Comparteix:

Política acadèmica

Programació dels estudis de grau i màster universitari

La principal novetat de la programació universitària de graus i màsters del curs 2022-2023 ha estat la implantació dels programes acadèmics de recorregut successiu (PARS). Aquests programes, formats per l’itinerari de grau i de màster de manera consecutiva, donen visibilitat a les professions regulades d’enginyer o enginyera des del moment en què l’estudiantat accedeix a la universitat. En concret, el curs 2022-2023 s’han ofert els PARS següents:

 1. Enginyer/a Industrial: format pel grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i el màster universitari en Enginyeria Industrial a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT). 
 2. Enginyer/a Industrial amb Anàlisi Econòmica: format pel bachelor’s degree in Industrial Technologies and Economic Analysis i el màster universitari en Enginyeria Industrial de l’ETSEIB. 
 3. Enginyer/a Aeronàutic/a: format pel grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials i el màster universitari en Enginyeria Aeronàutica de l’ESEIAAT. 
 4. Enginyer/a de Telecomunicació: format pel grau en Tecnologies i Serveis de Telecomunicació i el master’s degree in Telecommunications Engineering de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB). 
 5. Enginyera/a de Camins, Canals i Ports: format pel grau en Enginyeria Civil i el màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). 
 6. Enginyer/a Informàtic/a: format pel grau en Enginyeria Informàtica i el màster universitari en Enginyeria Informàtica de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). 
 7. Enginyer/a de Sistemes de Comunicacions Digitals: format pel grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i el master’s degree in Applied Telecommunications and Engineering Management de l’Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC). 
 8. Enginyer/a de Xarxes, Dades i Serveis TIC: format pel grau en Enginyeria Telemàtica i el master’s degree in Applied Telecommunications and Engineering Management de l’EETAC. 
 9. Enginyer/a de Materials: format pel grau en Enginyeria de Materials i el màster universitari en Ciència i Enginyeria Avançada de Materials de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).
 10. Enginyer/a Químic/a: format pel grau en Enginyeria Química i el master’s degree in Chemical Engineering de l’EEBE.

Pel que fa als estudis de màster, s’ha implantat a l’ETSEIB el master’s degree in Biomedical Data Science, màster interuniversitari coordinat per la Universitat Rovira i Virgili que s’ofereix en format no presencial i íntegrament en anglès i en el qual participen les set universitats del sistema universitat català. Així mateix, la UPC continua apostant per la internacionalització dels seus estudis i aquest curs s’ha implantat a l’ETSEIB el nou Erasmus Mundus master’s degree in Dynamics of Renewables-based Power Systems (DREAM) i s’ha renovat el segell per a l’Erasmus Mundus master’s degree in Science in Coastal and Marine Engineering and Management, que s’imparteix a l’ETSECCPB.

Novetats normatives

Amb l’objectiu de potenciar el coneixement en terceres llengües de l’estudiatat de grau, la normativa acadèmica ha flexibilitzat l’assoliment de la competència en una tercera llengua incloent a les opcions ja existents les activitats que permeten el reconeixement de crèdits de l’itinerari de llengües i comunicació centrades en l’aprenentatge d’alemany, anglès, francès o italià. Aquestes activitats que l’estudiantat pot fer durant els estudis de grau inclouen la realització de cursos d’aquests idiomes de tots els nivells del MECRL, la superació d’exàmens d’acreditació de coneixements i activitats de pràctica i millora del coneixement de l’anglès.

Pràctiques acadèmiques externes i convenis de cooperació educativa

Durant el curs 2022-2023 s’han desenvolupat les especificacions per a la definició d’una eina corporativa que permeti realitzar el seguiment i l’avaluació de les pràctiques acadèmiques externes. Destaquen les accions rellevants i els indicadors següents:

 • S’han gestionat 7.051 convenis de pràctiques, que impliquen 2.517.145 hores.
 • El 96 % dels convenis signats tenen associada un ajut a l’estudiantat per un import de 21.226.247 €.
 • L’import de l’ajut que rep l’estudiantat en funció del preu/hora es distribueix de la manera següent:
  • No retribuïdes: 4 % 
  • Fins a 7,99 €: 8,7 % 
  • 8 €: 45,7 % 
  • Entre 8,01 € i 9,99 €: 17,8 % 
 • 10 € o més: 23,8 %
 • L’import corresponent al cànon ha implicat un pressupost addicional per als centres d’1,7 M€, d’1,49 M€ per al pressupost general de la UPC i de 148.500 € per a projectes de cooperació per al desenvolupament.  

