Comparteix:

Polítiques de responsabilitat social

Àmbit de la cooperació internacional i local, els projectes vinculats als ODS i la transformació social

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) ha celebrat el 30è aniversari amb un seguit d’activitats que s’han dut a terme al llarg del curs a totes les escoles de la UPC i que va culminar el dia 18 de maig amb un acte festiu celebrat al Campus Nord.

La UPC ha aprovat l’Estratègia de cooperació 2023-2026 com a eina essencial per desplegar la seva política de cooperació durant aquest proper període, amb 6 eixos: completar el model de cooperació de la UPC, donar visibilitat i suport a les iniciatives de cooperació, incrementar la participació de la comunitat, impulsar la formació en cooperació i justícia global, reforçar la recerca per al desenvolupament i establir aliances estratègiques amb altres actors. Ho fa també posant al centre les escoles i facultats de la UPC, que aquest curs han pogut comptar amb el nou Programa de suport a l’activitat de cooperació en els centres com a mecanisme per impulsar aquest treball.

La convocatòria d’ajuts del CCD ha permès posar en marxa enguany un total de 54 projectes i iniciatives de cooperació de caràcter internacional o local, de lluita contra la pobresa i les desigualtats, dins la convocatòria d’ajuts de projectes de cooperació que anualment es convoca, amb la participació de 242 participants entre estudiantat, PDI, PAS i alumni. Continua també el programa UPC Reutilitza, que ha permès donar una segona vida útil a més de 170 ordinadors a disposició d’entitats sense ànim de lucre i altres programes d'interès social.

Amb l’objectiu de visibilitzar la tasca de transformació social de la comunitat UPC, el Consell Social ha convocat la 4a edició del Premi UPC al Compromís Social, que ha recollit un total de 50 iniciatives dels diferents centres, en col·laboració amb entitats socials o administracions públiques. Al llarg del procés de dos mesos, s’han registrat a la plataforma decidim.upc.edu un total de 2.060 persones. De les propostes, 11 han estat presentades per l’estudiantat, 7 pel PAS i 32 pel PDI.

Accions i activitats en què la sostenibilitat (ODS) esdevé l’eix transversal

S’ha continuat avançant en el desplegament dels objectius del pla Campus UPC Sostenible 2030. Com a resultat, en el rànquing internacional THE Impact Rankings la UPC ha obtingut la posició 38a del món en Acció climàtica (ODS 13) i entre la 101-200 en Energia neta i assequible (ODS 7).

En l’àmbit d’acció climàtica, s’ha elaborat l’inventari de gasos amb efecte d’hivernacle del 2022 —les emissions directes s’han reduït un 20 %, en línia amb l’objectiu de neutralitat de carboni per al 2030— i s’ha començat a treballar amb el pressupost de carboni de la Universitat. Les biblioteques de la UPC s’han obert com a refugis climàtics adherint-se a la Xarxa de Refugis Climàtics de l’Ajuntament de Barcelona.

Durant aquest curs s’han reactivat les actuacions d’estalvi energètic condicionades per l’augment del preu de l’energia. S’ha aprovat el Pla d’emergència energètica, amb la implicació de tots els centres docents en la xarxa POE. Les actuacions realitzades han suposat una reducció del 13 % del consum energètic durant el 2023. També s’ha completat la segona fase del Campus Solar UPC, amb una aportació total de 463 kW distribuïts en cinc instal·lacions. Juntament amb la primera fase, sumen un total de 687 kWp.

En l’àmbit del consum responsable, s’ha avançat en la inclusió de criteris de contractació responsable en licitacions (neteja, reprografia, viatges) i s’ha elaborat el programa de mesures per fer front a la sequera. En la vessant de reduir els residus plàstics, s’ha posat en marxa un pilot de servei de gots reutilitzables a l’Escola d’Enginyeria Barcelona Est (EEBE), que està previst estendre a la resta de concessions. Pel que fa a la prevenció de residus, s’ha elaborat una guia amb mesures específiques per reduir el consum de plàstics d’un sol ús en les concessions de bar de la Universitat i promoure hàbits més sostenibles.

