Daniel Crespo: ‘La UPC per a construir’

Daniel Crespo: ‘La UPC per a construir’
+
Descarregar

Daniel Crespo, candidat a rector de la UPC

Daniel Crespo: ‘La UPC per a construir’
+
Descarregar

L'equip de la candidatura: d'esquerra a dreta, Miquel Soriano, Núria Pla, Jordi Cortadella, Jordi Ros, Fatiha Nejjari Akhi-elarab, Montserrat Pardàs, Lourdes Reig, Climent Molins i Daniel Crespo

Daniel Crespo: ‘La UPC per a construir’
+
Descarregar

L'equip, d'esquerra a dreta: Miquel Soriano, Fatiha Nejjari Akhi-elarab, Jordi Ros, Lourdes Reig, Daniel Crespo, Núria Pla, Montserrat Pardàs, Climent Molins i Jordi Cortadella

Daniel Crespo, catedràtic de Física de la UPC, presenta la seva candidatura a les eleccions de rector, sota el lema ‘La UPC per a construir’, en la qual defensa un canvi a la Universitat que miri el futur des del diàleg i la negociació.

29/04/2021

Daniel Crespo és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) des de 1987 i catedràtic de Física des de 2010. Dels 14 als 25 anys va compaginar estudis i feina en l’àmbit privat. És llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (1984) i doctor per la UPC (1994).

La seva línia de recerca principal és l’estudi de les propietats mecàniques i l’estabilitat física (processos de relaxació i cristal·lització) i química (resistència a la corrosió) dels materials metàl·lics amorfs. Ha publicat més de 100 articles en revistes científiques i ha dirigit 10 tesis doctorals. Des de 1998 ha estat investigador principal de successius projectes de finançament del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, i un projecte ERA-Net de la Comunitat Europea. Va dirigir un projecte de transferència tecnològica de mecànica de fluids el 2004.

Ha impartit docència de física a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), de física i termodinàmica a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), d’estat sòlid a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i de física a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).

Va ser coordinador del programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacial, sotsdirector del Departament de Física Aplicada i dues vegades sotsdirector de l’EETAC. Entre 2011 i 2015 va ser director del Departament de Física Aplicada, període en què va participar en la implementació del grau en Enginyeria Física. Juntament amb el professor Jordi José, va gestionar la fusió dels dos departaments que va donar lloc a l’actual Departament de Física, del qual va ser director entre 2016 i 2019. En aquest període va impulsar la creació del màster en Enginyeria Física. Entre 2019 i 2021 ha estat president de la Junta de Personal Docent i Investigador de la UPC.

Daniel Crespo està casat i té 62 anys.
https://danicrespo.cat

Vídeo d'inici de campanya ‘Un equip que treballarà en equip’:

La candidatura


Un equip paritari de professors i professores profundament compromès amb la UPC i amb experiència de gestió presentem una alternativa per afrontar amb energies i idees renovades els reptes que esperen a la UPC en els propers anys.

El nostre model d’universitat es basa en tres pilars fonamentals:

  • Reconeixement i respecte de la diversitat de les unitats bàsiques: el Consell de Direcció ha de donar suport a les iniciatives de les unitats i estimular la col·laboració.
  • Model flexible i equitatiu de serveis i suport a les persones i a les unitats bàsiques: cal assegurar un nivell equivalent de serveis, independent de la ubicació física o adscripció.
  • Retorn del debat: executar els acords del Claustre i agilitar el Consell de Govern.

Amb aquest punt de partida, i havent identificat els reptes existents, oferirem solucions viables:

1. Renovació generacional del personal d’administració i serveis (PAS) i del personal docent i investigador (PDI).

2. Obtenció dels recursos necessaris per convocar noves places de professorat estable (funcionarials o laborals).

3. Reducció del professorat a temps parcial prioritzant-ne l’estabilització.

4. Participació en totes les convocatòries específiques de post-doc i programes d'excel·lència.

5. Ampliació dels programes de promoció del PDI.

6. Promoció de les figures de PDI laboral a funcionari a les persones interessades.

7. Ampliació de la plantilla de PAS més enllà de la cobertura de les baixes per jubilació.

8. Distribució del PAS en funció de les necessitats de les diferents unitats i les prioritats establertes en el programa electoral.

