Comunicat del rector de la UPC, Francesc Torres

El rector de la UPC, Francesc Torres, emet el 3 d'abril el següent comunicat a la comunitat universitària.

03/04/2020

Benvolgudes i benvolguts membres de la comunitat universitària UPC,

En primer lloc, desitjar-vos que vosaltres i els vostres éssers estimats estigueu bé de salut.

Des del passat 12 de març, hem estat en estret contacte amb les direccions de centres docents, amb els representants dels estudiants i dels treballadors i treballadores de la UPC,  coordinant-nos amb la resta d’Universitats catalanes i amb la Generalitat de Catalunya. L’objectiu que tenim és poder mantenir la nostra activitat de forma no presencial i alhora poder traslladar de la forma més clara i objectiva els diferents canvis que es produeixen diàriament en l’evolució de la crisi sanitària.

La recent pròrroga de l’estat d’alarma i les dades sobre l’evolució de l’epidèmia al nostre país, fan preveure que la situació de confinament es perllongui, i que la represa de l'activitat es faci progressivament.

Davant d’aquesta realitat, el Consell de Direcció, consultades les direccions dels centres docents, hem resolt adoptar les mesures necessàries per procurar un marc de seguretat als membres de la nostra comunitat universitària: 

1. Atesa la incertesa en el calendari i l’alta probabilitat que no es pugui reprendre l’activitat acadèmica normal durant el que resta de curs, cessa la docència presencial corresponent al 2n quadrimestre 2019-2020, amb efectes del 13 de març i fins a la finalització del període lectiu. Tota l’activitat docent restant es durà a terme de forma no presencial.

2. El Consell de Govern d’1 d’abril, mitjançant l’Acord núm. CG/2020/02/05, ha ratificat la instrucció del Rector sobre mesures necessàries per tal de garantir la docència no presencial que, juntament amb la Resolució del rector núm. 533/2020, de 12 de març, configuren el marc d’actuació per a què els centres docents puguin planificar la totalitat de les activitats acadèmiques, adaptant-se a les seves pròpies característiques.

3. Respecte dels processos i sistemes d’avaluació, i donada l’alta probabilitat que aquests no puguin ser presencials, el professorat responsable de les assignatures ha d’elaborar una proposta d’avaluació per ser realitzada pels estudiants de forma no presencial, d’acord amb les directrius i requeriments que estableixin els centres docents. No obstant això, no es descarta la possibilitat de comptar amb un període d’avaluació presencial de les assignatures del segon quadrimestre entre finals de juny i, si fos estrictament necessari, durant el juliol.

4. S'està treballant per a què aquelles activitats pràctiques que s'han vist ajornades per l'estat d'alarma, com són TFG/TFM, etc..., o algun tipus de pràcticum essencial per a la titulació, es puguin fer durant els mesos d'octubre i/o novembre, dintre de l'actual convocatòria, sense necessitat de nova matrícula i amb mesures de flexibilitat per a la continuació dels estudis en el curs següent.

5. Es mantenen i s’intensifiquen els mecanismes de coordinació amb la resta d’Universitats i amb les administracions competents, en aspectes transversals al sistema universitari, com ara la regulació general del calendari acadèmic i determinats aspectes relacionats amb l’avaluació dels estudiants.

6. També som coneixedors que hi ha estudiants que per diversos motius poden tenir problemes per seguir els estudis en la modalitat virtual. En aquest sentit, ja estem habilitant mecanismes per procurar la continuïtat de tots els estudiants que es trobin en aquestes circumstàncies. Per agilitzar aquests mecanismes és necessari que qui acrediti estar en aquestes situacions ho comuniquin a la direcció del seu centre docent

El principal missatge que volem transmetre als i les estudiants de la UPC i a la seves famílies, així com a la ciutadania en general és un missatge de tranquil·litat. Tot l’equip de govern de la UPC i els equips de govern dels centres seguiran treballant des de la coresponsabilitat i la coordinació per assegurar el mínim impacte d’aquestes circumstàncies en els aprenentatges dels estudiants, per poder garantir l’adquisició de les competències corresponents i la superació del curs acadèmic.

Francesc Torres, Rector de la UPC

Barcelona, 3 d’abril de 2020