Preus, beques i pagament de la matrícula

Qui fixa els preus 

El preu dels estudis de màster universitari oficial està regulat en l'article 81.3.b de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, segons la redacció donada pel Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril. En el cas d'estudis conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, els preus públics i drets els fixa la Generalitat de Catalunyaobriu en una finestra nova , dins dels límits que estableix la Conferència General de Política Universitària.

Centres adscrits
En el cas dels màsters universitaris impartits per centres adscrits caldrà consultar la web del centre.


Com es calcula el preu

Màsters habilitants
Màsters universitaris que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades (màster universitari en Enginyeria Aeronàutica, màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, màster universtari en Enginyeria de Mines, màster universtari en Enginyeria Industrial, màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació i màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes).

Màsters assimilats
que, segons la seva configuració curricular, permeten obtenir competències assimilades a les d’una activitat professional regulada (màster universitari en Enginyeria Informàtica i màster universitari en Enginyeria Química).

Màsters que donen accés als títols professionals de la marina mercant (màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica, màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes i màster universitari en Enginyeria Nàutica i Gestió del Transport Marítim).

 

Màsters no habilitants
La resta de màsters universitaris s'estableix una bonificació del preu del crèdit conforme el criteri fixat pel Consell Social, excepte el màster universitari en Enginyeria Nuclear. 

 

Recàrrec per segones i successives matrícules

Els màsters es matriculen per crèdits, i per tant la quantitat que ha de pagar l'estudiant depèn majoritàriament del nombre de crèdits que matriculen i de si han de tornar a matricular crèdits no superats, ja que aquests comporten un recàrrec que augmenta segons si els matriculen per segona, tercera o quarta vegada. Un curs complet es considera de 60 crèdits. El preu del crèdit és menor al cost real del mateix, ja que està parcialment subvencionat amb fons públics.
 

Titol
  Repeticions matrícula  
  1a 2a 3a 4a i posteriors
Tipologia Coeficient Preu crèdit Coeficient Preu crèdit Coeficient Preu crèdit Coeficient Preu crèdit
Màster habilitant 0 41,17  1,2 49,40  2,6 107,04 3,6 148,21
Màster no habilitant
0 65,87 1,625 107,04 1,750 115,27 1,875 123,51
Màster bonificat  0 51,46
1,625 83,62 1,750 90,05 1,875 96,48
Màster bonificat (no residents, no UE) 1,5 77,19  1,625 125,43 1,750 135,08 1,875 144,72
Tots els imports estan expressats en euros (€).  

 

Recàrrec per als estudiants estrangers no residents que no són nacionals d'estats membres de la UE, és 1,5 vegades el preu del crèdit.
Els preus públics podran cobrir fins al 100% dels costos dels ensenyaments universitaris de màster universitari quan es tracti d'estudiants estrangers majors de divuit anys que no tinguin la condició de residents, exclosos els nacionals d'Estats membres de la Unió Europea i aquells a què s'aplique el règim comunitari, sense perjudici del principi de reciprocitat. Més informacióobriu en una finestra nova

Despeses obligatòries segons el tipus de matrícula 
S'han d'afegir els preus obligatoris de gestió d'expedient i serveis de suport a l'aprenentatge, que depenent del tipus de matrícula (anual o quadrimestral), se situen en una forquilla entre els 140 i 180 €, per any acadèmic. També els d'expedició i enviament de títol, que ascendeixen a uns 250 €.

Titol
     
  Despeses de gestió   Títol
Matrícula Expedient  Expedient 2n quadrimestre Suport Aprenentatge  Suport Aprenentatge 2n quadrimestre TOTAL Expedició títol Cost de tramesa
Quadrimestral 54,54 54,54 35 35 179,08 218,15 30
Annual 69,80 -- -- -- 139,80 218,15 30
Tots els imports estan expressats en euros (€).  

 

Resum dels preus per a màsters de 60, 90 i 120 ECTS
 
     
  60 ECTS
1 any a temps complet
90 ECTS
1 any i mig a temps complet
120 ECTS
2 anys a temps complet
 
Màster habilitant 3.000   4.400   5.800      
Màster no habilitant  4.500   6.800   8.900      
Màster bonificat 3.600   5.400   7.100      
Màster bonificat (no residents, no UE) 5.200   7.900   10.300      
 Tots els imports estan expressats en euros (€).  


Beques i ajuts
 

Com a estudiant de màster universitari pots accedir solament a les beques del MECD que en funció de la teva renda i rendiment acadèmic et poden cobrir, com a mínim, els crèdits matriculats per primera vegada. Addicionalment, i en funció de la renda, es poden obtenir més ajuts (residència o beca salari).

Com novetat per al proper curs 2017-2018, els estudiants de màsters que cursin màsters habilitadors per a l'exercici de professions regulades podran demanar la beca Equitat. Els descomptes van del 5% al tram 5 fins al 25% al tram 1.


El simulador
Fes servir el simulador obriu en una finestra nova, que et guiarà per saber si pots accedir a una beca MECD. El simulador és una eina orientativa, atès que hi ha un gran nombre de variables a tenir en compte. El simulador et pot orientar sobre els següents supòsits:
  • Pots accedir a beca MECD (acompleixes els requisits econòmics i acadèmics). En aquest cas, has de fer la sol·licitud de beca MECD a través de la seu electrònica obriu en una finestra nova
  • No pots accedir a beca MECD perquè no acompleixes requisits (bé per motius econòmics o bé, acadèmics). Si no pots accedit a beca MECD hauràs de pagar la matrícula. Consulta el pagament fraccionat obriu en una finestra nova en dos o tres terminis que t’ofereix la UPC o el pagament mensual del préstec de l’AGAUR obriu en una finestra nova.
Informa't de les beques i els ajuts obriu en una finestra nova econòmics que ofereix la UPC i altres organismes públics i privats.


Pagament  i reduccions de la matrícula

Pagament avançat de l'admissió
Per formalitzar la reserva de plaça i admissió a un màster universitari, cal que l'estudiant ACCEPTI la sol·licitud a l’aplicació de preinscripció i faci efectiu el pagament de 300 € obriu en una finestra nova no reemborsables, excepte en el cas que màster universitari no s'imparteixi.

Modalitats de pagament i reduccions de la matrícula
Consulta el pagament  i les reduccions de la matrícula. obriu en una finestra nova Possibilitat de pagament fraccionat en dos o tres terminis que t’ofereix la UPC:

  • En matrícules quadrimestrals, s'abona el 60% de l'import total en el moment de la matrícula i el 40% a mitjans de desembre (matrícules del primer quadrimestre) i a primers d'abril (matrícules del segon quadrimestre).
  • En matrícules anuals, s'abona el 40% de l'import total en el moment de la matrícula, un 30% a mitjans desembre i l'altre 30% l'1 de març.
També et pots acollir al pagament mensual a terminis de l’AGAUR.obriu en una finestra nova


Ajuts UPC per a circumstàncies sobrevingudes

Concessió d'ajuts econòmics a estudiants per circumstàncies personals sobrevingudes (pèrdua del lloc de treball, embargaments, desnonaments o fets similars), de forma que puguin progressar en els seus estudis.
Més informació al web del Servei de Gestió Acadèmica obriu en una finestra nova


Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech