La UPC aprova un pressupost per al 2020 de 304 milions d’euros, un 3% superior al de l’any passat

La UPC presenta un pressupost per al 2020 de 304 milions d’euros, un 3% superior respecte al de l’any anterior. El document aprovat pel Consell de Govern i pel Consell Social.

18/12/2019

El pressupost de la UPC per al nou exercici serà de 304 milions d’euros, un 3% superior respecte al de l’any anterior (un 2,52% pel que fa al pressupost no afectat). El creixement previst s’explica, en bona part, per l’assumpció dels  increments  retributius del personal de les administracions publiques per al 2020, acordats entre l’Estat i els agents socials.

A l’espera de conèixer el nou model de finançament universitari i tenint en compte el context  de  pròrroga  pressupostària  de  la  Generalitat  de  Catalunya, la UPC continua elaborant un pressupost per al 2020 des de la perspectiva de la contenció de  la despesa  i  la prudència  en  les  previsions dels  ingressos. 

Tot i això, es preveu un repunt dels ingressos per matrícula de les titulacions de grau, en un 5%, i de les de màster, en més d’un 10%. També es preveu la consolidació en l’obtenció de recursos provinents de convocatòries de recerca. En aquest sentit, s’estima un increment dels ingressos com a conseqüència de la participació  de la UPC en  grans  consorcis  internacionals  com ara l'EIT  KIC  Urban  Mobility,  l’EIT  Health,  l’ EIT  Raw  Materials  i  Innoenergy, així com amb la participació en el projecte UNITE!

Origen del fons


En la previsió de despeses, per  al  2020 el Capítol 1 de  la  Universitat  experimenta  un    increment de l’1,8% del  total  de  la  massa  salarial  respecte  a  l’exercici  anterior,  que  té  el  seu  origen en la consolidació dels increments retributius dels darrers exercicis  aprovats  per  la  Llei  de  Pressupostos  Generals  de  l’Estat.

En el marc de les accions sobre el PDI, el pressupost té en compte la incorporació durant l'any 2020 de 40 persones com a professorat lectors en el marc del pla Serra Hunter 2018, 16 persones com a professorat lector i un agregat del pla Serra Hunter  2019,  la  promoció  de  39  persones a la categoria de catedràtica d'universitat, 15  catedràtics  o catedràtiques contractades  i  la  convocatòria  de  15  noves places  per a la Formació de Personal Investigador, entre d’altres.

En el cas del PAS, es preveu la continuació de les actuacions encaminades a l’estabilització  d’aquest col·lectiu,  procés  extraordinari  previst  per  a aquest  col·lectiu  aprovat  en  la  llei  de  Pressupostos  de  l’Estat  del  2017,  i  complementari  al  procés  ordinari  d’estabilització que estava previst per donar resposta a l’oferta pública aprovada dels darrers anys. Per al 2020 es contempla la  promoció  de  30  places  a  l'escala  A2  i  la  incorporació de 15 llocs de treball de TS1.

En el pressupost destaquen també despeses relacionades amb projectes institucionals de software, fruit de les reflexions fetes en el Pla UPC TIC, i que són necessaris per una millor gestió de les activitats acadèmiques, l’aproximació de les activitats als diferents col.lectius de la comunitat, la simplificació de processos, o l’adaptació als nous requeriments legals de la Llei de Contractes del Sector Públic i de l’administració electrònica.

Destí del fonsNOTA: Personal’ inclou remuneracions i altres beneficis (Formació, mobilitats, sabàtics, prevenció de riscos laborals)
‘Altres’ inclou beques de mobilitat d'estudiants, ajuts (a estudiants, mobilitat PDI i PAS), programes del CCD i despeses relacionades amb l'estudiantat, la vida universitària i el Pla de Política Lingüística.


En el marc del Pla d’actuacions 2018-2021, el pressupost també preveu la consolidació de polítiques  ja  existents  com  el  pla  d’inclusió,  les accions destinades a eliminar el “sostre de vidre” en la carrera acadèmica de les dones, el pla ‘Aquí STEAM’ per impulsar les vocacions STEAM ja en la primària especialment entre les dones, el nou servei d‘atenció psicològica a l’estudiantat i, les iniciatives per a la millora del rendiment acadèmic dels estudiants.

Durant l’exercici de 2020 es preveu també la consolidació de la política de suport a la promoció de la transferència dels grups de recerca mitjançant, entre d’altres, la Fundació CIT UPC i el projecte CARNET. Una activitat reforçada amb el projecte de transferència FEDER cofinançat pels recursos gestionats per la Direcció General de Recerca.

També s’estima que incrementin més d’un 16% les partides de despeses en accions específiques per   a   la   internacionalització  dels  estudis,  activitats  de  promoció  amb  la Xina i  ajuts  per  a  mobilitat  d'estudiants.  

El  50  aniversari de  la  UPC que tindrà lloc durant el  curs  2020-2021, així com per a activitats dirigides a impulsar la vida universitària i incentivar la vida associativa dels estudiants, són d’altres novetats que es contempla impulsar amb accions específiques el proper exercici.

La capacitat de despesa descentralitzada de les unitats acadèmiques és una de les partides que manté un increment constant en els darrers exercicis,  en  aquest  en concret d’un 2,5% respecte  a  l’exercici  pressupostari anterior. I també destaca la reserva d’una quantitat equivalent al 2,7% del pressupost genèric per al retorn de préstecs a llarg termini que han finançat inversions en edificis realitzades en els darrers anys.

Les inversions previstes en el Pla d’Inversions Universitàries, estimades en 2,8 milions d’euros aniran  dirigides,  entre  d’altres,  a  prioritzar actuacions correctives de rehabilitació, de seguretat  (sistemes  de  protecció  i  megafonies) i actuacions per a la contenció de la despesa d’energia, en la línia de garantir el compromís amb la declaració de l’emergència climàtica feta per part del Claustre Universitari (inversions en producció alternativa pròpia mitjançant plaques fotovoltaiques, substitucions d’enllumenat...).