Comparteix:

Recerca

Estudis de doctorat: programació i resultats

El curs 2022-2023 s’han ofert 637 noves places en els programes de doctorat. D’aquestes places, se n’han cobert 445, un 31,2 % per dones. Sobre el col·lectiu global de 2.104 estudiants de doctorat el curs actual, les dones representen el 30,3 %. Del total de nous doctorands i doctorandes, un 90 % ho fa amb dedicació completa al doctorat. Cal destacar que un 38 % del total d’estudiants gaudeix d’una beca predoctoral, cosa que significa que es manté el creixement sostingut d’aquesta ràtio des de fa 10 anys. Es manté també la tendència del perfil internacional de l’Escola de Doctorat, amb més d’un 55 % de doctorands i doctorandes provinents de fora de l’Estat espanyol.

Pel que fa al nombre de titulats i titulades, l’any 2022 es van defensar 288 tesis. Pel que fa a la formació transversal, l’Escola de Doctorat ha coordinat 7 tallers que ofereix el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC; cursos d’idiomes que ofereix el Servei de Llengües i Terminologia (SLT), i formació específica encarregada per l’Escola de Doctorat sobre la valorització de la recerca i la patentabilitat, i l’ètica en la recerca. A més, l’Escola de Doctorat ha ofert quatre edicions d’un curs orientat a les persones que estan acabant la tesi doctoral. Finalment, s’ha impulsat la participació de doctorands i doctorandes en el programa De la Ciència al Mercat. A més, s’ha posat en marxa el programa pilot de benestar emocional per a doctorands i doctorandes Search Inside Yourself i s’han impulsat activitats socioculturals que permeten millorar la interrelació i integració dels doctorands i doctorandes.

En relació amb l’acreditació dels diferents programes, aquest any ha finalitzat el procés d’acreditació dels programes restants, amb un resultat molt satisfactori. Dels 45 programes de la UPC, es disposa de l’acreditació de 39 programes, dels quals 19 han estat acreditats vers l’excel·lència, 17 favorables i 3 amb condicions. Únicament resten 4 programes pendents d’acreditació, atès que s’han creat recentment, i 2 d’interuniversitaris. Aquest curs també s’estan revisant tots els processos que formen el sistema de garantia interna de qualitat (SGIQ), alhora que s’està elaborant un nou pla estratègic per al període 2023-2025, d’acord amb el Pla estratègic de la UPC.

Promoció del doctorat

Per fomentar el doctorat entre l’estudiantat de màster i atraure nous estudiants, aquest curs s’han celebrat als diferents campus de la Universitat els PhD Days, unes jornades de portes obertes descentralitzades de les escoles i facultats. Aquestes jornades s’han organitzat agrupant programes de doctorat afins i hi han participat els doctorands i doctorandes actuals, que han compartit la seva recerca amb els companys i companyes. Altres activitats promogudes per l’Escola de Doctorat han estat el concurs Presenta la teva tesi en 4 minuts, el concurs #HiloTesis i el concurs de microrelats de Sant Jordi.

Amb l’objectiu de crear sinergies entre professorat de la UPC i institucions de sectors que tenen un impacte socioeconòmic elevat per dur a terme tesis doctorals, s’han organitzat jornades per a la difusió del doctorat industrial a la UPC. Concretament, s’han organitzat webinars independents adreçats a empreses, grups de recerca i estudiantat de màster, en els quals s’han presentat casos d’èxit de relacions entre grups de recerca i empreses. A més, s’ha organitzat una sessió monogràfica especialitzada en l’àmbit espacial, en col·laboració amb l’Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).

En relació amb el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat, que aquest curs ha celebrat el 10è aniversari, la UPC continua com a universitat líder amb 257 projectes concedits en aquest període. El 2022 s’han signat 24 nous acords. En l’àmbit del doctorat industrial, l’Escola de Doctorat també ha participat activament en la task force sobre innovació de la xarxa CESAER, concretament en un grup de treball que analitza la situació del doctorat industrial en el context europeu.

