Comparteix:

Polítiques de qualitat

Seguiment i avaluació de la qualitat de les titulacions

Durant aquest curs acadèmic, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha acreditat 12 graus i 6 màsters universitaris:

  • De la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), el grau en Matemàtiques.De l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), els graus en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials, en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil, en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte i en Enginyeria en Tecnologies Industrials, i el màster universitari en Enginyeria Aeronàutica. 
  • De l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), el master’s degree in Engineering Physics. 
  • De l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. 
  • De l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), el master’s degree in Numerical Methods in Engineering i el màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. 
  • De l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), el màster universitari en Ciència i Enginyeria Avançada de Materials i el master’s degree in Chemical Engineering.
  • De l’Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), el grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica i el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. 
  • De l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), el grau en Enginyeria de Sistemes TIC. 
  • De l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), el grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte.

Totes les titulacions avaluades han obtingut una valoració global favorable. Cal destacar que el grau en Matemàtiques i els màsters universitaris in Numerical Methods in Engineering i en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, han estat acreditats en progrés vers l'excel·lència. Aquests dos màsters han obtingut a més a més el segell internacional de qualitat EUR-ACE, que atorga l’agència European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

Pel que fa a l'Escola de Doctorat, l'AQU ha acreditat el programa de doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions, que ha obtingut la valoració global favorable.

D'altra banda, després d’haver acreditat la implantació dels processos transversals del sistema de garantia interna de la qualitat de la UPC, comuns a tots els centres docents, els tres centres docents que han realitzat l'acreditació institucional: l’Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) i l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), han superat el procés favorablement i han rebut per part de l’AQU un segell d'acreditació institucional per al centre i per a les titulacions que imparteixen.

L’AQU ha emès un segell d'acreditació per a cada una de les titulacions que imparteix, així com un segell d'acreditació institucional per al centre.

L'obtenció de l'acreditació institucional permet als centres universitaris acreditar tots els títols universitaris oficials que imparteixen durant sis anys. El requisit indispensable per obtenir-la és que el centre disposi del certificat d'implantació del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ).

El 2023, quatre centres docents més han iniciat el mateix procés: l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) i l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG).

Projectes i iniciatives orientats a la millora dels processos de presa de decisions

Aquest curs s’ha publicat el nou portal d’indicadors i dades estadístiques de la UPC, que utilitza l’aplicació Power BI, que permet a l’usuari visualitzar, comparar i analitzar les dades amb múltiples filtres.

Actualment estan disponibles els Power BI següents: indicadors de graus i màsters, resultats acadèmics de graus i màsters, indicadors de personal, indicadors per al seguiment i l'acreditació de grau i màster, indicadors de centres i titulacions de grau i màster, indicadors de l'Escola de Doctorat, indicadors dels programes de doctorat i indicadors d'internacionalització.

Paral·lelament, també s’ha treballat en la integració dels indicadors dels resultats de les enquestes oficials de la Universitat amb Power BI (no inclou les enquestes sobre les assignatures i l'actuació docent, que tenen una aplicació pròpia).

Accions i iniciatives orientades a la planificació estratègica dels centres

Les juntes d’escola dels centres docents que van iniciar la primera fase del procés de planificació estratègica, l’EEBE, l’FNB i l’ETSETB, ja tenen aprovat i en funcionament el pla estratègic.

En relació amb la segona fase dels centres docents, cal destacar que la Junta d’Escola de l’ETSEIB ja n’ha aprovat el pla estratègic, el qual ja està en funcionament; la Junta d’Escola de l’EPSEM ha aprovat el pla estratègic i els objectius estratègics estan en fase de tancament; la Junta d’Escola de l’EPSEVG l’ha aprovat i també té en fase de tancament els objectius estratègics. Pel que fa a l’ESEIAAT, està identificant els reptes estratègics que figuraran en el pla estratègic.

Accions i iniciatives orientades a la implantació de sistemes de garantia de qualitat en la recerca

Aquest curs s’ha treballat en el disseny, la implementació i el desenvolupament del sistema d’assegurament de la qualitat de la recerca aplicada o transferència tecnològica, SAQRA. En la fase d’implantació hi participen les unitats de recerca següents: DigiFACT, Agrupació de Centres per a la Factoria; TECNOFAB, Grup de Recerca en Tecnologies de Fabricació; CITCEA; CATMech, Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques; ATEM, Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials; Smart Sustainable Resources, SSR; TRANSMAR, i el grup de recerca Enginyeria de la Construcció, EC.

Actualment, s’està capacitant totes les persones involucrades en el SAQRA, del qual la UPC té el copyright protegit, i ja s’han designat els responsables de qualitat.

SAQRA es basa en l’adaptació de la norma ISO 9001-2015 i està format per dues capes de requeriments, una capa transversal, que permet minimitzar la càrrega de feina de les unitats de recerca, i una altra capa que és competència directa de les unitats de recerca adherides. El SAQRA va acompanyat d’un programari dissenyat per la Universitat i d’un espai per a l’entrada d’incidències.