Polítiques transversals

Tres centres docents de la UPC han obtingut un segell d'acreditació institucional per part de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU): l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB). L'obtenció de l'acreditació institucional permet als centres universitaris acreditar tots els títols universitaris oficials que imparteixen durant sis anys. 

Aquest curs s'ha publicat el nou portal d'indicadors i dades estadístiques de la UPC, que utilitza l'aplicació Power BI, la qual permet a l'usuari visualitzar, comparar i analitzar les dades amb múltiples filtres. També s'ha treballat en el disseny, la implementació i el desenvolupament del sistema d'assegurament de la qualitat de la recerca aplicada o transferència tecnològica, SAQRA.

En l'àmbit de les actuacions de política lingüística, cal destacar les actuacions següents: s'ha realitzat una campanya de recollida de certificats d'idiomes del PDI, s'ha analitzat l'ús del català en la docència de grau, s'han aplicat els canvis en la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster que amplien les possibilitats d'assolir la competència en una tercera llengua, i també s'ha dut a terme l'acollida lingüística i cultural a prop de 1.500 estudiants.

Pel que fa les polítiques d'internacionalització de la UPC, aquest curs el Consell de Govern ha aprovat el Pla UPC Internacional, que defineix l'estratègia per a la internacionalització integral de la Universitat i presenta les principals accions que actuen com a motors de la internacionalització.

Un dels aspectes clau de la internacionalització de la UPC és la participació en l'aliança Unite!, de la qual formen part nou universitats europees. La University Network for Innovation, Technology and Engineering treballa amb el suport de la Comissió Europea per impulsar la construcció del futur espai europeu d'educació superior. Durant aquest curs, l'aliança s'ha ampliat amb la Universitat Tecnològica de Graz (TU Graz) i la Universitat de Ciència i Tecnologia de Breslau (Wroclaw Tech), i ha començat a desplegar els projectes de la proposta Erasmus + per als propers 4 anys, amb un finançament de 14,4 milions d'euros. El rector de la UPC, Daniel Crespo, ha estat nomenat vicepresident de l'aliança. La UPC és la coordinadora del grup de treball que dissenya i implementa els nous models de comunicació, sensibilització i impacte de l'aliança.

Entre les actuacions en l'àmbit de la responsabilitat social, cal destacar la celebració del 30è aniversari del Centre de Cooperació per al Desenvolupament i l'aprovació de l'Estratègia de cooperació 2023-2026, com a eina essencial per desplegar-ne la política de cooperació.

Aquest curs s'ha aprovat el Pla d'emergència energètica i les actuacions realitzades han suposat una reducció del 13 % del consum energètic durant el 2023.

També durant aquest curs s'ha desenvolupat el IV Pla d'igualtat de la UPC (2022-2026), que estableix objectius, indicadors i accions concretes en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats en la institució. El Pla té en compte aspectes com la representativitat, la promoció professional i la conciliació laboral i familiar. Durant aquest curs s'han dut a terme accions de sensibilització i formació per a la comunitat universitària amb l'objectiu de conscienciar sobre les desigualtats de gènere i els estereotips.

Pel que fa a les accions d'atracció de nou estudiantat, la UPC va organitzar 122 jornades de portes obertes per presentar l'oferta de grau i 102 sessions informatives de màster universitari. Les accions promocionals directes dels graus van impactar sobre 25.642 estudiants i les de promoció de màster universitari ho van fer sobre 2.688 persones. Un total de 33.060 alumnes de primària, secundària i batxillerat van participar durant el curs en accions vinculades al Pla de foment de vocacions i divulgació STEAM. En aquest sentit, la quarta edició del programa Aquí STEAM UPC, que té com a objectiu atraure el talent femení cap als estudis de tecnologia i enginyeria en l'alumnat d'entre 9 i 14 anys, ha impactat en 1.469 nens i nenes de 21 escoles i centres de secundària públics de Catalunya.

El curs 2022-2023 s'ha elaborat el Pla de comunicació (PlaCom 2023-2026), que es va presentar al Consell de Govern el 5 de juliol de 2023. En l'àmbit de la comunicació adreçada als mitjans de comunicació s'han dut a terme 507 campanyes mediàtiques i s'han resolt 403 peticions periodístiques, amb un total de 19.703 impactes registrats.

Finalment, en l'àmbit de les accions i serveis vinculats a la vida universitària i al foment de la cultura i la comunitat, cal destacar la consolidació de l'espai de trobada UPCArts a través de la seva agenda d'activitats. En l'àmbit esportiu, 340 esportistes han representat la UPC en els Campionats de Catalunya Universitaris, en els quals han obtingut 44 medalles, i 44 esportistes ho han fet en els Campionats d'Espanya, amb 8 medalles aconseguides.

Pel que fa als recursos de suport a l'aprenentatge de la comunitat, les biblioteques UPC han registrat 1.017.472 visitants i 158.456 préstecs, i 9.913 persones han participat en sessions de formació.

La relació amb la comunitat dels titulats i titulades UPC s'ha vist enriquida amb la incorporació d'una nova plataforma, AlumniMés, que esdevé un nou canal de comunicació entre i per a aquest col·lectiu. Tota la comunitat UPC pot accedir al portal i s'hi han registrat 1.800 persones.

També s'ha dissenyat un nou catàleg d'activitats i serveis i la borsa de treball ha difós 11.000 ofertes laborals. Cal destacar també que el programa de mentoria M2m, adreçat a empoderar els alumni i les alumni més joves, ha rebut el premi DonaTIC 2022.