La UPC aprova un pressupost de 282,7 milions d’euros

El Consell Social ha aprovat el 5 de març el pressupost de la UPC per al 2018 a proposta del Consell de Govern. El rector Francesc Torres ha explicat que, en termes generals, és molt semblant al de l’any 2017 ja que no presenta canvis significatius quant al volum i origen dels fons. Ha assenyalat que únicament la contenció continuada de la despesa permetrà aflorar el marge de capacitat necessari per impulsar algunes polítiques, tot i que l’aspiració de l’exercici continua sent la consecució d’un equilibri pressupostari sòlid.

06/03/2018

El pressupost, que serà de 282,7 milions d’euros, és un 0,17 %, inferior al de l’any passat. Una reducció que s’explica en bona part per la no consolidació dels majors ingressos rebuts a finals d’any per part de la Generalitat de Catalunya, així com a la quantia de la part proporcional de la paga extra del 2012 pendent d’abonar al personal i la corresponent provisió d’ingressos, les quals encara no han estat garantides per la Generalitat. 

El gerent, Xavier Massó, ha detallat en les sessions del Consell de Govern i del Consell Social que la situació de pròrroga pressupostària de la Generalitat de Catalunya condiciona l’exercici, i ha assenyalat que, per a aquest 2018, es presenten tímids increments dels ingressos procedents de l’activitat acadèmica, fonamentalment originats pels bons resultats de l’activitat de recerca.

Quant als ingressos procedents de la subvenció ordinària de la Generalitat, i per raons de prudència pressupostària, el gerent ha explicat que s’han previst únicament els ingressos consolidats en el pressupost de la Generalitat de l’exercici anterior.

Pel que fa als ingressos procedents de les matrícules de l’estudiantat, la previsió pressupostària és que es mantinguin estables i  minorats respecte a l’any anterior per les beques i les exempcions de matrícula que, malgrat el compromís de l’Administració, no es compensen a la Universitat en la seva totalitat.

Pel que fa a la recerca, es continua preveient un ajust a la baixa dels ingressos que tenen l’origen en els convenis de transferència. Aquests es preveuen compensats, de nou, pels bons resultats de projectes competitius, especialment els vinculats al programa H2020, els finançats per l’European Research Council i els procedents de les convocatòries del Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat.

Pel que fa a les polítiques concretes, es preveu més promoció de la recerca i més foment de la transferència de coneixement. En aquest darrer àmbit es durà a terme un canvi de model de funcionament de la Fundació CIT UPC i es preveu obtenir un finançament complementari per a la promoció i valorització de les activitats, procedent d’una convocatòria de la Direcció General de Recerca cofinançada amb fons FEDER.

L’esforç en la inversió per a la promoció dels estudis i  en l’impuls a les vocacions dels àmbits de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, l’arquitectura i les matemàtiques (STEAM, segons les sigles en anglès)  entre els estudiants de secundària, així com la implantació d’un nou pla de captació de recursos dirigit a assolir una major diversificació dels ingressos de la UPC i a la captació de més recursos públics i privats, són altres àrees de nou esforç pressupostari.

Pel que fa a la política de personal, es consolidaran i impulsaran les polítiques de Personal Docent i Investigador (PDI) i Personal d’Administració i Serveis (PAS) ja acordades durant el 2017, completades amb noves línies d’actuació dirigides a la promoció de la carrera acadèmica i professional, a la nova contractació —en els límits que permet l’actual normativa i la limitació pressupostària—, i a l’estabilització.

Pel que fa al PDI, aquest 2018 es preveu l’impuls d’una nova promoció a càtedra que consisteix en 50 places: 25 per a aquest exercici i altres 25 places per al 2019. Pel que fa a la nova contractació, s’ha previst la convocatòria de 37 concursos de professorat lector del programa Serra Hunter, la captació de sis contractes nous en el programa Ramon y Cajal i la convocatòria de 10 noves beques per a la incorporació de personal investigador en formació (FPI) de la convocatòria pròpia de la UPC.

En el cas del PAS, l’esforç se centrarà en aprofitar la taxa de reposició per treure oposicions de places d’auxiliars administratius (67 places) que facilitin l’oportunitat d’estabilització, a més de la contractació de persones per cobrir 25 places temporals que, tot i encara insuficients, han d’ajudar a recuperar el suport que requereix l’activitat acadèmica. També s’han previst 10 places d’oposicions del grup A2 i la conversió d’un nombre limitat de llocs de treball de TS1 i TS2 a TG3. També es recull la despesa de personal de suport a la recerca traspassat al Capítol I, per acord dels òrgans de govern l’octubre.Durant el 2018 es destinaran recursos a mesures que facilitin la igualtat d’oportunitats en la carrera acadèmica, a una nova convocatòria de mobilitat, a formació —per a la qual es preveu un increment significatiu dels recursos—, i a mesures que afavoreixin la inclusió.

Pel que fa als recursos destinats al funcionament, s’ha previst compensar en part la pèrdua de capacitat de gestió de les unitats mitjançant un increment del Capítol 2 (despeses de funcionament) descentralitzat.

També s’aplicarà un lleuger increment de les despeses corrents en alguns conceptes que han de compensar la congelació experimentada en els darrers anys, malgrat l’increment de metres quadrats i de serveis, així com un increment de la despesa dedicada a projectes institucionals de software (administració electrònica).

El pressupost de 2018 preveu igualment una partida genèrica destinada a la posada en marxa de les polítiques que es concretaran a partir del desplegament del pla d’actuació que està en procés d’elaboració.

Destaca, finalment, la reserva d’una quantitat important i equivalent al 3% del pressupost genèric destinada a retornar préstecs a llarg termini d’inversions en edificis realitzades en els darrers anys.


Més informació: