Comparteix:

Transferència, innovació i emprenedoria

Projectes i convenis de recerca amb empreses

El destacable increment en l’activitat d’R+D+I de la Universitat s’ha reflectit també en les col·laboracions directes amb empreses i entitats, amb uns ingressos de més de 22 milions d’euros.

En el marc dels contractes que preveu la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU), la Universitat ha col·laborat, mitjançant contractes d’R+D de serveis i de formació i acords de col·laboració, amb destacades empreses nacionals i internacionals, com ara Siemens, Huawei , Capgemini, Endesa, Ignion o Enresa, i s’han assolit nombroses licitacions de diferents institucions públiques.

Cal destacar, a més, la creació del Fractus-UPC Deep Tech Hub, amb l’objectiu de canalitzar les capacitats combinades de talent, coneixement, tecnologia i innovació existents a Fractus, spin-off de la Universitat.

Altres accions orientades a promoure el contacte amb el teixit econòmic han estat:

 • Participació en l’elaboració de la proposta del hub d’electromobilitat D-Hub, per al Projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE) del vehicle elèctric i connectat.
 • Participació en l’equip promotor de les regions del coneixement RIS3CAT 2030 per al disseny i la implementació d’un laboratori d’innovació social transformativa (LIST) a la UPC.
 • En el marc del treball per la transició energètica i ecològica (TEE), se n’ha dissenyat el full de ruta, el portal web i el projecte de comunitats energètiques amb l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

D’altra banda, el 2022 s’ha actualitzat i ampliat al web el catàleg de serveis cientificotècnics i infraestructures de la Universitat i se n’ha finalitzat la intranet, que disposa d’informació de les tarifes, enllaços a convocatòries d'infraestructures, etc. Així mateix, se n’ha realitzat una campanya de difusió interna i externa.

Al llarg de 2022, la Universitat ha dut a terme 2.037 serveis a tercers, per un import d’1.582.251 €. Els serveis més rellevants al llarg d'aquest període han estat: calibratge d’equips de mesura de radiacions ionitzants (laboratori acreditat per l’Entidad Nacional de Acreditación, ENAC); anàlisi de materials de construcció i diagnosi d’edificis; anàlisi d’aigües residuals i tractament d’efluents; caracterització de propietats físiques i químiques de materials; anàlisi de corrosió de materials i estructures metàl·liques; caracterització de biomaterials; avaluacions d’acústica i vibracions; suport al desenvolupament d'instrumentació oceanogràfica (laboratori submarí Obsea); disseny d’equips industrials i desenvolupament de projectes d’R+D+I multidisciplinaris en l'àmbit de les TIC.

Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT UPC) 

Durant aquest curs acadèmic s’ha continuat donant suport als grups i centres de recerca i transferència de tecnologia de la UPC mitjançant accions de comercialització, promoció i suport tècnic, amb què s’ha contribuït a generar 3,7 milions d’euros. S’han promocionat més de 50 casos d’èxit de grups i centres de recerca de la UPC i s’han desenvolupat quatre nous catàlegs comercials adreçats a empreses i entitats en els àmbits de l’economia circular, les tecnologies mòbils, l’automoció i l’agrotecnologia.

S’ha presentat la Universitat, amb estand propi, a les fires Smart City Expo World Congress 2022, MWC Barcelona 2023 i Equiplast 2023, on s’han mostrat prototips i tecnologies relacionats amb els àmbits respectius. S’han organitzat també jornades en els àmbits de les ciutats intel·ligents en el marc de l’Smart City Expo World Congress i s’ha col·laborat en l’organització de la jornada UPC Company Day sobre mobilitat, celebrada a Martorell.

Pel que fa a CARNET, iniciativa coordinada pel CIT, s'han posat en marxa més de 25 projectes en l'àmbit la mobilitat urbana.  

