El Claustre Universitari aprova engegar un procés de reflexió col·lectiva per a la transformació de l’experiència d’aprenentatge a la UPC

Les professores de la UPC Beatriz Amante i Adriana Farran, moderadores dels torns oberts d'intevencions; el rector, Daniel Crespo, el vicerector de Política Universitària, Joan Gispets, i, la secretària general, Ana B. Cortinas, a la taula de la sessió del 7 d'octubre del Claustre Universitari
+
Descarregar

Les professores de la UPC Beatriz Amante i Adriana Farran, moderadores dels torns oberts d'intevencions; el rector, Daniel Crespo, el vicerector de Política Universitària, Joan Gispets, i la secretària general, Ana B. Cortinas, a la taula de la sessió del 7 d'octubre

El professor de la Universitat, Ramon Bragós, adjunt de projectes estratègics de l'ETSETB, durant la presentació de la ponència 'Aprenentatge basat en projectes i en reptes com a eina d'aproximació a la societat'
+
Descarregar

El professor de la Universitat, Ramon Bragós, adjunt de projectes estratègics de l'ETSETB, durant la presentació de la ponència 'Aprenentatge basat en projectes i en reptes com a eina d'aproximació a la societat'

Toni Susín, professor del Departament de Matemàtiques de la UPC, ha impartit la ponència 'Numerical Factory: Una visió transversal de les matemàtiques a l'enginyeria'
+
Descarregar

Toni Susín, professor del Departament de Matemàtiques de la UPC, ha impartit la ponència 'Numerical Factory: Una visió transversal de les matemàtiques a l'enginyeria'

El professor Josep Pegueroles, director de l'ETSETB, i la professora Eshter Real, directora de l'ETSECCPB, com a representants del Consell acadèmic, han presentant una sèrie de consideracions prèvies a iniciar la reflexió sobre l'aprenentatge
+
Descarregar

El professor Josep Pegueroles, director de l'ETSETB, i la professora Eshter Real, directora de l'ETSECCPB, com a representants del Consell acadèmic, han presentant una sèrie de consideracions prèvies a iniciar la reflexió sobre l'aprenentatge

'L'estudiantat al centre de l'aprenentatge' ha estat la ponència de Armangué Fajula, representant del Consell de l’Estudiantat
+
Descarregar

'L'estudiantat al centre de l'aprenentatge' ha estat la ponència de Armangué Fajula, representant del Consell de l’Estudiantat

Una de les estudiants amb representació al Claustre Universitari participant durant el primer torn d'intervencions
+
Descarregar

Una de les estudiants amb representació al Claustre Universitari participant durant el primer torn d'intervencions

El vicerector de Política Universitària, Joan Gispets, presentant la proposta de treball per desenvolupar 'Galàxia Aprenentatge'
+
Descarregar

El vicerector de Política Universitària, Joan Gispets, presentant la proposta de treball per desenvolupar 'Galàxia Aprenentatge'

Adriana Llorens, directora de l'ICE,; Ana Rosa Cánovas, cap del Servei de Comunicació, la professora Núria Castell i el professor Eusebi Jaurata (tots dos jubilats), asseguts a la taula de relators del Claustre Universitari dels dies 4 i 7 d'octubre
+
Descarregar

Adriana Llorens, directora de l'ICE, Ana Rosa Cánovas, cap del Servei de Comunicació, la professora Núria Castell i el professor Eusebi Jaurata (tots dos jubilats) han fet relators de les conclusions sorgides durant les dues sessions del Claustre Universitari dels dies 4 i 7 d'octubre

El Claustre Universitari reunit el 7 d’octubre ha aprovat impulsar un procés de reflexió que ha de renovar l’experiència d’aprenentatge a la UPC mitjançant el projecte 'Galàxia Aprenentatge'.

07/10/2022

En la reunió del 7 d’octubre, el Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) ha ratificat, per 93 vots a favor, 17 en contra i 13 en blanc, l’aposta estratègica del Consell de Direcció per impulsar un procés de reflexió col·lectiva que ha de conduir a una proposta per a la transformació de l’experiència d’aprenentatge a la Universitat. Aquesta proposta haurà de ser aprovada pel Consell de Govern i també pel mateix Claustre.

La reunió d’avui, que ha donat continuïtat a la presentació de ponències i el debat iniciats el dia 4, s’ha iniciat amb la intervenció de Ramon Bragós, del Departament d'Enginyeria Electrònica i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), que ha parlat sobre l’aprenentatge basat en projectes i en reptes en un context d'innovació docent. "Un context adequat per desenvolupar competències transversals i promoure la interacció amb l’entorn social i econòmic”, ha afirmat Bragós. L’aprenentatge basat en projectes i reptes "promou competències diferents i és una oportunitat per augmentar l'autoconfiança, especialment dels estudiants no tant brillants en assignatures més analítiques".

Bragós s’ha referit a les matèries que s’imparteixen amb metodologies Product Development Project (PDP) –en què es treballa per reptes de desenvolupament tecnològic i i es potencien competències tècniques i organitzatives– i Challenge-Based Learning (CBL), on es plantegen reptes oberts. Altres iniciatives en aquesta línia, ja en marxa a diferents centres docents de la UPC, integren aspectes d’innovació i emprenedoria. “Són iniciatives que milloren la motivació i el rendiment mitjà, l’aprenentatge de competències transversals”, ha dit Bragós, “però xoquen amb la rigidesa dels programes acadèmics. Es necessita flexibilitat”.

Antoni Susín, del Departament de Matemàtiques i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), ha presentat una visió transversal de les matemàtiques a l'enginyeria amb l’eina 'Numerical Factory’, implementada en aquest centre docent ja fa cinc anys.

“Les matemàtiques són una eina bàsica del coneixement científic”, ha afirmat Susín. “Les assignatures estaven molt compartimentades (càlcul, àlgebra...) i mancava la visió que tot són matemàtiques. Hem creat per això un fil conductor entre elles, el Numerical Factory, que utilitza en les pràctiques el càlcul numèric fent servir imatges i models 3D”. Susín ha suggerit que aquesta metodologia es podria exportar a altres centres de la UPC.

Al seu torn, la directora de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), Esther Real, i el director de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), Josep Pegueroles, ambdós en representació de les direccions dels centres docents a través del Consell Acadèmic de la UPC, han fet un repàs de l'evolució de metodologies docents, les noves tendències, les debilitats del sistema i els reptes que planteja el canvi de model docent. Segons han dit, s’ha de tenir en compte que el món ha canviat en 50 anys i, per tant, els estudiants no són com eren. Han recordat que l’ensenyament online no és la panacea i que la presencialitat continua sent important, especialment pel que fa a l’acompanyament del professorat. En qualsevol cas, “l’estudiant ha de ser el centre de l’aprenentatge”, han assegurat. 

També han posat èmfasi en que cal garantir la solidesa dels coneixements bàsics. “Sense deixar les classes magistrals, hem de tenir classes més petites. I no s’ha de traslladar als estudiants (o a les acadèmies) la responsabilitat d’adquirir els coneixements fonamentals”, han defensat.

Han manifestat que cal una estratègia institucional per crear el marc que permeti els canvis amb els recursos adients. “No poden ser iniciatives aïllades, gràcies a l’esforç voluntari del professorat més enllà de l’encàrrec acadèmic”, han afirmat. També han remarcat que, per dur a terme les noves metodologies, calen més recursos i és important tenir en compte la formació i la naturalesa del professorat.

Així mateix, han reivindicat la valoració de la tasca docent en la carrera del professorat i han destacat especialment el valor de la formació transversal (assignatures compartides, currículums oberts) i multidisciplinari. Igualment, han reclamat espais més flexibles que permetin activitats més diverses. També han destacat que el suport tècnic i administratiu és important, ja que els processos d’innovació impliquen tots els col·lectius de la Universitat.

Per la seva part, l’estudiant Marc Armangué, coordinador de Política Universitària del Consell de l'Estudiantat de la UPC, ha parlat de l'estudiantat com a centre de l'aprenentatge. Ha dit que “la Universitat ha de fer un canvi i que és imprescindible comptar amb les aportacions de l’estudiantat”. També ha remarcat la necessitat de recursos per als estudiants que no poden tenir accés a les noves tecnologies, així com de flexibilitzar els horaris per als estudiants que treballen. Armangué també s’ha referit a la sobreexigència que requereixen els estudis i, d’altra banda, ha afirmat que cal que el PDI es formi per adaptar-se als canvis.

Tot seguit, Joan Gispets, vicerector de Política Universitària de la UPC, ha presentat un resum de les aportacions fetes per la comunitat universitària mitjançant l’eina de participació Kyalo. L’eina estarà oberta a la participació fins a l’11 d’octubre. Fins ara s’han fet aportacions en relació a la competència digital de la comunitat, l’autonomia dels centres, l’extensa experiència del professorat com a alguns dels punts forts de la metodologia docent de la UPC. Alguns punts febles expressats són la manca de coordinació entre assignatures, grups massa grans, l’envelliment i la dedicació a temps parcial d’una part important de la plantilla o la resistència al canvi.

Pel que fa al segon debat, sobre els reptes més importants que la UPC té plantejats en l'àmbit de la docència, s’ha fet referència a la importància creixent de la multidisciplinarietat, de formar per entendre el món, a l’adaptació dels continguts a les noves necessitats socials, i a la necessitat d’adaptació constant, entre altres.

En el tercer debat, sobre els canvis que s’han de produir en la metodologia docent de la UPC en els propers deu anys, s’ha apuntat que cal abordar el salt del batxillerat a la universitat, dotar de recursos, conscienciar el professorat de la necessitat del canvi, actualitzar continguts, apostar per l’experiència laboral, reforçar el pensament crític i introduir l’ètica. 

Pel que fa als canvis en les condicions de l’entorn plantejat en el quart debat, s’ha indicat que la docència ha de ser el centre de l’activitat universitària, la necessitat de definir un model docent clar i compartit per tothom i d'homogeneitzar la càrrega de treball dels estudiants en assignatures que es cursen alhora. També s’ha comentat que l’organització vertical en àmbits de coneixement pot ser un obstacle per a l’aprenentatge transversal i que cal optimitzar les hores presencials i dissenyar millor les hores d’aprenentatge autònom.

Torns d’intervencions
El debat del Claustre Universitari ha girat entorn de tres eixos: identificar els punts forts i febles de la situació actual, els reptes de futur i les propostes concretes que val la pena explorar. 

S’ha parlat de la necessitat de tenir en compte la dedicació real de l’estudiantat i de revisar les hores de presencialitat, i s’ha proposat reconèixer la recerca en innovació docent homologant-la en l’activitat de recerca en altres àrees. Tenir en compte com volen aprendre els estudiants, l’impacte de les noves tecnologies, així com l’experiència dels alumni han estat altres propostes plantejades. Igualment, s’ha reivindicat la necessitat de renovar els serveis de suport a l’aprenentatge, com ara els recursos tecnològics de les biblioteques, els audiovisuals i TIC, i apostar per la formació integral.

Així mateix, s’ha proposat valoritzar la transversalitat, explorar la flexibilització del currículum i revisar l’organització d’assignatures. I s’ha plantejat la necessitat d’inventariar i visibilitzar totes les experiències d'innovació docent dels diferents centres docents. Igualment, s’ha reivindicat el rol de suport del PAS en el procés d'aprenentatge.  

D’altra banda, s’ha reivindicat més reconeixement a l'activitat docent i més recursos per a la formació i el suport al professorat. També s’ha demanat la creació d’un equip de pedagogs que proporcioni suport als departaments i s’ha proposat una revisió del sistema d’avaluació del professorat.  

S’ha reflexionat sobre la figura de les acadèmies a l’entorn de la UPC, sobre els espais més idonis per a l’aprenentatge i sobre el pes de la presencialitat i de la docència online en el model UPC.

'Galàxia Aprenentatge'
El vicerector Joan Gispets ha presentat posteriorment la proposta de treball del projecte 'Galàxia Aprenentatge'. “Una proposta oberta que cal anar treballant”, ha dit Gispets i ha descrit les cinc fases de treball del projecte. Fases  que van des de la definició de la missió docent de la UPC al desplegament del projecte, passant per l’anàlisi de les metodologies actuals i la importació d’aquelles que han de transformar l’experiència d’aprenentatge a la Universitat.

Ròtul del Claustre Universitari en una pantalla d'ordinador portàtil

Conclusions dels relators

Núria Castell, professora jubilada i exdegana de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB); Ariadna Llorens, directora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE); Annarosa Cánovas, cap del Servei de Comunicació, i Eusebi Jarauta, professor jubilat del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, han recollit i compartit les principals aportacions del debat d’aquesta segona reunió del Claustre Universitari.

 • “Hem vist experiències diverses que desenvolupen competències transversals i promouen la interacció amb l’entorn econòmic i social. Promouen competències diferents en els estudiants i impliquen la interacció amb agents externs. Generen l’autoconfiança en estudiants no tan brillants i ja estan implicant molts dels centres docents de la UPC.
 • Hem vist experiències que reconnecten internament la docència, proporcionant més coherència, i que fan la UPC més col·laborativa.
 • El què sí està clar és que tenim un model que està funcionant des de fa 50 anys perquè, en realitat, es va transformant en el temps. Només en els darrers anys, hem integrat el salt tecnològic i l’Espai Europeu d’Educació Superior en el nostre model.
 • Tenim un panorama de noves tendències més actives, però amb la pandèmia hem après que l’online no és la panacea.
 • Hi ha un seguit d’amenaces en aquest procés. Per exemple, no tenir en compte que els estudiants han canviat i que, entre ells, també són diferents. Hem d’aplicar metodologies d’aprenentatge adequades a tots ells.
 • Hem d’assegurar també que els coneixements bàsics han de ser sòlids i que l’estudiant no pot estar sol en el procés d’aprenentatge.
 • I haurem de repensar com arribar millor a l’estudiant per motivar la seva participació, també en aquest procés, i en la vida universitària en general.
 • Hem de corregir ‘sobreexigències’ a l’estudiant (presencialitat versus no presencialitat, per exemple), però equilibrant, perquè hem de garantir la solidesa dels coneixements necessaris.
 • Hem vist també que ens caldran recursos. Tant per a la Universitat com per als estudiants, que no han de carregar amb el cost de la innovació docent. Aniria en detriment de l’equitat del sistema que volem.
 • Entre les amenaces, hi ha el fet que la innovació docent no es pot basar exclusivament en l’esforç voluntarista del PDI.
 • Per tot això, cal que la docència es posi en valor en la carrera acadèmica, de manera que sigui un element significatiu en les proves i en l’acreditació, en la formació del nou professorat, en el disseny de la plantilla...
 • Hem d’analitzar també per què les acadèmies tenen un paper en el nostre ecosistema d’aprenentatge.
 • En tot cas, hem de defugir un procés endogàmic i autocomplaent (han de participar activament tots els col·lectius de la UPC) i valorar molt bé el grau de satisfacció real dels estudiants, dels alumni…”.