Comparteix:

El govern

La UPC informa sobre les sessions i publica els acords dels òrgans de govern generals de la Universitat en el portal Govern UPC, accessible en obert: https://govern.upc.edu/ca. El portal, que va entrar en funcionament el 2016 com a eina de gestió de les sessions dels òrgans col·legiats generals i de les unitats acadèmiques, ha esdevingut el lloc de difusió de referència dels acords dels òrgans de govern de la Universitat. Aquest curs s’hi han introduït millores orientades a l’eficiència de la gestió dels òrgans de govern i a la difusió dels acords que prenen.

S’han consolidat les reunions a distància i mixtes, modalitat creixent que s’ha integrat en el nostre dia a dia. També s’ha incrementat l’ús de l’urna electrònica pels nombrosos avantatges que comporta, com per exemple apropar el vot a l’electorat, cosa que en fomenta l’increment de participació.

Pel que fa a l’activitat dels òrgans col·legiats generals d’aquest curs, cal destacar que el Claustre Universitari, com a màxim òrgan de representació de la comunitat universitària i d’expressió de la posició i les aspiracions de la Universitat, ha dut a terme 2 sessions i ha adoptat un total de 10 acords.

A la sessió ordinària del 31 de gener de 2023, el Claustre Universitari va aprovar per consens l’Informe anual de gestió de la Universitat i també s’hi van presentar els informes de la síndica de greuges i del Comitè d’Ètica. A la sessió del 7 de juny de 2023, el Claustre Universitari va debatre al voltant dels valors de la UPC. Aquest debat es va realitzar en el marc del projecte Galàxia Aprenentatge i és una part important del procés de treball col·laboratiu que s’està duent a terme per acordar els valors que han d’impregnar l’activitat de la UPC. També en aquesta mateixa sessió van ser elegits els membres de la Comissió de Revisió d’Estatuts de la UPC.

Pel que fa al Consell de Govern, òrgan de govern de la Universitat, ha dut a terme nou sessions i ha adoptat un total de 258 acords, elevats per les diferents comissions preparatòries dels àmbits acadèmic, de docència i estudiantat, de recerca, de personal i acció social, d’economia i infraestructures, i de desenvolupament estatutari.

Entre tots els acords aprovats, en destaquem els següents: l’aprovació de la convocatòria d’ajuts per a la realització de projectes de millora i innovació docent Galàxia Aprenentatge 2023; l’aprovació del pla UPC Internacional 2023-2026; l’aprovació de la Normativa d'acreditació del coneixement de català del PDI de la UPC; l’aprovació de la missió i la visió de la Universitat; l’aprovació de les Normes de convivència de la UPC; l’aprovació del Reglament d’organització i funcionament del Consell de l’Estudiantat de la UPC; l’aprovació de l’informe de gestió de la Universitat Politècnica de Catalunya 2022; l’aprovació de les Directrius generals per a l’elaboració dels reglaments d’organització i funcionament de les delegacions d’estudiants de la UPC; l’aprovació de l'actualització de la política de seguretat de la informació, i l’aprovació del programa de mesures de la UPC per a la reducció del consum d’aigua i fer front a la sequera.

El Consell Social, òrgan de participació de la societat a la UPC, ha dut a terme set sessions plenàries durant l’últim curs, en què ha adoptat i ratificat 122 acords vinculats a les funcions que té atribuïdes, especialment les de caràcter econòmic.

El 12 d’abril passat va entrar en vigor la Llei orgànica 2/2023, de 23 de març, del sistema universitari (LOSU). Durant aquest curs, el Claustre Universitari va elegir els membres que representen tots els sectors de la comunitat universitària per participar en la Comissió de Revisió d’Estatuts, s’hi va nomenar la delegada d’Estatuts i s’hi van presentar el Pla de treball de la Comissió de Revisió d’Estatuts als òrgans corresponents.