Docència

La principal novetat de la programació universitària de graus i màsters del curs 2022-2023 ha estat la implantació dels programes acadèmics de recorregut successiu (PARS). Aquests programes, formats per l’itinerari de grau i de màster de manera consecutiva, donen visibilitat a les professions regulades d’enginyer o enginyera des del moment en què l’estudiantat accedeix a la universitat.

Aquest curs acadèmic la matrícula de nou ingrés en els estudis ha estat de 5.463 estudiants de grau i de 2.458 estudiants en els programes de màster universitari. Pel que fa als estudis de doctorat, s’han matriculat 445 nous doctorands i doctorandes.

Un aspecte rellevant del curs és l’increment de la presència de les dones en l’accés als estudis de grau (30,51 %), de màster universitari (34 %) i doctorat (31,2 %), percentatges que són, a més, una tendència en positiu des de ja fa alguns cursos.

Respecte a les dades de satisfacció del darrer estudi de graduats i graduades del curs 2021-2022, realitzat per AQU Catalunya, el 75 % de les persones enquestades repetirien la mateixa titulació i el 75 % tornarien a triar la UPC per cursar els estudis. El 71 % de persones titulades de màster repetirien la mateixa titulació i el 74 % tornarien a triar la UPC per cursar els estudis. Aquest curs, es manté la inserció laboral dels graduats i graduades de la UPC amb una taxa d’ocupació d’un 93 %. Les pràctiques en empreses són una de les principals vies d’inserció laboral de l’estudiantat i, enguany, la Universitat ha gestionat 7.051 convenis de cooperació educativa.

Aquest curs s’ha iniciat un procés per debatre i definir el model d’aprenentatge de la Universitat, fent èmfasi en l’experiència de l’estudiant a la Universitat. És el projecte Galàxia Aprenentatge, un procés de reflexió i treball col·lectiu per repensar l'experiència d'aprenenatge de la UPC.

L’estudiantat UPC, protagonista

La UPC és una universitat que posa l’estudiant al centre del procés d’aprenentatge. En aquest procés, la Universitat li proposa una formació teòrica sòlida, però també experiències i projectes que fomenten la sostenibilitat, el compromís social i la participació.

En el marc del Pla d’equitat UPC 2022-2025 s’ha posat en marxat el programa Compromís UPC, que ha incorporat els primers 30 estudiants amb un ajut econòmic durant els estudis de grau i un acompanyament específic i ha convocat 32 noves beques per al curs 2023-2024.

Pel que fa a les iniciatives en l’àmbit de la comunicació amb l’estudiant, s’han posat en marxa diverses campanyes informatives, com per exemple la dirigida a donar a conèixer els drets lingüístics a la UPC o sobre l’emergència energètica, i també les destinades a incrementar la participació de l’estudiantat en projectes de l’aliança Unite! Altres exemples de campanyes dirigides a l’estudiant han estat la de les eleccions per a la provisió de vacants al Claustre Universitari o la d’atracció cap als estudis de màster universitari i doctorat.

En l’àmbit de la participació de l’estudiantat en els òrgans de representació, aquest curs s'ha aprovat la revisió del Reglament del Consell d'Estudiantat. També s'ha treballat amb el Consell de l’Estudiantat, òrgan col·legiat de la Universitat que vetlla per la participació i representació dels estudiants i les estudiants, en l'elaboració de les directrius d'organització i funcionament de les delegacions d'estudiants i s'ha presentat i aprovat un acord en el Consell de Govern del mes de juliol.