Matrícula de nou ingrés

Aquest curs acadèmic, la Universitat ha ofert 5.000 places de nou ingrés de grau i 3.818 places de nou ingrés de màster (centres docents propis). La matrícula de nou ingrés en els estudis de grau universitari ha estat de 5.463 estudiants, dels quals el 30,51 % han estat dones. Aquest percentatge representa un increment de mig punt respecte al curs anterior i de cinc respecte a cinc cursos enrere, una tendència positiva en la matriculació d’estudiants dones.

D’altra banda, la matrícula de nou ingrés de titulacions de màster ha estat de 2.458 estudiants, dels quals gairebé el 34 % són dones i una quarta part provenen d’universitats estrangeres.

Pel que fa als estudis de doctorat, d’un total de 2.104 estudiants matriculats, 445 ho han fet per primera vegada aquest curs.

Resultats acadèmics (centres propis)

Per avaluar els resultats acadèmics del curs 2022-2023 es té en compte, entre altres indicadors, la taxa d’èxit i la taxa de rendiment de l’estudiantat de grau i màster. D’una banda, la taxa d’èxit és el resultat del nombre de crèdits superats respecte del nombre de crèdits corresponents a les assignatures a l’examen de les quals s’han presentat. De l’altra, la taxa de rendiment mesura els crèdits superats en relació amb els matriculats.

Pel que fa als estudis de grau, la taxa d’èxit d’aquest curs ha estat del 79,89 %, xifra que representa un augment del 4,5 % respecte del curs anterior, i la taxa de rendiment ha estat del 75,96 %, que representa un augment del 4,26 % respecte al mateix període del curs anterior.

En el cas dels estudis de màster, la taxa d’èxit s’ha situat en un 96,46 %; per tant, ha augmentat un 0,7 % respecte al curs anterior. Finalment, la taxa de rendiment ha disminuït un 2,53 % respecte del curs anterior, ja que s’ha comptabilitzat en un 88,67 %.

Pel que fa a les dades de satisfacció del darrer estudi de graduats i graduades del curs 2021-2022, realitzat per AQU Catalunya, el 75,1 % dels enquestats repetirien la mateixa titulació i el 74,7 % tornarien a triar la UPC per cursar els estudis.

També cal destacar que els graduats i graduades valoren amb una mitjana de 3,9 (en una escala d'1 - molt insatisfet/a a 5 - molt satisfet/a) la seva satisfacció general amb la titulació de la qual es van graduar, dada lleugerament superior a la darrera edició.

Així mateix, el 71,5 % de persones titulades de màster del curs 2021-2022 enquestades repetirien la mateixa titulació i el 74,2 % tornarien a triar la UPC per cursar els estudis.

I, com a última dada significativa, els titulats i titulades de màster valoren amb 3,7 (en una escala d'1 - molt insatisfet/a a 5 - molt satisfet/a) la seva satisfacció general amb la titulació de la qual es van titular el curs 2021-2022.

Millora i innovació docent: noves metodologies docents

El curs 2022-2023 s’ha iniciat un procés per definir estratègies en l’àmbit acadèmic, anomenat Galàxia Aprenentatge. Es tracta d’un procés de reflexió global i treball col·lectiu que ha de conduir a repensar i redissenyar l’experiència d’aprenentatge a la Universitat, i que es va iniciar amb el Claustre dels dies 4 i 7 d’octubre de 2022.

Algunes iniciatives en el marc d’aquesta tipologia d’activitats són:

