El valor de les persones

Entre les diferents iniciatives per promoure el debat entre la comunitat universitària, cal destacar el procés de treball col·laboratiu que es va dur a terme per acordar els valors que han d’impregnar l’activitat de la Universitat. Després de l’aprovació de la missió i la visió de la UPC, en el Consell de Govern del 26 d’abril, el Claustre es va reunir el 7 de juny per debatre al voltant dels valors de la UPC. Després de la sessió del Claustre, també es va obrir un procés participatiu mitjançant l’eina de participació Kialo, que va permetre recollir les aportacions de tota la comunitat UPC. Aquest procés va servir per elaborar una proposta de definició dels valors de la UPC, que, un cop ratificada pel Consell de Direcció, es portarà a l’aprovació del Claustre Universitari el gener de 2024.

En l’àmbit de la formació adreçada al PDI, durant el curs s’han programat 167 cursos, amb 2.376 participants i un total de 12.598 hores de formació. Pel que fa al pla de formació del PAS, s’ha donat continuïtat a la formació per a l’acreditació i millora de les habilitats comunicatives en llengua anglesa, s’ha ampliat la formació vinculada a l’eix de responsabilitat social universitària amb noves activitats en igualtat des de la perspectiva de la no-discriminació, la integració i la inclusió, i s’han incorporat noves activitats formatives de suport al pla de mesures antifrau.

Pel que fa a les actuacions en l’àmbit de la millora de processos, eines i administració digital, s’han revisat i actualitzat els processos vinculats al sistema de garantia interna de la qualitat de la Universitat i s’han continuat redissenyant els processos i tràmits per simplificar-los a través de l’administració electrònica.