Dades de personal d'iniciació a la recerca (beques d’inici de la recerca, contractes predoctorals)

Durant l'any 2022, s'han gestionat 821 contractes nous de personal de recerca i s'han concedit 300 beques perquè l'estudiantat de grau i/o màster s'iniciïn en la recerca. Del total de contractes, 492 corresponen a personal de suport a la recerca i són personal d'administració i serveis de la Universitat finançats per projectes específics. S'han signat 161 nous contractes predoctorals perquè doctorands i doctorandes facin la tesi doctoral. Tenen una durada de 3 anys i 84 dels contractes corresponen a ajuts finançats per convocatòries externes i 77 són finançats per la UPC. S’han realitzat 93 contractes de quart any, 56 finançats amb càrrec al pressupost UPC i 37 amb càrrec a projectes específics.

També s'han iniciat 57 contractes postdoctorals, orientats a consolidar la tasca de recerca dels investigadors i investigadores, entre els quals 15 corresponen a convocatòries externes i 42 a convocatòries pròpies de la Universitat.

Pel que fa a la figura dels contractes de personal emèrit de recerca, iniciada l'any anterior, durant el 2022 se n'han gestionat 4.

Producció científica

Pel que fa a les publicacions científiques més reconegudes en l'àmbit internacional, cal destacar els articles publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), que han estat 1.975 articles l’any 2022.

Pel que fa a les publicacions presentades en congressos, el 2022 se n’han presentat un total de 1.429, entre textos complets i abstracts, xifra que significa la recuperació dels valors anteriors a la pandèmia. Respecte a l’autoria de llibres de recerca, han estat 58 i 260 publicacions en capítols de llibre.

Projectes estratègics nacionals i internacionals d’R+D+I: dades generals

L’activitat en recerca i innovació durant l’any 2022 ha generat 78,1 milions d’euros en ingressos mitjançant 1.007 projectes de recerca i contractes i convenis amb empreses i altres institucions. 

El volum de contractació global per a la implementació dels projectes ha estat de més de 120 milions d’euros, xifra rècord de captació de finançament.

En l’àmbit internacional, el 2022 la UPC va participar en 65 projectes Horizon Europe, dels quals en lidera 12, que reben, en conjunt, un finançament de prop de 47 milions d’euros.

La UPC s’ha convertit així en la universitat líder a Espanya i tercera entitat en captació de fons per a projectes europeus de recerca i innovació del programa Horizon Europe.

La Universitat coordina grans projectes de recerca i aliances institucionals internacionals, entre els quals destaquen els següents:

 • iPLUG: l’objectiu del projecte és desenvolupar solucions d'electrònica de potència que permetin millorar la integració de múltiples fonts renovables, sistemes d'emmagatzematge d'energia i càrregues a la xarxa elèctrica de distribució.
 • VERGE: el projecte té com a objectiu abordar els grans reptes de l’edge computing a través de tres pilars: crear una plataforma edge flexible per intel·ligència artificial (IA), dissenyar solucions alimentades per IA i aportar un conjunt de mètodes per garantir la seguretat, privacitat i confiabilitat dels models.
 • CLIMAAX: el projecte proporcionarà suport financer, analític i pràctic per millorar els plans regionals de gestió de riscos climàtics i d'emergència. Contribuirà a l'harmonització i consolidació de la pràctica de l'avaluació del risc climàtic, que deixarà un llegat per a les pròximes iniciatives europees.
 • RHODaS: el projecte té com a objectiu principal desenvolupar topologies disruptives de convertidors de potència utilitzant nous materials semiconductors, així com tecnologies digitals d'avantguarda per millorar l'eficiència de l'arquitectura, la densitat de potència, la fiabilitat, el cost i la sostenibilitat.
 • aUPaEU: dins del marc de l'aliança Unite!, l’objectiu de la col·laboració és integrar i implementar serveis d'acceleració d’R+D+I per a institucions d'educació superior (HEI), xarxes i aliances universitàries i les seves organitzacions paraigua.