 • Projectes Aplicats d’Enginyeria (PAE) de la FIB.
 • Fusion Point, amb la col·laboració d’ESADE i Accenture, en què participen estudiants de la FIB i l’ETSETB. 
 • Recircula Challenge, que concentra diferents reptes vinculats a l’economia circular. 
 • Els projectes vinculats a competicions esportives, com per exemple Formula Student, Moto Student o Driverless, en què participen estudiants de diversos centres de la UPC.
 • Campus Lab. Aprenentatge basat en reptes dels campus UPC: programa inspirat en els living labs que vincula l’aprenentatge de l’estudiant, el coneixement del PDI i l’expertesa tècnica del PAS, amb projectes com BIM4CLIMATE, sobre la digitalització dels edificis per afrontar el canvi climàtic (ESEIAAT). 
 • DroneLab, de l’EETAC, al Campus del Baix Llobregat. 
 • Rellotges, vestits i muntanyes russes: dissenyant amb matemàtiques, dins l’assignatura Matemàtiques per al Disseny. Es basa en l’aprenentatge per projectes i l’ús de les xarxes socials, i enfoca l’aprenentatge mitjançant el treball cooperatiu, creatiu i obert. 
 • CreativeLAB (ESEIAAT), basat en la metodologia de treball per reptes proposats per les empreses, d’acord amb el professorat. 
 • Barcelona ZeroG Challenge. En el marc d’aquesta competició, es dissenya i s’implementa un experiment de microgravetat en vol parabòlic, en què es desenvolupen aplicacions mòbils dins una experiència basada en reptes (diversos centres de la UPC). 
 • European Project Semester (EPS), a l’EPSEVG. Programa innovador que aborda les noves demandes professionals que s’imposaran als futurs enginyers i enginyeres.

Dimensió ètica en la docència i orientació als ODS

Les accions i iniciatives relacionades amb la dimensió ètica en la docència i l'orientació cap als objectius de desenvolupament sostenible s’han treballat juntament amb el Pla pilot de revisió de la competència sostenibilitat i compromís social. En la primera edició d’aquest pla pilot hi han treballat 10 centres docents i s’hi han sumat 4 centres en la segona. L’objectiu ha estat revisar i completar els resultats d’aprenentatge que s’han d’incloure en els plans d’estudis relacionats amb les competències sostenibilitat i compromís social i igualtat de gènere.

Els resultats d’aprenentatge han estat definits seguint la dimensió ètica de la UPC, però n’hi ha 4 d’específics que incideixen en el pensament ètic i que es poden resumir de la manera següent:

 • Coneixement de principis ètics.
 • Coneixement de la responsabilitat social corporativa. 
 • Coneixement de les implicacions ètiques: pensament crític.
 • Coneixement de les solucions ètiques en l’àmbit professional

La Guia d’anàlisi de sostenibilitat i implicacions ètiques per a TFG/TFM que es va presentar al Consell Acadèmic el dia 13 de juny de 2023, pretén que l’estudiantat de la UPC demostri en el treball de fi de grau o de màster la seva capacitat d’analitzar els impactes ambientals, socials i econòmics del seu treball, així com reflexionar-hi respecte de les implicacions ètiques. En aquest document es recorda també a l’estudiant que cal que el treball respecti els principis rectors del Codi ètic de la Universitat i, en cas que sigui un treball de recerca, també del Codi d’integritat de la recerca. Es demanarà, a més, que l’estudiant incorpori a la memòria del treball un document de compromís de compliment d’aquests codis i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (Reglament general de protecció de dades, RGPD), que haurà hagut de signar en el moment de formalitzar la matrícula.

En el quadrimestre de primavera del curs 2022-2023 es va oferir l’assignatura optativa Ètica a la Ciència i l’Enginyeria, amb 20 places per a estudiantat de l’ETSETB, la FIB i l’FME.

Formació permanent

La UPC School ha impartit un total de 122 estudis (77 màsters, 39 postgraus i 6 cursos de formació permanent) durant aquest curs, en obert i en col·laboració amb altres institucions, en els quals han participat 1.612 estudiants.

A més, en el marc del programa Gent Gran de la Fundació “la Caixa”, s’han realitzat un total de 1.721 tallers d’informàtica i 26.630 hores de formació, amb 9 temàtiques diferents, en els 195 centres de Catalunya i Balears, en què han participat 14.448 alumnes i 202 dinamitzadors.

Amb data 19 de desembre de 2022, el Consell de Govern va fixar els criteris acadèmics que regeixen els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya, derivats de l’aplicació del Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, que estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i el procediment d’assegurament de la seva qualitat.

En la mateixa data, el Consell de Govern va aprovar l’addenda a l’encàrrec de gestió de la UPC a la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC), per la qual es formalitza la figura dels delegats o delegades de formació permanent en representació de cadascun dels centres docents de la UPC i del Departament d’Organització d’Empreses, per impulsar i estructurar l’oferta dels estudis de formació permanent. La direcció acadèmica de l’FPC impulsa nous formats i noves metodologies donant suport tècnic i metodològic al PDI que participa en el disseny i la implantació de màsters i postgraus de formació permanent.