Prop de 150 investigadors i investigadores de la UPC, entre els més altament citats dels darrers 10 anys

Metodologia

L’ESI és una plataforma consultable a través de Web of Science (WoS), creada amb l’objectiu de visualitzar a llarg termini l’impacte d’algunes publicacions, autors i institucions i amb unes mètriques en concret. Es nodreix de les publicacions (articles i reviews) dels Índexs Science Citation Index Expanded (SCIE) i Social Science Citation Index (SSCI) de WoS —Core Collection— dels darrers 10 anys. Té una actualització bimensual i té en compte les citacions que provenen dels índexs de WoS SCIE, SSCI i de l'Arts and Humanities Citation Index (A&HCI). Per tant, les citacions que es mostren a ESI poden coincidir amb WoS però també poden haver-hi diferències.

Per identificar quins investigadors i investigadores de la UPC poden ser candidats i candidates a ser altament citats, s’han seleccionat els autors i autores amb la filiació literal ‘Universitat Politècnica de Catalunya’ que tenen almenys un Highly Cited Papers durant els darrers 10 anys (2009-2019).

Un total de 142 articles científics amb filiació UPC s'inclouen entre els més altament citats i publicats durant el període 2009-2019. Són dades d'un informe elaborat recentment pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC, en què ha utilitzat la metodologia de l’Essential Science Indicators (ESI). En l’autoria o coautoria d’aquests articles hi consten 146 investigadors i investigadores de la UPC, 24 dels quals han publicat més d’un article altament citat en les àrees científiques d’Enginyeria, seguida de les de Física, Ciències de la Computació, Matemàtiques i Geociències majoritàriament.

02/11/2020

L’informe Autors UPC amb articles més citats, publicat en obert a UPCommons, ofereix la relació completa dels 146 investigadors i investigadores de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) que figuren com autors, autores, coautors o coautores en els 142 articles altament citats. L’informe utilitza la metodologia de l’Essential Science Indicators (ESI) i els distribueix en 22 àrees científiques, en 12 de les quals la UPC té documents altament citats durant el període 2009-2019.

Pel nombre de citacions, Andreas Sumper és l’autor amb major nombre d’articles altament citats (amb 5 a l’àrea d’Enginyeria) de l’informe. Li segueixen, amb 4 articles altament citats, la investigadora Ivet Ferrer (amb 3 en l’àrea d’Enginyeria i 1 en la de Biologia i Bioquímica), Álvaro Luna (Enginyeria) i Jordi Llorca (Química). 

La llista continua amb els investigadors i investigadores amb 3 articles altament citats: Marino Arroyo (2 en l’àrea d’Enginyeria i 1 en la de Física);  Miguel Castilla i José Matas (Enginyeria); Juan Manuel O'Callaghan i Romualdo Pastor (Física), i Xavier Cabré (Matemàtiques).

Pel que fa a investigadors i investigadores amb autoria o coautoria i amb més de 2 articles altament citats, l’informe cita a José Ignacio Velasco (amb 1 article en l’àrea de Ciències Agràries i 1 en Ciències dels Materials); Juan Luis Gorricho i Juan Serrat (Ciències de la Computació);  J.L Garcia de Vicuña, Joan Garcia, Oriol Gomis, Santiago Silvestre i Jordi Zaragoza (Enginyeria); Maria Sagrario Millán i Elisabet Pérez (amb 1 article en l’àrea d’Enginyeria i 1 en la de Física cadascuna d’elles); Daniel Sempere (amb 1 article en l’àrea d’Enginyeria i 1 en la de Geociències), Michel André i Juan José Ramos (Física) i Arturo Vargas (amb 1 en l'àrea de Geociències i 1 en la de Medi Ambient/Ecologia).

La relació es completa amb els 122 investigadors i investigadores que, segons l’informe, tenen un article altament citat en 12 de les 22 àrees científiques de l’ESI durant el període 2009-2019.

El pes de la recerca en 12 àrees científiques
La relació completa dels 146 investigadors i investigadores de la UPC amb articles més altament citats es pot consultar a l’informe, estructurat en funció de la presència que tenen en cada àrea científica de l’ESI.

Una presència que indica el pes de la recerca que es publica des de la Universitat i que s’il·lustra amb aquest gràfic de ‘Top papers’ amb afiliació UPC’:


Dins de cada àrea científica, i seguint l'ordre que es mostra en el gràfic (de més a menys presència), els 142 documents altament citats amb filiació UPC durant el període 2009-2019, amb autoria o coautoria de 146 investigadors i investigadores de la Universitat, es distribueixen de la manera següent:

 • Enginyeria (Engineering): 53 articles altament citats, en els quals hi figuren com a coautors o coautores 56 investigadors i investigadores de la Universitat;

 • Física (Physics): 26 articles altament citats que tenen com a coautor o coautora 24 investigadors i investigadores de la UPC;

 • Ciències de la Computació (Computer Science): 13 articles altament, amb autoria o coautoria de 12 investigadors i investigadores de la UPC;

 • Matemátiques (Mathematics):  13 articles altament citats que tenen com autori o coautoria a 7 investigadors o investigadores de la UPC.

 • Geociències (Geosciences): 8 articles altament citats en els quals l’autoria o la coautoria és de 13 investigadors i investigadores de la UPC.

 • Química (Chemistry): 7 articles altament citats, amb coautoria de 7 investigadors i investigadores de la UPC.

 • Ciència dels Materials (Material Science): 5 articles altament citats, amb coautoria 10 investigadors i investigadores de la UPC.

 • Biologia i bioquímica (Biology & Biochemistry): 3 articles altament citats, ens els quals hi figuren com a coautors 4 investigadors de la Universitat.

 • Medicina Clínica (Clinical Medicine): 3 articles altament citats, en els quals són coautors 3 investigadors de la Universitat.

 • Ciències de l’Agricultura (Agricultural Sciences): 3 articles altament citats, en els quals 4 investigadors i investigadores de la Universitat són coautors.

 • Ciències, Social General: (Sciences, General Social): 2 articles altament citats, en els quals consten com a coautors de la UPC 2 investigadors.