Comparteix:

Política econòmica

El Consell de Govern i el Consell Social de la Universitat van aprovar, el desembre de 2022, un pressupost de 348,8 milions d’euros per a l’exercici del 2023, una xifra que representa un 9,94 % d'increment en relació amb l'any anterior (un 8,49% pel que fa al pressupost genèric). El pressupost de 2023 ha incorporat un augment del finançament basal per part de la Generalitat de Catalunya, que ha de compensar el dèficit estructural del model de finançament del sistema universitari català, així com el creixement del cost dels contractes de subministraments i serveis, especialment pel que fa als vinculats als subministraments energètics.

El pressupost de la UPC és la base del desenvolupament del Pla estratègic de la UPC 2022-2025 i, el 2023, ha permès continuar realitzant els projectes finançats pels fons europeus procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

El pressupost ha recollit un ingrés destinat a la compensació dels increments retributius del personal al servei de les administracions públiques, els augments de la despesa provocats per modificacions legislatives en l'àmbit de les cotitzacions socials i els augments deguts a l'evolució vegetativa del cost del personal. Igualment, incloïa el finançament, en una partida específica, dels programes d'estabilització del personal. En aquest apartat destaca la convocatòria de 100 noves places de professorat lector, destinades a augmentar l'estabilització del personal docent i investigador de la UPC.

Mitjançant els programes Serra Húnter, Margarita Salas, Maria Zambrano i Investigo, i amb una nova dotació de beques FPI, es duen a terme les actuacions dirigides a la captació, atracció i consolidació de talent. Aquestes darreres mitjançant convocatòries per a la contractació de personal investigador predoctoral i postdoctoral amb dedicació a temps complet, o l'obtenció del títol de doctor o doctora a través de les beques FPU.

Ingressos

Pel que fa als ingressos derivats de la recerca, el pressupost de 2023 ja preveia el creixement de la participació de la UPC en noves convocatòries del programa Horizon Europe. L’exercici integrava quatre distincions del European Research Council (ERC) i nou projectes Marie Curie, que consoliden l'excel·lència de la UPC en programes científics. En projectes d’àmbit nacional (ajuts convocats pel Ministeri i la Generalitat), es preveia un increment de recursos procedents de convocatòries dels diferents ministeris de l'Estat espanyol, atesa la dotació dels fons de Recuperació i Resiliència.

Quant als ingressos derivats de la transferència de tecnologia i de l’emprenedoria, el 2023 se'n va preveure un increment, així com el finançament de convocatòries UPC destinades a fer arribar la tecnologia al mercat i afavorir la transferència de resultats de recerca. També es va incrementar el suport econòmic a la protecció de la propietat industrial i eines de valorització tecnològica.

El pressupost de 2023 va preveure una estabilització dels ingressos procedents de la matrícula malgrat la recuperació dels programes de màster i doctorat d’estudiants internacionals. El 2023, s’ha incrementat l’import corresponent a la compensació de les reduccions de preus públics aprovades al Parlament de Catalunya per a estudis de grau (2020) i màster (2021), per la reducció addicional introduïda el 2022 per a les titulacions científiques, d’enginyeries i d'arquitectura.

Despeses

Pel que fa a la despesa i al seu destí, el personal és un dels àmbits principals. En el cas del personal docent i investigador (PDI), es preveia garantir la reducció de la temporalitat i cobrir les jubilacions amb la convocatòria de 55 places de captació de professorat lector, 1 de professorat agregat i 2 de catedràtic o catedràtica, així com amb la convocatòria de 25 places de promoció a catedràtic. Addicionalment, el pressupost ha previst les places d'estabilització per a les figures d'agregat o titular del professorat que hagi superat el pla d'estabilització. L’exercici incloïa igualment la sol·licitud a la Generalitat d’oferir 100 places de professorat lector noves, no supeditades a les baixes del 2022, així com 20 ajuts FPU-UPC, 30 ajuts FPI-UPC i 10 postdoctorals per promoure l’inici de la carrera acadèmica.

Igualment, la previsió per a 2023 era continuar amb el Pla de formació del PDI per a la millora de les competències i la innovació docent del professorat, activitats que, en part, compten amb el finançament específic procedent de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Pel que fa al personal d’administració i serveis (PAS), la previsió pressupostària incloïa per a 2023 l’execució dels processos extraordinaris d’estabilització d’aquest col·lectiu previstos a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el sector públic, que afecten un total de 45 places. Addicionalment s’ha previst la convocatòria de 92 places d’oposició de promoció interna del subgrup C1 i també una convocatòria addicional de nou ingrés de C1.

El 2023 s’ha continuat apostant pel desenvolupament de les competències per al desenvolupament personal i professional. En aquest sentit, s’han mantingut les despeses de formació del PAS, les quals es financien, parcialment, a través del conveni específic amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Sobre el Pla d'inversions de la Universitat (PIU), i amb la consolidació dels ingressos rebuts el 2022 per un import de set milions d’euros, el pressupost preveia un increment de tres milions d’euros de finançament per a aquest concepte, especialment dedicat a inversions en actuacions TIC, infraestructures (correctives, seguretat i salut, rehabilitacions, actuacions vinculades a la sostenibilitat) i renovació d’equipament docent obsolet.

Entre els nous projectes destacats en el pressupost, cal destacar la posada en marxa del nou FPCAT-UPC de la Mobilitat Sostenible (Martorell), del qual la UPC ha assumit la gestió i l’explotació per als propers 15 anys, després que la Generalitat de Catalunya li adjudiqués la concessió el setembre de 2022.

Altres iniciatives que preveia el pressupost eren la continuació de la promoció de la millora de la innovació en l'activitat docent, la posada en marxa de diversos programes d’ajut als doctorands i doctorandes i, alhora, la consolidació de la convocatòria d’Ajuts de Foment a la Recerca per als grups de recerca.

El pressupost incorporava una dotació per executar les actuacions necessàries per a l’assoliment dels 12 objectius estratègics del Pla de llengües UPC 2022-2025. Igualment, impulsava un conjunt d’accions per millorar la funció d’ascensor social de la Universitat: el programa Compromís UPC, que té com a finalitat principal oferir una fórmula per a estudiants provinents d’entorns socioeconòmics especialment desfavorables.