S’aprova la creació de la Comissió de Política Lingüística del Consell de Govern

El Consell de Govern reunit el 8 d’octubre ha aprovat la creació de la Comissió de Política Lingüística del Consell de Govern, que té com a àmbit d’actuació la política lingüística i el Pla de llengües UPC. Serà una peça clau per consolidar l’ús del català en tots els àmbits de l’activitat universitària i estimular-ne el coneixement, en el marc d’una universitat multilingüe en què conviuen diferents llengües.

14/10/2021

La Comissió de Política Lingüística, segons l’acord aprovat pel Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), comptarà amb la representació dels diferents col·lectius de la comunitat universitària. Entre les seves funcions, proposarà al Consell de Govern  les mesures regulatives en l’àmbit de política lingüística i les actuacions derivades de la seva aplicació, i vetllarà pel compliment del marc legal, els acords del sistema universitari català i allò que estableixen els Estatuts UPC en matèria de llengües i fer-ne el desplegament que calgui. També serà encarregada de proposar al Consell de Govern l’aprovació del Pla de llengües de la  Universitat, definir-ne i avaluar-ne els objectius, les actuacions, els resultats i els recursos necessaris.

Així mateix, la Comissió serà un instrument per assegurar l’adopció de mesures per garantir el coneixement i l’ús del català com a llengua pròpia en tots els àmbits, especialment en la docència, i impulsar l’anglès com a llengua de projecció internacional.

En aquest sentit, s’encarregarà de difondre i garantir els drets lingüístics dels membres de la UPC i els compromisos institucionals sobre ús de llengües a la docència, la recerca i l’administració.