Creen, amb l’OMS, una plataforma de dades integrada per a les malalties tropicals desateses

Creen, amb l’OMS, una plataforma de dades integrada per a les malalties tropicals desateses
+
Descarregar

Representants de diferents entitats, el 22 d'octubre, davant del Barcelona Supercomputing Center (BSC - CNS), a la UPC

Jornada de debat a la UPC

Al voltant del projecte WISCENTD, el 22 d’octubre va tenir lloc a la UPC una jornada de debat organitzada des del vicerectorat de Responsabilitat Social i Igualtat de la UPC, juntament amb el Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) i l’OMS.

En aquest debat hi van participar, a més, representants del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de la delegació del mateix Govern català a Suïssa; el Centro Nacional de Medicina Tropical del Instituto de Salud Carlos III; la Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada al Ministeri de Sanitat de Brazil; la Fundación Probitas; la Fundación Mundo Sano; l’European Organization for Nuclear Researchel (CERN); així com les empreses Bayer, Sanofi, Novartis, Universal Doctor i EyeSeeTea.

Investigadors del Grup de Tecnologies de Bases de Dades i Gestió de la lnformació de la UPC participen en un projecte de l’OMS per crear una plataforma de dades integrada per controlar i eradicar les malalties tropicals desateses.

05/11/2019

El projecte WHO Information System to Control and Eliminate Neglected Tropical Diseases (WISCENTD) es va iniciar l’any 2011, a iniciativa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), per crear una gran plataforma que integrés les dades relacionades amb les malalties tropicals desateses en l’àmbit mundial, amb l’objectiu de controlar-les i combatre-les. Des del començament del projecte hi han pres part investigadors del Grup de Tecnologies de Bases de Dades i Gestió de la lnformació (Database Technologies and Information Management, DTIM) de la UPC, un subgrup de recerca de l'Integrated Software, Services, Information and Data Engineering group (inSSIDE).

Les malalties tropicals desateses (NTD) formen un grup de 21 malalties amb naturalesa diversa i multidimensional que afecten en gran mesura a persones amb ingressos baixos i marginades políticament que viuen en àrees rurals i periurbanes de tot el món amb poca visibilitat, amb accés limitat a l'atenció mèdica. Aquest tipus de malalties desfiguren i/o invaliden, la qual cosa porta a l'estigmatització i la discriminació social. Poden comportar complicacions greus i fins i tot la mort si el tractament no s’aplica de manera primerenca i adequada. No obstant això, es poden controlar, prevenir i possiblement eliminar, o fins i tot eradicar, amb intervencions ja provades. En aquest context, es fa necessari establir sistemes de vigilància sòlids per comprendre l’impacte de les NTD, descriure com afecta geogràficament per identificar les poblacions en risc i així poder orientar millor les intervencions de control en l’actual context de recursos limitats i poder prendre decisions basades en evidències.

En resposta a la resolució 66.12 de l’Assemblea Mundial de la Salut, el Departament de Control de Malalties Tropicals Desateses de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha dissenyat i implementat un sistema d'informació amb dos objectius generals. Un és enfortir els sistemes d'informació de salut en països endèmics amb la idea de capacitar-los per prendre decisions informades que permetin adaptar les intervencions de control. L’altre objectiu és captar i analitzar tota la informació disponible per poder monitoritzar eficientment els avenços en el control de les malalties i verificar l'eliminació de les NTD.

El sistema WISCENTD, doncs, servirà a l’OMS per analitzar l'estat actual d'aquestes malalties en el món i prendre mesures per al seu control i eliminació. A més, permetrà fer prediccions de diferents tipus sobre el procés d'eliminació de la malaltia per prendre decisions, com ara en l’adquisició i la distribució de fàrmacs, la qual cosa revertirà directament en la població actualment afectada per les ETD i les persones que es troben en risc d'infecció.

L’equip de la UPC que hi participa, coordinat per Alberto Abelló, ha contribuït aportant la seva expertesa per liderar l’ús de tecnologies de la informació i de Big Data en la captura i la integració de dades relacionades amb aquestes malalties en l’àmbit mundial. Fins ara, s’ha treballat en dos subsistemes per a la captura de dades dels diferents ministeris de salut de països afectats per les malalties i per a la gestió de la distribució de medicaments. En l’actualitat, s’està engegant un tercer subprojecte amb la finalitat de creuar les dades, no només d’aquests dos subsistemes, sinó també d’altres sistemes externs, com ara les dades obertes de Nacions Unides, o d’aplicatius d’organitzacions no governamentals que treballen sobre el terreny.