Pel que fa als projectes d’R+D+I nacionals, la Universitat ha captat 19,4 milions d’euros el 2022, principalment de les convocatòries de l’Agencia Estatal de Investigación. Els projectes més destacats són:

 • En el marc de la convocatòria de projectes d’R+D+I en línies estratègiques, projectes coordinats: 3D (bio)printing for integrating BIOMimetic Electronics into Engineered Tissues: A giant leap in regenerative medicine (3D-BIOMEET) i Plasma frío a presión atmosférica: una terapia física para la gestión global del cáncer óseo pediátrico (Plasma4KidsCancer).
 • Dins el Programa de Infraestructuras Digitales para la Cohesión - I+D Cloud (UNICO): Aprendizaje automático federado para redes eléctricas de distribución. 
 • Pel que fa als plans complementaris:
  • Pla complementari de comunicació quàntica, subprojecte R+D+I en l’àrea de comunicació quàntica, liderat per l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), amb una subvenció per a la UPC de 167 mil euros.
  • Pla complementari d’astrofísica i física d’altes energies, subprojecte Tecnologías avanzadas para la exploración del universo, liderat per l’Institut de Física d'Altes Energies (IFAE), amb una subvenció per a l’Institut de Tècniques Energètiques (INTE-UPC) de 600 mil euros.

En l'àmbit de les infraestructures de suport a l’R+D+I, s’han executat dos projectes singulars institucionals per a la generació d’una recerca d’excel·lència, l’atracció de talent i el desenvolupament d’activitats de transferència de coneixement i valorització. Un dels projectes ha estat la construcció d’una planta pilot de producció d’hidrogen al Campus Diagonal-Besòs. El segon projecte s’ha centrat en l'habilitació del pavelló G de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) per a la generació de recerca d’excel·lència en l'àmbit de les tecnologies de futur per a la transició energètica.

Altres accions orientades al foment de la multidisplinarietat en R+D+I han estat: disseny del web del coneixement UPC, creació i publicació de nous portafolis de recerca i publicació de la convocatòria d’ajuts a xarxes i consorcis nacionals i internacionals, entre d’altres.

Ciència ciutadana a la UPC

Al llarg del darrer curs, els projectes de ciència ciutadana a la UPC, un dels objectius del Pla estratègic 2022-2025, s’han continuat recollint en el Portal UPC de Ciència Ciutadana i s’ha participat en l’organització i la realització de la III Jornada UPC de Ciència Oberta.

En paral·lel, s’han desenvolupat reunions amb la taula del tercer sector per coordinar actuacions conjuntes en l’àmbit de l’R+D+I i la participació ciutadana. També cal destacar la participació en la Jornada UPC de Compromís Social i Comunitari, a través de la taula de diàleg “Per què, com i amb qui compartim coneixement?”, de la qual es van coordinar els continguts i es va gestionar la moderació, i s’hi va realitzar una intervenció sobre comunicació científica, ciència oberta i ciència ciutadana.

Accions i iniciatives de la dimensió ètica en la recerca i l'orientació als ODS

El Comitè d’Ètica de la UPC és un òrgan consultiu i assessor del Consell de Govern, del Consell Social i de tota la comunitat universitària, en matèria d’ètica, en totes les seves vessants i àmbits d’actuació, tal com la recerca, la innovació, la transferència de coneixement a la societat, i la docència.

Durant aquest curs acadèmic s’han elaborat dos vídeos divulgatius que aborden els dilemes ètics en què sovint es troba el personal investigador i també s’han organitzat dues jornades de difusió i debat adreçades a la comunitat universitària. En l’àmbit de la divulgació, s’ha millorat la web del Comitè d’Ètica, incorporant una apartat de preguntes freqüents per tal d’incrementar la capacitat d’assessorament.

També s’han organitzat diferents activitats de formació adreçades a l’estudiantat per incorporar la dimensió ètica en els treballs fi de grau i de màster. S’han elaborat i difós tres píndoles formatives, en format vídeo, sobre la dimensió ètica en els projectes de recerca. D’altra banda, també s’han organitzat diverses jornades de formació adreçades al PAS que treballa en l’àmbit de la recerca i s’ha participat en jornades de presentació de les convocatòries de projectes competitius que requereixen una certificació sobre la gestió ètica dels seus continguts.

Al llarg del curs s’han ampliat els continguts informatius i de divulgació del web del Comitè d’Ètica de la UPC, amb la creació d’un espai específic per fer visible l’activitat de recerca de la Universitat orientada als objectius de desenvolupament sostenible (ODS).