Recerca i transferència

L’activitat de recerca que es desenvolupa a la UPC contribueix al progrés tecnològic actual i futur. Aquest coneixement es tradueix en solucions reals per fer front a reptes socials i econòmics en una societat que cada cop més es basa en la innovació.

Per iniciar-se en l’activitat de recerca, a la UPC es poden cursar 45 programes de doctorat i, actualment, 2.104 estudiants s’estan formant per esdevenir futurs doctors o doctores, i un 38 % gaudeix d’una beca predoctoral. Pel que fa al Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, que aquest curs ha celebrat el 10è aniversari, la UPC continua com a universitat líder, amb 257 projectes concedits en aquest període. El 2022 s’han signat 24 nous acords.

Durant l'any 2022, s'han gestionat 821 contractes nous de personal de recerca i s'han concedit 300 beques perquè estudiants de grau i/o màster s'iniciïn en la recerca. Del total de contractes, 492 corresponen a personal de suport a la recerca, que és personal d'administració i serveis de la Universitat finançat per projectes específics. També s'han signat 161 nous contractes predoctorals perquè doctorands i doctorandes facin la tesi doctoral, i s'han iniciat 57 contractes postdoctorals, orientats a consolidar la tasca de recerca dels investigadors i investigadores.

Pel que fa a la producció científica, cal destacar els articles publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), que han estat 1.975 l’any 2022.

L’activitat en recerca i innovació durant l’any 2022 ha generat 80,9 milions d’euros en ingressos, amb 1.924 convenis i projectes actius de recerca. El volum de contractació global per a la implementació dels projectes ha estat de més de 120 milions d’euros, xifra rècord de captació de finançament.

En l’àmbit internacional, el 2022 la UPC va participar en 65 projectes Horizon Europe, dels quals en lidera 12, que van rebre, en conjunt, un finançament de prop de 47 milions d’euros. La Universitat esdevé així la universitat líder a Espanya en captació de fons per a projectes europeus de recerca i innovació del programa Horizon Europe.

Aquest curs s’ha reorientat el portal de serveis cientificotècnics i infraestructures de la Universitat, una finestra única per accedir a la xarxa de laboratoris i equipaments. La UPC ha dut a terme 2.037 serveis a tercers, per un import d’1.582.251 € al llarg de 2022.

Creació de noves empreses

D’altra banda, s’han constituït sis spin-offs i s’ha contribuït a la creació de set startups que han participat en el programa Emprèn UPC. Actualment, la Universitat té una cartera de 41 spin-offs participades. A més, s’ha donat suport a 53 empreses en el procés d’incubació, a través de serveis d’allotjament en espais propis d’incubació i d’acompanyament al creixement, i de connexió amb l’ecosistema universitari.

Pel que fa a l’estratègia d’aliances amb empreses, la UPC acull 19 càtedres d’empresa en diferents àmbits, que han generat un volum d’activitat de més d’un milió d’euros. Durant el 2022 s’han signat sis nous convenis de càtedra, quatre amb empreses del territori i d’àmbit multinacional i dos amb l’Administració pública.