Les universitats, al capdavant en la lluita per la igualtat de gènere a les aules

Les universitats, al capdavant en la lluita per la igualtat de gènere a les aules
+
Descarregar

Coberta de la Guia Enginyeria Industrial

Títols de la col·lecció

La col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere inclou 17 documents, que es poden descarregar de forma gratuïta de la web de la Xarxa Vives:

Les professores de la UPC Elisabet Mas de les Valls i Marta Peña són les autores d’una guia per incorporar la perspectiva de gènere en els estudis d’Enginyeria Industrial. El material s’inclou en una col·lecció pionera publicada per les 22 universitats de la Xarxa Vives per combatre el rols i estereotips de gènere en 17 disciplines.

10/09/2020

La Xarxa Vives ha publicat la segona fase de la col·lecció 'Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere', una iniciativa pionera a Europa que ha estat liderada per les 22 unitats d’Igualtat de les universitats de la Xarxa. La col·lecció respon a la voluntat de les universitats de promoure polítiques integrals que afavoreixin la igualtat de gènere, el principi d’igualtat d’oportunitats i la diversitat en la docència i recerca universitàries. A més, amb l’aplicació de les recomanacions i les pautes que incorporen, es pretén que esdevingui un agent de canvi social, ja que permetrà que l’estudiantat desenvolupi l’esperit crític necessari per identificar estereotips, normes i rols socials de gènere i que adquireixi competències per combatre la ceguesa al gènere en la pràctica professional futura.

La docència de l’enginyeria industrial, amb transversalitat de gènere
La col·lecció 'Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere' introdueix la sensibilitat al gènere de manera específica en 17 disciplines diferents. La col·lecció, de la qual ja es van publicar 11 guies al 2018, es completa ara amb sis materials nous, un dels quals elaborat per les professores de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) Elisabet Mas de les Valls Ortiz i Marta Peña Carrera, autores de la Guia d’Enginyeria Industrial. En aquest material, les professores de la UPC ofereixen propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten desmasculinitzar l’àmbit de l’Enginyeria Industrial i visibilitzar els models femenins per potenciar l’accés de les dones als estudis de grau.

Amb la col·lecció, es facilita al professorat universitari eines per fer una docència que eviti les interpretacions parcials o esbiaixades pròpies del model antropocèntric. Per a les coordinadores de la segona fase de la col·lecció, M. José Rodríguez (vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d’Alacant) i Maria Olivella (coordinadora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Oberta de Catalunya), el projecte liderat per la Xarxa Vives “significa un pas endavant per fer de les aules universitàries espais igualitaris i inclusius, des d’on es genera un coneixement transformador i s’impulsa el pensament crític dels futurs professionals per tal d’assolir una societat més justa”. Les coordinadores destaquen que “és un projecte d’innovació docent que no es limita al camp de la igualtat de gènere. Millora la qualitat docent a les nostres universitats i contribueix, per la seva naturalesa professionalitzadora, al creixement econòmic i al canvi cap a una societat més justa, tots ells Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides”.

Així, la introducció de la perspectiva de gènere en la docència a les universitats implica un procés reflexiu que afecta el disseny de les competències dels plans d'estudis i, per extensió, el disseny de les assignatures, incloent-hi els resultats d'aprenentatge, els continguts impartits, els exemples, el llenguatge utilitzat, les fonts seleccionades, el mètode d'avaluació i la gestió de l'entorn d'aprenentatge. Com indiquen Rodríguez i Olivella, “el resultat d’aquest procés és una millora de la qualitat docent, perquè ofereix al professorat recursos, tant per a examinar les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l’entorn d’aprenentatge com les metodologies docents i d’avaluació, el que permet adoptar mesures per garantir que s’atén a la diversitat d’estudiants”. Les coordinadores també emfasitzen la influència que la docència amb perspectiva de gènere té en el procés d’aprenentatge de l’estudiantat, en oferir noves fonts de referència i autoritat acadèmica, a més de coneixements per comprendre la realitat social i per intervenir-hi en el futur des de l’exercici professional.

Un projecte d’innovació docent reconegut a Europa
Com reconeixen les coordinadores de la col·lecció, tot i l’existència d’un marc normatiu europeu que promou la introducció de la perspectiva de gènere en l'ensenyament superior, els esforços realitzats fins ara des de les universitats s'han concentrat més en el desenvolupament de recerques, la publicació de resultats en revistes acadèmiques i la implantació de programes de postgrau especialitzats. D’aquesta manera, la transversalitat que requereix la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària als diferents itineraris curriculars de l'estudiantat i de les titulacions de grau no s'ha produït. A partir d’aquesta mancança, el Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives va decidir impulsar una iniciativa conjunta per combatre la ceguesa al gènere des de la docència universitària.

Tal com indica M. José Rodríguez, “hi ha molta feina per fer i aquest no és un projecte estàtic; tot al contrari, la col·lecció té continuïtat, és un producte demandat pels sistemes universitaris. De fet, des del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives ja estem treballant en una tercera fase que incorporarà altres sis guies”.

El recurs, pioner en l’espai europeu d’educació superior (EEES), ha rebut el reconeixement de l’Institut Europeu per la Igualtat de Gènere (EIGE), que l’ha inclòs com un exemple de bones pràctiques a la seva 'Guia d’Eines per la Igualtat de Gènere en l’Acadèmia i la Recerca (GEAR)'. La col·lecció és també un referent per a d’altres sistemes universitaris. Les tres universitats públiques de Galícia han traduït al gallec les 11 guies publicades al 2018. D’altra banda, i arran de l’interès mostrat en la col·lecció per part del sistema universitari espanyol i d’altres internacionals, la Xarxa Vives ha coordinat la traducció a l’anglès i al castellà de la majoria de guies.

Les 'Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere' han estat impulsades pel Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives, sota la coordinació de M. José Rodríguez Jaume (vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d’Alacant), Teresa Cabruja (professora titular de Psicologia Social a la Universitat de Girona), Maria Olivella Quintana (coordinadora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Oberta de Catalunya) i Tània Verge Mestre.