Nou web sobre usos i drets lingüístics a la UPC

Nou web sobre usos i drets lingüístics a la UPC
+
Descarregar

Aquest curs 2021-2022, la UPC posa en marxa noves accions de política lingüística amb l’objectiu d'atendre els drets lingüístics de la comunitat universitària

Aquest curs 2021-2022, la UPC posa en marxa noves accions de política lingüística amb l’objectiu d'atendre els drets lingüístics de la comunitat universitària. Entre altres mesures, s'ha habilitat una bústia sobre usos i drets lingüístics en què es poden fer arribar consultes, queixes i propostes a través d'un formulari de la seu electrònica de la UPC.

23/09/2021

La publicació del nou web sobre usos i drets lingüístics forma part del compromís de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) de reforçar el català com a llengua pròpia, especialment en la docència i l’activitat acadèmica, en el marc d’una universitat multilingüe en què conviuen diferents llengües. Així ho recullen els acords del sistema universitari català i també els Estatuts i el Pla de llengües de la UPC vigents.

Els continguts del web d’usos i drets lingüístics són els següents:

  • El protocol de gestió de les llengües a l’aula, basat en els drets definits en el marc legal i els compromisos que se’n deriven.
  • La bústia sobre usos i drets lingüístics, en què es poden fer arribar consultes, queixes i propostes a través d’un formulari de la seu electrònica de la UPC.
  • Els indicadors lingüístics de la UPC sobre ús de llengües a la docència i a l’activitat acadèmica.
  • L’avaluació del Pla de llengües UPC, amb els resultats quantificats i la valoració del període 2010-2020, com a base per fixar nous objectius.
  • Els serveis i recursos lingüístics adreçats al PDI per fer docència en català i en anglès.
  • El marc legal en matèria de llengües i els acords de la UPC i del sistema universitari català que el despleguen.

La llengua a l’aula
S’inicia també una campanya informativa sobre l’ús de llengües a la docència, que està centrada en els principis de transparència i seguretat lingüístiques, compartits i impulsats pel sistema universitari català. Aquestes directrius estan concretades en els indicadors lingüístics per al finançament de les universitats públiques i en els plans de llengües aprovats pels consells de govern de les universitats.

D’acord amb aquests principis, la llengua en què s’impartirà l’assignatura ha de ser pública abans de la matrícula, com a mesura de transparència, i és la llengua en què s’ha d’impartir la classe. La llengua anunciada constitueix un compromís que dona seguretat lingüística tant a l’estudiantat que s’hi matricula com al professorat que la imparteix, davant de peticions individuals de canvi de llengua.

Propera creació de la Comissió de Política Lingüística
Tal com va anunciar el rector, el 14 de setembre, en el seu informe al Claustre Universitari, durant aquest quadrimestre de tardor serà ja una realitat el compromís de creació de la Comissió de Política Lingüística del Consell de Govern. Aquesta comissió comptarà amb la representació dels diferents col·lectius de la comunitat universitària i serà una peça clau per consolidar l’ús del català en tots els àmbits de l’activitat universitària i estimular-ne el coneixement.