Suport a la recerca

Un equip de més de 100 persones, en diferents unitats, acompanyen i donen suport als investigadors en la identificació de fons de finançament; preparació i gestió dels projectes; establiment de contractes; valorització, protecció i comercialització dels resultats de la recerca, i publicació de la investigació.

Centre de Transferència de Tecnologia CTT

Centre de Transferència de Tecnologia (CTT)

Promoció del coneixement i la tecnologia de la UPC entre els sectors productius; suport al personal investigador en projectes de recerca finançats per organismes públics i privats, nacionals i europeus i gestió de projectes de transferència amb empreses.

Gabinet de Projectes Especifics

Gabinet de Projectes Específics (GPE)

Detecció de noves oportunitats i implementació de projectes estratègics institucionals per crear avantatge competitiu: consorcis internacionals; estratègia RIS3CAT; programes europeus; reptes tecnològics amb empreses; Campus d’Excel·lència Internacional...


Servei de Gestió de la Innovació

Servei de Gestió de la Innovació (SGI)

Promoció i facilitació de la innovació, la protecció, la valorització i la transferència dels resultats de la recerca desenvolupada a la UPC: patents, llicències, emprenedoria, spin-off, start-up, creació d'empreses.

Centre d'Innovació i Tecnologia CIT UPC

Centre d'Innovació i Tecnologia (CIT-UPC)

Promoció de la millora de la competitivitat empresarial per mitjà de la generació, el desenvolupament i l'aplicació en les empreses de coneixement tecnològic diferencial, generat als centres de R+D de la UPC.


Parc UPC

Parc UPC

Espais, infraestructures tecnològiques i serveis de la Universitat de valor afegit, per fomentar sinergies entre agents d’investigació i empreses: serveis d’incubació i acompanyament a la creació d’empreses, per als investigadors i emprenedors.

Biblioteques

Serveis bibliotecaris

Suport a la publicació dels resultats de la recerca, publicació de dades de recerca en accés obert, avaluació i acreditació de la recerca, redacció i publicació digital de tesis, edició de revistes científiques.