També s’ha articulat el nou àmbit del pla Campus Saludable i Sostenible i l’activació d’un grup de treball de biodiversitat per promoure la naturalització dels campus.

Tal com ja es fa amb les activitats de recerca des de l’any 2020, es preveu que per al proper curs 23/24 tots els treballs de fi d’estudis (TFE) de grau i de màster hauran de seleccionar (si escau) els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) als quals contribueixen.

Pla d'inclusió. Accions d'inclusió en la docència, els serveis i els espais físics i virtuals

Amb el desplegament del I Pla d’inclusió, s’ha continuat treballant per garantir els suport educatiu de l’estudiantat amb discapacitat o trastorns d’aprenentatge, del neurodesenvolupament, de la salut mental, etc. Hi ha participat un equip d’entrevistadores d’acollida DEI (diversitat, equitat i inclusió), una experiència pilot innovadora, format per cinc persones del PAS amb formació de psicologia i psicopedagogia que treballen en diferents àmbits de la UPC i que han realitzat 157 entrevistes d’acollida durant aquest curs.

Els darrers anys, ha crescut el nombre d’estudiants amb trastorns de salut mental. Per millorar el benestar emocional de l’estudiantat UPC i prevenir possibles trastorns de salut mental, continua oferint el servei d’orientació psicològica, el Meet d’inclusió per a l’estudiantat amb TEA. També s’hi ha donat un nou impuls amb l’espai de cocreació en benestar emocional, amb la participació de la comunitat UPC, la participació en la Jornada de Priorització d’Estratègies del Pacte Nacional i en diferents grups de treball de la xarxa Unite!

Pel que fa a la docència, s’han realitzat formacions al PDI i al PAS en l’àmbit de la inclusió. També s’ha participat en el projecte d’accessibilitat en els productes audiovisuals i s’ha organitzat el Fora Barreres, activitat de detecció dels punts crítics en accessibilitat física.

Activitats vinculades al Pla d’equitat de la UPC

En el marc del Pla d’equitat de la UPC, s’ha treballat amb la Generalitat de Catalunya i l’Agència de Gestió dels Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per millorar la coordinació amb la UPC en la gestió de les beques i els ajuts. També s’ha treballat amb el CAMU (Ajuntament de Barcelona) per afavorir la reserva de places per a col·lectius amb dificultats socioeconòmiques.

Aquest curs s’han incorporat 30 estudiants al programa Compromís, que reben un ajut econòmic mensual per facilitar-los la dedicació a l’estudi. Durant el seguiment del programa, se n’ha fet un seguiment individualitzat per oferir-los orientació i recursos específics dirigits a millorar tant els resultats acadèmics com la integració i el benestar en la vida universitària.

El 4 de novembre de 2022 es va celebrar la 1a Jornada de Treball d’Equitat UPC, amb la participació de ponents procedents de la Fundació Bofill, del projecte Prometheus i de la Fundació Catalana de l’Esplai, i amb l’objectiu de generar xarxa per reduir l’abandonament dels estudis d’estudiantat en situació de vulnerabilitat.

Cal destacar la nova convocatòria 2023-2024 dels Préstecs UPC Alumni, promoguts pel Consell Social, amb què s’ha obert una via de participació de l'estudiant amb dificultats econòmiques que vol realitzar un Erasmus o el treball de fi de grau o de màster a l’estranger. Són préstecs per a la mobilitat internacional sense interessos que es retorna quan la situació laboral ho permet. També s’ha participat en el projecte Erasmus IDEM (Inclusion, Diversity and Equity in Mobility), en el marc del qual la UPC va organitzar el Bootcamp, del 8 al 10 de novembre del 2022.