Fundació CIM UPC

Aquest curs s’han iniciat noves línies d’R+D+I, en especial per a la fabricació de peces metàl·liques per potenciar la línia de treball d’impressió de ciments i orientar la planta pilot com a infraestructura de suport a la recerca. S’ha impulsat el desenvolupament de las tecnologies d’impressió direct ink writing, DIW. A més, d’acord amb el futur trasllat a les instal·lacions de la CACI a Badalona, s’han impulsat noves relacions amb altres grups de recerca de la Universitat, específicament en els àmbits de materials, mecànica i enginyeria civil. L’objectiu és posicionar la Fundació com a centre tecnològic de referència en manufactura avançada en general i, específicament, en manufactura additiva.

Durant el 2022, els ingressos de l’activitat de la Fundació en R+D+I han augmentat fins a 610.504 €.

Aquest curs, a més, cal esmentar la fabricació i venda de tres impressores DIW adaptades per a la Universitat de Granada, la Universitat Politècnica de València i el centre tecnològic AIMPLAS. També s’han finalitzat els projectes DGR BASE 3D i DGR LOOMING FACTORY, consorci de centres de recerca i universitats orientat a la investigació en l’àmbit de la indústria 4.0.

Valorització i transferència de coneixement

Pel que fa a les convocatòries de valorització, cal destacar:  

 • Convocatòria d’indústria del coneixement (Llavor, Producte i Innovadors) de l’AGAUR (Generalitat de Catalunya), amb un pressupost d’1.543.736 € per a 20 projectes. 
 • Convocatòria Prova de Concepte de l’Agencia Estatal de Investigación: concessió de vuit projectes, amb 915.055 € de finançament rebut.
 • 1a convocatòria Llavor-UPC, per fomentar activitats de valorització de quatre projectes en les primeres fases de maduresa tecnològica, amb un pressupost total de 50.000 €.
 • 1a convocatòria dels ajuts Impuls UPC: s’han atorgat 10 beques de 3.000 € per a idees de negoci d’estudiantat i vuit ajuts de 7.500 € per a spin-offs i startups.
 • Convocatòria The Collider de la Fundació Mobile World Capital, amb la presentació de dos projectes. El projecte eRoots, que va participar en l’edició de 2021, del grup CITCEA s’ha constituït com a empresa.
 • Convocatòria CaixaImpulse Validate: presentació de quatre projectes. Al llarg del 2022, s'han constituït dues spin-offs (VincerAI i Virmedex) entre els participants en la convocatòria de 2021.
 • Convocatòria d’innovació del Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI), per orientar cap al mercat projectes en l’àmbit de la salut. Han estat escollits dos projectes de la UPC per formar part del programa formatiu i de mentoria durant el 2023: MV-optimizer i Muvity.

En l’àmbit de les sol·licituds de propietat industrial i llicències, cal destacar la presentació de 13 sol·licituds prioritàries: tres d’espanyoles i 10 d’europees. També, a través del Tractat de cooperació en matèria de patents (PTC), s’han ampliat 11 patents sol·licitades l’any anterior. A més, vuit famílies de patents han entrat en fases nacionals en diferents països: Estats Units, Europa, Brasil, Índia, Canadà, Austràlia, Malàisia, Israel, Corea, Xina i Japó.

També cal esmentar la signatura de 15 acords de confidencialitat, set acords de cotitularitat de propietat industrial i 15 llicències. Com a retorn de regalies d’acords de llicència, s’han facturat 498.476 €.

Durant el 2022 s’han constituït sis spin-offs: Nimble Diagnostics, eRoots Analytics, Dracsys, Virmedex, VincerAI i Vaive Logistics, la UPC ha entrat a participar en la spin-off Vitsolc Technologies, constituïda el 2021, i s’ha contribuït a la creació de set startups que han participat en el programa Emprèn UPC.

Actualment, la Universitat té una cartera de 41 spin-offs participades. La facturació global ha estat de 8 M€, xifra de negoci del 2021 sobre la qual es calculen les regalies del 2022. En total, les spin-offs i startups de la UPC han obtingut un aixecament de capital de quasi 26 M€.  

