Comunicat conjunt de l’equip del Consell de Direcció, els directors i degans dels centres i del Consell de l’Estudiantat referent a l'avaluació única

L’equip del Consell de Direcció, els directors i degans dels centres i del Consell de l’Estudiantat emet el següent comunicat en relació a les mesures per garantir a l’estudiantat de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) la possibilitat d'accedir a l'avaluació única al final del primer quadrimestre del curs actual.

25/10/2019

COMUNICAT:

Atès el resultat de les discussions i votacions del claustre d’aquest dimecres 23 d’octubre, així com les nombroses peticions d’estudiants i delegacions d’estudiants del centres per tal que s’habilitin procediments d’avaluació que facilitin la participació de l’estudiantat en les diverses manifestacions.

Atesa la normativa general d’avaluació de la UPC que dona una àmplia autonomia i capacitat d’actuació a cada centre per a definir normatives i polítiques pròpies d’avaluació.

Atès que  cada centre te unes particularitats pròpies, pel que fa als processos d’aprenentatge, d’organització acadèmica i de normativa d’avaluació.

S’acorda:

Cada centre, a la major brevetat, en sessió ordinària o extraordinària a tal efecte, sotmetrà al seu òrgan competent en matèria d’avaluació una proposta de procediments d’avaluació per atendre de la millor forma possible la reclamació del claustre i, si s’escau, s’aprovaran els corresponents canvis normatius.

La proposta sotmesa a aprovació s’elaborarà amb la participació de la delegació d’estudiants del centre, perseguint el màxim consens de la comunitat acadèmica.

Quan coexisteixin diversos procediments d’avaluació (per exemple, avaluació contínua i examen final), el resultat de l’avaluació final sempre serà la fórmula més beneficiosa per a l’estudiantat, tal com garanteix la normativa vigent.

En el cas de que la normativa d’avaluació d’un centre ja permeti atendre la reclamació del claustre sense canvis normatius, la proposta sotmesa a aprovació consistirà en un comunicat on s’establiran clarament els procediments i la motivació del comunicat. En qualsevol dels casos es donarà màxima difusió a l’acord, molt especialment entre l’estudiantat.

Així mateix, s’insta al professorat a facilitar el material docent per al bon seguiment de l’assignatura.


Barcelona, 25 d’octubre de 2019