La UPC suspèn les activitats lectives presencials durant 15 dies prorrogables

La mesura segueix les indicacions del Govern de la Generalitat de Catalunya en el marc de l’alerta de salut pública pel COVID-19.

18/03/2020

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ha suspès la seva activitat lectiva presencial per als propers 15 dies. La suspensió és prorrogable en funció de la situació d’emergència de salut pública i de les indicacions que traslladi el Govern de la Generalitat de Catalunya.

La suspensió de les activitats lectives presencials està acompanyada d’una sèrie de mesures extraordinàries dirigides a minimitzar les conseqüències d’aquesta situació sobre el desenvolupament del curs acadèmic. Afecta a classes, aules d’estudis, aules informàtiques, biblioteques i espais similars de la Universitat. Tant el Personal Docent i Investigador com el Personal d’Administració i Serveis continuarà treballant en el marc que vagin dictaminant les autoritats d’acord amb els protocols establerts.


En aquest marc, s’ha previst introduir alternatives docents i flexibilitat per garantir que la docència es porta a terme amb mitjans no presencials, com ara els campus virtuals i intranets docents. Les mesures excepcionals previstes contemplen la suspensió de les activitats d’avaluació presencials. Els centres informaran dels mecanismes d’avaluació alternatius.

De totes aquestes adaptacions a la situació s’informarà a l’estudiantat.

El calendari acadèmic previsiblement es veurà modificat i s'està posant a l’abast del Personal Docent i Investigador les eines de suport per tal de minimitzar l’impacte de la suspensió de l’activitat.

Les mesures que es contemplen s'estan adaptant també a les singularitats dels centres docents i s'estan ofertint alternatives a l’abast del PDI tant des de les escoles com des des dels serveis generals.

Consulta:

El document sobre les Mesures extraordinàries respecte de l’activitat presencial de la UPC davant l’emergència sanitària declarada per COVID-19.

El videocomunicat del rector Francesc Torres al canal de la UPC a YouTube.

Així mateix, la Gerència de la UPC ha publicat la Instrucció de criteris de comunicació de positius o aïllament per COVID-19 a la Universitat per a que les persones de la comunitat universitària que hagin pogut estar exposades al virus n'informin a la institució, amb l'objectiu de poder avaluar l’impacte de la crisi a la UPC.