Comparteix:

Polítiques de gènere

Iniciatives i accions amb perspectiva de gènere

Algunes de les iniciatives més rellevants que la Universitat ha dut a terme per promoure la perspectiva de gènere en els àmbits docents, recerca i gestió són les següents:

En l’àmbit docent, s’han incorporat continguts relacionats amb la igualtat de gènere en els plans d'estudis i altres materials docents, per garantir que l’estudiantat n’adquireixi coneixements.

S’ha treballat en el foment de la presència de dones a través de campanyes de sensibilització, mentoria i suport per a estudiants. S'ha actualitzat la Comissió d'Igualtat i s’ha consolidat el treball amb els responsables d'igualtat dels centres docents.

Pel que fa a l’àmbit de la recerca, s’ha impulsat la realització de projectes de recerca que abordin temàtiques relacionades amb el gènere, la igualtat d'oportunitats i les seves implicacions en àrees STEAM. A més, s’ha fomentat la creació de xarxes de recerca i col·laboracions entre investigadores i investigadors per tractar qüestions de gènere.

Enllaços relacionats

En l’àmbit de la gestió, s’ha desenvolupat el IV Pla d'igualtat de la UPC (2022-2026), que estableix objectius, indicadors i accions concretes en l’àmbit de la igualtat d'oportunitats en la institució. El Pla té en compte aspectes com la representativitat, la promoció professional i la conciliació laboral i familiar.

En aquest mateix àmbit, s’han dut a terme accions de sensibilització i formació per a la comunitat universitària amb l'objectiu de conscienciar sobre les desigualtats de gènere i els estereotips. Aquests programes s'adrecen al personal docent i investigador i a l’estudiantat. S'han commemorat les efemèrides més importants en la matèria i s'han establert comissions de treball per fer-ne un seguiment millor.

Durant aquest curs s'ha aprovat el IV Pla d'igualtat, compost de set eixos estratègics que donen continuïtat a la feina feta els darrers quinze anys amb els tres plans anteriors i permet avançar en aquest àmbit. A la tardor es va celebrar l'acte institucional 25N UPC, amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, en què es va dur a terme formació específica en el desplegament dels protocols i en la prevenció de la violència masclista i de les conductes LGTBI-fòbiques, amb el suport del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere.

A més, s'han realitzat diferents accions per celebrar l'11 de febrer, el Dia Internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència, el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones i el 17 de maig, Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. En aquesta línia, s'ha dissenyat un nou recurs, 50 Dones UPC, en col·laboració amb els centres docents, per donar visibilitat a acadèmiques de la UPC i reconèixer la seva aportació a la societat.

Accions i iniciatives orientades a assolir la presència equilibrada de dones i homes en els diferents nivells de participació, presa de decisions i òrgans de representació de la UPC

Des de l’aprovació de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (LOSU), d’acord amb l’apartat “Normas generales de gobernanza, representación y participación en las universidades públicas”, és obligatori garantir el principi de composició equilibrada entre homes i dones.

Artículo 44.5. Los Estatutos establecerán las normas electorales aplicables, las cuales deberán garantizar en todos los órganos colegiados el principio de composición equilibrada, entre mujeres y hombres, tal como indica la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En el marc dels eixos transversals del Pla estratègic de la UPC, ja es té en compte l’aplicació preferent de la paritat de gènere.

Les mesures vinculades a diferents accions del IV Pla d’igualtat que s’han dut a terme durant aquest curs són les següents:

 1. Dur a terme les modificacions de normativa necessàries per assegurar la presència equilibrada de dones i homes en els diferents nivells de participació, presa de decisions i representació de la UPC. Les modificacions de normativa estan previstes per al període 2024-2026, d’acord ambla renovació dels Estatuts. En les comissions que s’han creat durant el curs, com la Comissió de Convivència i la Comissió de revisió d’Estatuts, ja s’ha incorporat la paritat de gènere. 
 2. Promoure la paritat de dones i homes en la concessió de premis i distincions UPC, doctorats honoris causa, ponències en lliçons inaugurals de curs acadèmic UPC, lliçons inaugurals de curs acadèmic, actes de graduació de centres docents i altres actes institucionals
  • Premis concedits per la UPC (Consell Social, any 2022): 29 % dones
  • Lliçó inaugural de curs UPC (2022): 40 % dones (format taula rodona)
  • Lliçó inaugural curs centres docents UPC: 57 % dones
  • Expertes en actes graduació centres docents: 51 % dones
  • Honoris causa 2022: 25 % dones 
 1. Donar visibilitat a les dones UPC mitjançant campanyes i recursos comunicatius
  • Nombre de recursos elaborats i campanyes realitzades l’any 2022: 91 recursos i campanyes. 
 1. Revisar el sistema de beques de doctorat UPC i altres beques per potenciar la selecció de dones
  • Acord CG/2022/05/06, de 5 de juliol de 2022, del Consell de Govern, pel quals’aprova la convocatòria per a la incorporació de personal investigador en formació (FPI-UPC 2022) i postdoctoral (POSTDOC-UPC 2022). En el punt 10, procés selectiu: Atesa l’actual situació en la qual només el 28 % de les persones que estudien un grau a la UPC són dones i que només el 28 % dels ajuts concedits per realitzar la tesi doctoral en els darrers 6 anys han estat per a dones, es destinarà, com a mínim, el 33 % del conjunt dels ajuts a dones.
  • Acord CG/2023/07/11, de 5 de juliol de 2023, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la convocatòria de personal investigador en formació FPI-UPC 2023. En el punt 10, procés selectiu: Atesa l’actual situació en la qual només el 28 % de les persones que estudien un grau a la UPC són dones i que només el 28 % dels ajuts concedits per realitzar la tesi doctoral en els darrers 6 anys han estat per a dones, es destinarà, com a mínim, el 33 % del conjunt dels ajuts a dones.
 1. Modificar la proposta del Pla de promoció de càtedres per garantir un mínim del 35 % de places: 27 de places per a catedràtiques en cada convocatòria 
  • Acord CG/2023/02/20, de 21 de febrer de 2023, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la modificació del Programa de Càtedres de la UPC i publicació del text refós. Se’n modifica l’article 11, que queda redactat de la manera següent: 
   • Article 11. Mesures d’igualtat de gènere. El Pla d’igualtat de la UPC, amb l’objectiu de garantir la igualtat en l'accés i el desenvolupament de la carrera professional de les dones PDI de la UPC, estableix que el pla de promoció de càtedres ha de garantir un mínim del 35 % de places per a catedràtiques en cada convocatòria. En conseqüència, es determina un algorisme de distribució que garanteix aquesta distribució 
   • A l’article 12 s’incorpora: Es reserven un 35 % del total de places per a candidatures presentades per dones que estan en departaments en què el percentatge de dones catedràtiques respecte al total de catedràtics homes i dones, sigui inferior o igual al mateix percentatge respecte al professorat de nivell 2 (agregats, titulars i catedràtics d’escola universitària), d’acord amb les polítiques d’igualtat (PI) i que tinguin informes favorables de les unitats. 
 1. Atraure noies estudiants a la UPC: avaluar i ampliar el programa Aquí STEAM UPC, adreçat a nenes i nens entre 9 i 14 anys, per atraure talent femení als estudis de tecnologia i enginyeria: aquest curs s’ha desenvolupat la quarta edició del programa.