Comparteix:

Polítiques per al PDI i el PAS

S'han realitzat diferents convocatòries de provisió de places de personal funcionari i personal laboral per a les UTG i per a serveis, i una nova convocatòria d’ampliació de la borsa de treball per a interinatges de personal auxiliar administratiu. S'han convocat els processos d'estabilització de llocs temporals de llarga durada de diferents perfils i de diferents escales de personal funcionari i de diferents grups de personal laboral fix. S'han realitzat les convocatòries d'oposicions de places per a l'accés a l'escala administrativa (subgrup C1) en torn de promoció interna i en torn lliure, i han finalitzat les oposicions de places per a l'accés a l’escala facultativa d'arxius, biblioteques i museus (subgrup A1) en torn de promoció interna

Formació i desenvolupament del PAS

Al llarg d’aquest curs s’ha donat continuïtat al pla de formació per a l’acreditació i millora de les habilitats comunicatives en llengua anglesa reforçant-ne l’aplicabilitat en el lloc de treball amb noves activitats específiques en la línia formativa Work in English.

D’altra banda, s’ha ampliat la formació vinculada a l’eix de responsabilitat social universitària amb noves activitats en igualtat des de la perspectiva de la no-discriminació, la integració i la inclusió, i s’han incorporat noves activitats formatives de suport al pla de mesures antifrau. A més, s’han realitzat noves activitats per al desenvolupament i la millora de les competències personals per a la gestió de les emocions, la comunicació i el lideratge de projectes en entorns de treball híbrid.

Formació de PDI

Pel que fa als cursos de formació adreçats al PDI, fins al 19 de juny s’han programat 167 cursos, amb 2.376 participants amb certificat i 12.598 hores de formació, amb un grau de satisfacció de 4,6 punts sobre 5. Això suposa que, de mitjana, cada participant ha realitzat 5,3 h de formació i que cada acció formativa ha tingut 14,22 participants. D’altra banda, s’ha consolidat el projecte dels seminaris Contextualització de les Matemàtiques i Contextualització de la Física en els estudis de la UPC.

S’han dut a terme activitats de formació per al professorat de formació professional i de secundària emmarcades dins el Pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En total, han estat 32 activitats planificades, distribuïdes en 22 cursos i tallers, 3 estades formatives i 7 grups de treball.

En el marc del màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària, l’ICE coordina principalment la gestió del PDI adscrit i la gestió del pràcticum i el treball de fi de màster (TFM). També es dona suport a la coordinació general del màster. El màster té una entrada anual de 120 estudiants.

En aquest curs, es poden assenyalar dos fets rellevants:

  • L’organització del 50è Congrés Internacional SEFI 2022, celebrat a la UPC del 19 al 22 de setembre, amb 458 assistents de més de 40 països i 264 ponències presentades.
  • La col·laboració de l’ICE en el projecte Galàxia Aprenentatge: en el marc d’aquest projecte s’han dissenyat accions estratègiques per implementar un canvi de rumb en la innovació i l’actualització docent a la Universitat. 

Durant el curs 2022-2023 també s’han fet altres actuacions en aquest àmbit:

  • S’ha aprovat la Convocatòria d’ajuts per a la realització de projectes de millora i innovació docent Galàxia Aprenentatge 2023, per un import de 140.000 €. En total, han estat finançats en el marc de la convocatòria 26 projectes.
  • S’ha consolidat el programa de doctorat en Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia de la UPC, amb 16 estudiants inscrits.
  • S’ha col·laborat amb el Consell Social en el 26è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària.
  • S’ha participat en el projecte Unite! University Network for Innovation, Technology and Engineering, amb dues de les propostes presentades: WP4 de Creació d’un Campus Virtual i WP5 de Teaching and Learning Academy. A més, l’ICE col·labora en el disseny i posada en marxa del Metacampus Unite!
  • Al juliol s’ha col·laborat en l’organització del XII Congrés Internacional CIDUI 2023, amb totes les universitats catalanes, sota el paraigües de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).
  • L’ICE és membre institucional de la European Society for Engineering Education (SEFI), de la Red Estatal de Docència Universitària (REDU) i de l’Associació de Barcelona per a l’Estudi i Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM). A més, és membre individual de l’IEEE Education Society i col·labora amb l’American Society for Engineering Education (ASEE).
  • Participació en el Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia (FIET). Aquest curs s’ha col·laborat en l’organització de la 9a Jornada FIET 2023, que té com a seu la Universitat d’Andorra.

Suport a la docència i l’aprenentatge

Respecte a les actuacions del Laboratori d’Innovació i Suport Audiovisual (LISA), s’ha continuat donant suport al professorat en la realització de produccions audiovisuals i s’han fet 33 actuacions.

Pel que fa a l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge Atenea, al llarg del curs s’ha registrat una mitjana mensual de 1.238.729 sessions d'entrada i s'han atès 667 sol·licituds de suport.

