Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Tecnologia Paperera i Gràfica

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

L'objectiu principal del màster universitari en Tecnologia Paperera i Gràfica és contribuir a la formació tècnica i científica en el sector paperer i gràfic, i ser-ne un referent, incloent tots els aspectes tecnològics bàsics del sector i també la innovació en els processos i productes. Particularment, es pretén contribuir a la formació en el disseny de nous productes d'alt valor afegit, amb processos de fabricació millorats, per adaptar-se a les noves necessitats i estratègies del sector industrial i de l'entorn socioeconòmic.

Aquest màster s'articula amb una doble orientació professional i d'investigació i per tant, té en compte les necessitats tecnològiques, de recerca i d'innovació en tot el circuit dels productes paperers.
Durada i inici
1 curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Matí. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
1.660 € (6.331 € per a no residents a la UE).
Beques-salari per cursar el màster i realitzar pràctiques en empresa i/o el treball final de màster. Aquestes beques estan finançades per l'Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Espanyol

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa  (ESEIAAT)
Títol oficial
Títol oficial
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Accés directe
El perfil d'ingrés recomanat per a l'admissió al màster, sense necessitat de cursar complements de formació, és el següent:

 • Grau en una enginyeria en l'àmbit industrial.
 • Grau en Enginyeria Forestal, del Medi Natural, Alimentària, de Ciències Agronòmiques, Agroambiental, Física, Agrícola o equivalents.
 • Enginyeria Industrial de l'ordenació d'estudis anterior.
 • Enginyeria tècnica de l'àmbit industrial de l'ordenació d'estudis anterior.
 • Enginyeria de Forests, Agrònoma o equivalents.
 • Enginyeria Tècnica Forestal, Agrícola o equivalents.
 • Grau en Química, Física, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, Ciències Ambientals o equivalents.
 • Llicenciatura en Química, Física, Biologia, Ciències Ambientals o equivalents.

Complements formatius
La comissió d'admissió del màster analitza els expedients dels estudiants que accedeixen al màster des d'una titulació diferent de les que ofereixen l'accés directe, amb la finalitat de determinar, per a cada cas i si cal, els complements formatius que ha de cursar l'estudiant.

En el cas de les sol·licituds d'accés des d'alguna titulació no inclosa en el perfil d'ingrés recomanat, el nombre de crèdits que caldrà cursar com a complements formatius serà entre un mínim de 0 ECTS i un màxim de 30 ECTS. Per a complements iguals o inferiors a 15 ECTS, els crèdits s’hauran de cursar obligatòriament durant el primer quadrimestre del màster. Per a complements superiors a 15 ECTS, s’hauran de fer abans d'iniciar el màster.

Les assignatures que s’hagin de cursar com a complements formatius hauran de correspondre a graus de l'àmbit industrial de l’ESEIAAT.

Criteris d'admissió
 • Valoració de l’expedient acadèmic: 60 %
 • Valoració de l’experiència professional: 10 %
 • Valoració del nivell de coneixement de la llengua anglesa: 10 % (acreditació del nivell corresponent al certificat B2.2 del Marc comú europeu de referència).
 • Valoració de la titulació d’origen: 20 %
Places
30
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 01/07/2024.Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció
Sessions informatives

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic