Aprovat el protocol de suport a víctimes d’agressions físiques o de caràcter sexual

El Consell de Govern de l’11 de desembre ha donat llum verda al ‘Protocol de suport als membres de la comunitat universitària, víctimes d’agressions susceptibles de constituir delicte que atemptin contra la integritat física i/o de caràcter sexual, comesos als espais de la UPC’. Amb aquest instrument, la comunitat universitària reforça el sistema integral de prevenció, protecció i acompanyament en aquest àmbit.

20/12/2019

El Protocol de suport als membres de la comunitat universitària, víctimes d’agressions susceptibles de constituir delicte que atemptin contra la integritat física i/o de caràcter sexual, comesos als espais de la UPC, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), fixa el procediment a seguir quan es té coneixement de possibles agressions delictives a membres de la comunitat universitària comeses en espais de la Universitat. L’objectiu és evitar qualsevol tipus de desemparament de les persones que pateixin aquest tipus de situació, oferint-los protecció i acompanyament.

Activació i seguiment
El protocol s’activarà un cop la persona afectada ho hagi comunicat la persona de referència en cada espai UPC, que en el cas de l’estudiantat, és el director o la directora del centre docent, i per al PDI i al PAS, és el cap del Servei de Desenvolupament Professional. En aquests casos, la Universitat posa a l’abast de la comunitat el suport psicològic, acadèmic, jurídic o laboral necessari i emprendrà les accions oportunes.

Una  comissió s’encarregarà de fer el seguiment del protocol. Aquesta comissió estarà formada pel vicerector o vicerectora competent en matèria d’Igualtat, la persona de referència del cas concret, un tècnic o tècnica d’Igualtat del Gabinet d’Innovació i Comunitat, un delegat o delegada de prevenció, si s’escau, i una persona assessora dels Serveis Jurídics de la UPC. Alhora, la Universitat estudiarà la viabilitat jurídica d’interposar accions penals i valorarà la possibilitat de denunciar els fets davant fiscalia, jutjat i instàncies policials.