Emprenedoria, incubació i acceleració

Durant el 2022, s’ha donat suport a 53 empreses en el procés d’incubació, a través de serveis d’allotjament en espais propis d’incubació i d’acompanyament al creixement, i de connexió a l’ecosistema UPC.

En paral·lel, s’ha promogut l'acceleració de més de 70 projectes en els diferents programes d’acceleració:

 1. Acceleradora ESA BIC: incubació de 18 empreses en tres anys, amb un incentiu de 50.000 €, accés al coneixement tècnic i científic de l’ESA i de la UPC, i espai a l’edifici RDIT UPC, al Campus del Baix Llobregat. 
 2. Acceleradora EIT Urban Mobility: 73 empreses europees s’han presentat a les convocatòries anuals i s’han accelerat 12 empreses.
 3. Preacceleradora Industrial Tech: en la primera edició, hi han participat 12 emprenedors, als quals se'ls ha ofert 60 hores de formació (fabricació additiva, robòtica, indústria 4.0, IoT, hardware, etc.) i 40 hores de desenvolupament empresarial i mentoria. 
 4. Preacceleradora De la Ciència al Mercat: programa per fomentar la transferència de tecnologia i coneixement, dirigit a 25 doctorands i doctorandes amb una tecnologia diferencial i amb voluntat de posar-ne en valor la tesi o tesina.  

En relació amb grans projectes d’emprenedoria amb el territori, cal destacar BCN Deep Tech Node, programa liderat per l’Ajuntament de Barcelona i les cinc universitats de la ciutat de Barcelona que pretén posicionar la ciutat com a referent en l’àmbit de l’emprenedoria de base tecnològica. En aquest àmbit, cal destacar la celebració de la Deeptech Summit, amb 888 assistents, 113 conferenciants, més de 80 empreses participants i més de 50 inversors.

El febrer de 2023 va tenir lloc l’esdeveniment emprenedor més gran de l’Estat, el 4YFN, integrat en l’MWC, amb participació activa de la UPC en el seu Startup UPC Corner, en què es va acompanyar 25 projectes emprenedors d’alt impacte en l’ecosistema català d'innovació.  

Aliances estratègiques i fundraising

El Programa d’aliances estratègiques i fundraising ha permès consolidar l’estratègia d’aliances amb empreses i, actualment, la UPC acull 19 càtedres d’empresa en diferents àmbits de la Universitat. Durant el 2022 s’han signat sis nous convenis de càtedra, quatre amb empreses del territori i d’àmbit multinacional i dos amb l’Administració pública. Les noves càtedres són: Càtedra Estabanell; Càtedra Grupo Construcía (hub d’economia circular aplicada a la construcció i la indústria); Càtedra Vanderlande; Càtedra Blanca de Barcelona – CIMSA; Càtedra de Regeneració Urbana (amb l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona) i Càtedra d’Estudis d’Habitatge, amb seu a la UPC i amb participació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. 

El 2022 les càtedres d’empresa de la Universitat han generat un volum d’activitat d’1.062.150 €, xifra que inclou el suport de la Càtedra Mir-Puig a l’activitat del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS). 

El servei d’aliances estratègiques i fundraising institucional assessora els centres docents i investigadors de la UPC per establir els mecanismes adequats per a la captació de fons privats: estratègia de captació de fons, dossiers de patrocini, proposta de convenis i revisió dels acords. Durant el 2022, sha donat suport a més de 56 projectes liderats per centres de la UPC i investigadors i investigadores, i s’ha dut a terme la campanya de patrocini de l’acte de celebració del 50è aniversari de la UPC.

D’altra banda, 223 beneficiaris directes han gaudit de les beques i ajuts del Banco Santander, una de les principals entitats patrocinadores d’excel·lència de la UPC, a través de programes com les beques salari, els ajuts FPI i FPU o les beques Impuls UPC al talent emprenedor i a startups.