant la reducció dels preus de la matrícula i l’equiparació a la baixa del preu de grau i màster. 

I ens convé plantejar-nos quina mena d’universitat volem i podrem tenir a 10 anys vista, pensant local i globalment, en la qual la internacionalització és una estratègia rellevant.

Aquesta candidatura defensa la UPC, com a universitat pública, de qualitat, amb autonomia acadèmica, financera i de gestió, compromesa amb la societat i les persones, transparent, participativa i democràtica; i vetllarem on calgui perquè així sigui. Hem liderat durant 4 anys la Universitat en aquests principis i, ara, amb l’experiència acumulada, un equip parcialment renovat i les idees que us presentem, ens agradaria seguir-ho fent. Ens cal el teu suport, però també les teves propostes i la teva crítica.

Tens el programa i l’equip que m’acompanya a http://enricfossas.cat. Com sempre, estic a la teva disposició per rebre els comentaris que vulguis fer. La nostra candidatura està a la teva disposició, a la de la Universitat, per fer la UPC per a totes i tots.


Més informació:

Adreça electrònica: enric.fossas@upc.edu
Web: http://enricfossas.cat
Twitter: @fossasUPC2017