Pel que fa a l’activitat docent, si es compleixen les previsions de les autoritats sanitàries podrem començar el curs 2021-22 amb normalitat. El repte docent és aprofitar l’esforç de digitalització per millorar l’experiència docent de l’estudiantat i recuperar els intangibles associats a la docència presencial, tals com els grups d’estudi informals i la relació social al campus, que contribueixen tant al rendiment acadèmic com a l’evolució personal de l’estudiantat.

El funcionament diari de la UPC no s’ha de veure afectat pel canvi d’equip de govern. Per aquesta raó es mantindrà l’actual equip de gerència i, després d’analitzar la situació, es prendran les mesures òptimes apostant per personal propi.

Es nomenarà secretària general de la UPC una membre del PAS, per tal de facilitar la presència d’aquest col·lectiu als òrgans de direcció de la Universitat.

La política acadèmica s’adreçarà a consolidar l'oferta existent i a garantir-ne la qualitat. Es potenciarà el vessant experimental dels ensenyaments incrementant les partides dedicades a renovació d’equipaments experimentals docents. D’altra banda, cal afrontar la disminució del nombre d’estudiants de doctorat. La situació actual és insostenible. Serem la punta de llança de la defensa dels doctorands i doctorandes. És inacceptable que no percebin una retribució adequada per la seva aportació al coneixement global.

La participació de l’estudiantat en el govern diari de la Universitat es vehicularà a través de la figura del delegat o delegada del rector per l’estudiantat, de nova creació. Serà escollit pel col·lectiu d’estudiants i serà adjunt o adjunta a la vicerectora de Docència i Estudiantat. Promourem la recuperació de la vida cultural i del teixit associatiu estudiantil.

La societat i la mateix universitat necessiten obrir el camí al talent jove, que haurà de resoldre els reptes globals presents i futurs. Incentivarem les vocacions de recerca i innovació.

Crearem el Vicerectorat de Qualitat i Política Lingüística i la Comissió de Política Lingüística del Consell de Govern. Apostem per un model de plurilingüisme centrat en la nostra llengua pròpia, el català.

La política de recerca i transferència de tecnologia s’adreçarà a facilitar l’activitat dels grups de recerca i la incorporació de talent jove, dotant un mínim de 60 beques i cercant noves formes de relació amb l’ecosistema d’innovació. Alhora, acompanyarem els grups de recerca perquè s’alineïn en les àrees cridades a dominar el panorama en els propers anys (transició energètica, biotecnologia, ciència de dades, sostenibilitat, etc.).

La participació en els programes Next Generation ha de marcar un punt d’inflexió tant en el nivell de la recerca i transferència com en la renovació de les infraestructures dels laboratoris de la UPC. Reforçarem els vincles amb el teixit industrial i territorial, per la qual cosa optimitzarem els canals de comunicació entre el nostre personal investigador i el teixit empresarial.

Actualitzarem el pla d’internacionalització 2017-2021, aprovat sota el mandat del rector Fossas. Es potenciarà el desenvolupament del model d’universitats europees a través de Unite!, en què la UPC té un important lideratge. Es desenvoluparà un model híbrid de mobilitat física i virtual. Les dobles titulacions internacionals de màster i doctorat seran un element d’atracció de talent global.

Estarem especialment atents a la relació entre els nostres campus i l’entorn cultural i socioeconòmic. El desenvolupament harmònic dels diferents campus i la renovació, urgent en alguns casos, de les infraestructures és imprescindible per mantenir el servei que la UPC ha de prestar a la societat i que s’ha de desenvolupar sota els més alts estàndards ètics, conscients de l’impacte d’una institució on estudien i treballen 40.000 persones. Per això, renovem el compromís de la UPC amb els objectius de desenvolupament sostenible, entre els quals destaquem el de ser una universitat neutra en emissions de CO2 el 2030. I renovem també el compromís de la UPC amb les polítiques d’equitat i igualtat de gènere.

La recuperació de la presencialitat implicarà un nou esforç per a l’estructura de la UPC. Regularem el teletreball dels diferents col·lectius d'administració i serveis, i treballarem per millorar la relació entre PDI i PAS gràcies a les noves eines tecnològiques. Millorarem el suport digital i els serveis oferts per les UTG, que han de ser equivalents en tots els campus, i en particular el suport a les direccions de les unitats. Simplificarem els processos administratius i revisarem els procediments de promoció i estabilització del PAS.

Amb els 50 anys la UPC arriba a la seva maduresa com a institució. Per construir la UPC dels propers 50 anys, per seguir sent un referent tecnològic global, cal esforç i imaginació. És l’hora d’un nou rector i d’un equip de govern a l’alçada dels reptes a què ens enfrontem.