Respecte el projecte Minerva, s’ha incorporat un nou apartat de “cursos mostra” al maletí del professorat i noves funcionalitats del maletí i s’ha realitzat la migració a Atenea (Moodle 4.1 LTS).

Accions en l'àmbit de la comunicació interna que tinguin com a eix la relació i el debat entre les persones

Entre les diferents iniciatives per promoure el debat entre la comunitat universitària, cal destacar el procés de treball col·laboratiu que es va dur a terme per acordar els valors que han d’impregnar l’activitat de la Universitat. Després de l’aprovació de la missió i la visió de la UPC, en el Consell de Govern del 26 d’abril, el Claustre es va reunir el 7 de juny per debatre al voltant dels valors de la UPC.

Aquest debat es va produir en el marc del projecte Galàxia Aprenentatge, que impulsa una reflexió sobre el model docent de la UPC. Després de la sessió del Claustre, també es va obrir un procés participatiu mitjançant l’eina de participació Kialo, que va permetre recollir les aportacions de tota la comunitat UPC. Aquest procés va servir per elaborar una proposta de definició dels valors de la UPC que, un cop ratificada pel Consell de Direcció, es portarà a l’aprovació del Claustre Universitari el gener de 2024.

Millora de processos i eines

Pel que fa a les actuacions en l’àmbit de la millora de processos, eines i administració digital, cal destacar les actuacions següents: S’han revisat i actualitzat els processos vinculats al sistema de garantia interna de la qualitat de la Universitat en el marc de l'acreditació, en la mateixa línia que la revisió i diagramació dels processos vinculats al sistema de garantia interna de la qualitat de diversos centres docents per a l'obtenció de l'acreditació institucional.

Pel que fa a la Seu Electrònica de la UPC, s’han realitzat millores a les pàgines web de la Seu i se n’ha traduït la informació que s’adreça específicament a públic estranger. Actualment, la UPC ofereix més de 120 tràmits electrònics a la Seu.

Aquest curs s’ha completat el procés de creació de "l'expedient acadèmic electrònic de l'estudiant" al gestor documental, identificant els documents que ha de contenir, d’acord amb el quadre de classificació consorciat entre les universitats. Relacionat amb aquesta implantació, s’ha realitzat un pla de formació específic de la nova funcionalitat, que ha implicat 202 persones de les diferents unitats.

En l’àmbit del redisseny dels processos i tràmits per simplificar-los i l’administració electrònica, s’ha treballat en diverses unitats organitzatives per a la gestió i l’emmagatzematge electrònic dels documents i expedients utilitzats en les actuacions administratives.

S’han digitalitzat i automatitzat els processos de selecció de PDI i PAS amb la implantació de gConcursos (millora dels formularis de la Seu Electrònica, facilitat en la inscripció i la presentació d’al·legacions i/o recursos, llistes d’admesos i exclosos, creació, gestió i publicació de les convocatòries) i la implantació completa de la tramitació electrònica en 59 de 67 processos electorals (consolidació del vot electrònic, presentació de candidatures i reclamacions electròniques amb registre des de la Seu, creació d’expedients per a cada procés electoral, gestió de la documentació del procés en expedients electrònics).

Finalment, s’ha dut a terme el procés de digitalització del carnet de la UPC i la posada en marxa de l’aplicació gClauer per a la gestió dels carnets i les targetes d’accés, de manera que s’ha possibilitat la titularitat d’ambdós dispositius i la consegüent identificació per a una mateixa persona. S’ha fet formació a 75 gestors dels Punts d’Atenció a l’Usuari, ubicats a les diferents UTG, Coordinació del Campus Nord i UPCnet.

Millora de la coordinació d’activitats empresarials 

Al llarg del curs, s’ha donat suport i assessorament al PDI en matèria de coordinació d’activitats empresarials a un total de 61 projectes de recerca. S’ha definit el futur sistema informàtic per a la gestió de riscos (SIGRIS) juntament amb UPCnet i l’Àrea de Recerca i Transferència de Tecnologia de la UPC. S’han definit noves necessitats de consulta i simulació de l’avaluació, noves funcions de manteniment i validació de les dades mestres.

A més, s’han incorporat millores als formularis de recollida de dades, el document d’informació provisional i l’informe d’identificació de riscos i mesures preventives que estarà a disposició de l’investigador o investigadora principal. Per donar una resposta preventiva als investigadors i investigadores principals en els projectes de recerca, s’han definit les mesures preventives de 167 activitats, equips i espais de treball, en tres idiomes, que els informaran de manera automàtica i documentada cada cop que donin d’alta un projecte de recerca al Gestor de projectes RDI (gRDI). En aquesta primera fase es donarà servei automatitzat als projectes que estan implicats en la coordinació d’activitats empresarials en empreses externes.