Eleccions a rector o rectora de la UPC: campanya electoral, del 29 d'abril al 12 de maig

Calendari electoral

 • 26/03. Publicació del cens electoral provisional
 • 07/04, a les 12.59 h. Exposició pública del cens electoral provisional
 • Del 07/04, a les 13 h, al 12/04, a les 12.59 h.  Període de reclamacions al cens provisional
 • 13/04. Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral
 • Del 13/04, a les 14 h, al 16/04, a les 13.59 h. Període per a la presentació de les candidatures
 • 16/04. Proclamació provisional de les candidatures
 • 19/04 al 23/04. Període de reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures
 • 27/04. Proclamació definitiva de les candidatures
 • Del 29/04 al 12/05. Campanya electoral
 • 13/05. Jornada de reflexió
 • Del 14/05, a les 10 h, al 19/05, a les 9.59. Votacions
 • 19/05. Proclamació provisional del candidat o candidata electe/a
 • 19/05 al 21/05. Període de reclamacions contra la proclamació provisional del candidat o candidata electe/a
 • 25/05. Proclamació definitiva del candidat o candidata electe/a

Calendari electoral (en cas de segona volta)

 • 27/05. Inici del procés electoral en segona volta
 • 27/05. Proclamació definitiva de candidatures
 • Del 28/05 al 01/06.Campanya electoral
 • 02/06. Jornada de reflexió
 • Del 03/06, a les 10 h, al 08/06, a les 09.59 h. Votacions
 • 08/06. Proclamació provisional del candidat o candidata electe/a
 • 08/06 al 10/06. Període de reclamacions contra la proclamació provisional del candidat o candidata electe/a
 • 11/06. Proclamació definitiva del candidat o candidata electe/a

El 29 d'abril s'ha iniciat la campanya electoral de les eleccions a rector o rectora de la UPC, que finalitzarà el 12 de maig. Per ordre de presentació de les candidatures, Francesc Torres Torres i Daniel Crespo Artiaga són els dos candidats que aspiren al càrrec. Les votacions s'efectuaran del 14 de maig (a partir de les 10 h) al 19 de maig (fins a les 9.59 h), per urna electrònica, a a través del web eleccionsrectorat2021.upc.edu, en el qual està disponible la informació sobre aquest procés electoral.

29/04/2021

Les candidatures definitives per a l’elecció de rector o rectora de la Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech (UPC) són, per ordre de presentació, les de Francesc Torres Torres i Daniel Crespo Artiaga. La proclamació definitiva de les candidatures s'ha fet pública el 27 d’abril.

Les eleccions de rector o rectora de la UPC van ser convocades el 6 d’abril pel rector Francesc Torres, mitjançant la resolució núm. 436/2021. Les votacions per a aquesta elecció es realitzaran, mitjançant urna electrònica, entre les 10 hores del 14 de maig i les 9.59 h del 19 de maig a través del web eleccionsrectorat2021.upc.edu, en el qual està disponible la informació i la documentació referent a aquest procés electoral.

En aquestes eleccions estan cridades a votar 30.876 persones de la comunitat universitària: 1.309 professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (PDI-A); 3.507 resta de personal docent i investigador (PDI-B); 24.278 estudiantat de grau i màster universitari (EGM) i 1.782 membres del personal d’administració i serveis (PAS).

Seguint el calendari electoral, el 7 d’abril s 'ha fet públic el cens electoral provisional i, el 13 d’abril, el cens definitiu.

La campanya electoral té lloc del 29 d’abril al 12 de maig. El 13 de maig està prevista la jornada de reflexió i, a les 10 h del 14 de maig, s'iniciaran les votacions, que finalitzaran a les 09.59 h del 19 de maig. El mateix dia 19 es realitzarà la proclamació provisional i el dia 25 de maig es publicaran els resultats definitius.

Procediment electoral
El procediment ordinari d’elecció de rector o rectora de la UPC està regulat per l’article 69 dels Estatuts de la UPC, pel Reglament electoral i per la Normativa de votació amb urna electrònica aprovada al Claustre Universitari del 17 de desembre de 2020.

El rector o la rectora és elegit/a per la comunitat universitària entre els catedràtics i les catedràtiques d’universitat que estan en actiu i que presten serveis a la UPC mitjançant una elecció directa i per sufragi universal lliure i secret.

El vot per a l’elecció de rector o rectora és ponderat per sectors de la comunitat universitària. Els coeficients de ponderació que regula l’article 69.4 dels Estatuts de la UPC són:

a) Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 0,51

b) Personal docent i investigador, no inclòs al sector a): 0,14

c) Estudiantat de grau i màster universitari: 0,24

d) Personal d’administració i serveis: 0,11

Es proclama rector o rectora en primera volta el candidat o candidata que aconsegueix el suport de més de la meitat dels vots ponderats a candidatures emesos vàlidament.

Si cap candidat o candidata no assoleix aquest suport, es fa una segona volta, a la qual només poden concórrer les dues persones que han rebut més vots ponderats a la primera volta.