Subvencions a associacions de l'estudiantat de la UPC

La UPC aprova les bases per a l’atorgament de subvencions a activitats i projectes de les Associacions inscrites al registre de la UPC amb l'objectiu de regular els ajuts econòmics que la UPC vol destinar a fomentar l’associacionisme i la participació de l’alumnat a la vida universitària. Poden ser objecte de l'ajut accions realitzades que informin, formin, dinamitzin els campus i fomentin la participació de l’estudiantat, així com la compra de material i/o la contractació de serveis essencials per al desenvolupament de l’activitat pròpia de les associacions beneficiàries.

Publicació de la Resolució de convocatòria de subvencions per la realització de projectes i activitats per part d’associacions d’estudiantes i estudiants de la UPC, d'acord amb el que s'estableix a les bases aprovades pel Consell de Govern el 24 d'abril de 2024 (Acord CG/2024/02/11).

   ℹ. Presentació de sol·licituds: 1r termini fins el 14 de juny de 2024.

Com participar?

 1. Requisits per poder participar

  Poden ser beneficiàries dels ajuts les associacions legalment constituïdes i inscrites en el Registre d’associacions de la UPC, sempre que comptin amb la participació de l’estudiantat.

  Per poder ser beneficiàries, les associacions objecte d’aquesta convocatòria no es poden trobar en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 2. Terminis de presentació

  Les associacions han de presentar la seva candidatura al registre de la seu electrònica UPC. Per a l’any 2024 s’estableixen 2 terminis de sol·licitud i resolució:

  -1r termini 2024: presentació de sol·licituds des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria i fins el 14 de juny. La resolució es farà pública abans del 19 de juliol de 2024.
  -2n termini 2024: presentació de sol·licituds des de l'1 de setembre i fins el 25 d'octubre. La resolució es farà pública abans del 29 de novembre de 2024.

 3. Com presentar les candidatures?

  Mitjançant la seu electrònica de la UPC, omplint el model normalitzat i adreçant la sol·licitud al Vicerectorat de Docència i Estudiantat. A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:

  - Dades de contacte i identificació de l'associació.
  - Descripció de l'activitat i/o material o servei vinculat a l'activitat habitual de l'associació beneficiària sol·licitada, argumentant els criteris especificats en el punt 8, i fixant una persona interlocutora que sigui portaveu de l'associació per fer el seguiment de la convocatòria.
  - Declaració expressa assegurant que no s’incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.
  - Declaració, si escau, de l’existència d’altres subvencions o ajudes públiques o privades, nacionals o internacionals, per al mateix concepte.

 4. Procediment de concessió

  Les convocatòries s’entenen per any natural, sempre que el pressupost UPC incorpori la partida corresponent. Mitjançant resolució de la vicerectora de Docència i Estudiantat es publicarà l’obertura del termini d’acceptació de sol·licituds, la partida pressupostària a on s’imputaran els ajuts i l’import econòmic que s’hi destinarà, i també, si escau, la finalització del mencionat termini, en cas que s’exhaurís el crèdit pressupostari.

  El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva.

Quantia de l’ajut i avaluació de les candidatures

 1. Ajuts

  L’ ajut econòmic per activitat/projecte pot ser de fins al 70 % del pressupost total, en funció de la valoració que n'efectuï la Comissió d'Avaluació, tenint en compte els criteris recollits a la base número 8, amb el límit màxim de 1.800 € per convocatòria i associació beneficiària. Excepcionalment i de forma motivada per la Comissió d’Avaluació, es podrà assignar en concepte d’ajut el 100% del pressupost total. Cada col·lectiu pot rebre ajuts de fins a 1.800 € anuals i per un màxim de 3 activitats per cada convocatòria.

 2. Criteris de valoració

  A l’hora d’atorgar els ajuts als col·lectius sol·licitants i determinar la quantia que els correspon, la Comissió d’Avaluació tindrà en compte els principis inspiradors de la vida universitària: llibertat, democràcia, justícia, solidaritat, igualtat d’oportunitats, sostenibilitat i respecte a la pluralitat (art. 5.5 Estatuts UPC).

 3. Qui ho valorarà?

  La Comissió avaluadora estarà formada per:

  - La vicerectora de Docència i Estudiantat, o càrrec anàleg amb responsabilitat en matèria d’estudiants..
  - Un o una representant de Gerència.
  - Un o una representant de la unitat gestora dels ajuts.
  - Un o una representant del Consell de l'Estudiantat de la UPC.

Quan es resoldran els ajuts

 1. Resolució

  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució que es dicti és de 3 mesos comptadors des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

 2. Pagament dels ajuts

  L’ordenació del pagament de l’ajut s’ha d’efectuar mitjançant un ingrés en el compte bancari de l’entitat beneficiària. Un cop realitzada l’activitat i abans de finalitzar l’any natural de la convocatòria, cal justificar la totalitat de l’import subvencionat mitjançant factures originals. El pagament de l’ajut s’ordenarà en un únic termini per la totalitat de l’import concedit.


Acceptació de les bases

La participació en la convocatòria d'ajuts suposa la plena i total acceptació d’aquestes bases i el compromís de portar-les a terme.
Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases, prevaldran els criteris dels organitzadors.