Acord per crear recerca conjunta amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i la UPC han signat un conveni per fomentar la col·laboració en l’àmbit acadèmic, professional i de recerca.

28/07/2022

Amb una durada de quatre anys, prorrogables per períodes iguals successius (fins com a màxim de vuit anys), els objectius fixats passen per desenvolupar i executar de manera conjunta projectes de recerca en matèries d’interès comú per ambdues institucions. Aquesta col·laboració se centrarà, principalment, en l’execució de projectes de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació i doctorats industrials. També es promourà la cerca de socis per crear consorcis que puguin acollir la realització dels projectes de recerca, desenvolupament i investigació (R+D+I), així com trobar vies i fonts de finançament.

Aquest acord també fomentarà l’organització d’activitats comunes, la cooperació en programes de formació per al personal investigador i tècnic del Consorci o aliè a aquest ens, l’organització d’activitats en programes de formació per a l’estudiantat de grau, postgrau i màster de la Universitat i la realització de pràctiques de fi de màster i de grau a les instal·lacions del Consorci.

Aquest conveni, un pas més en la col·laboració que ja existeix entre aquestes entitats, fomentarà l’organització d’activitats conjuntes, i estimularà l’intercanvi de coneixement i d’iniciatives.