Entra en vigor el nou codi ètic de la UPC

El Consell de Govern de la UPC ha aprovat, en la sessió del 22 de febrer, el nou codi ètic de la Universitat, un document que actualitza i substitueix el ‘Codi ètic i de bones pràctiques del personal al servei de la Universitat Politècnica de Catalunya’, vigent des del 2011.

02/03/2022

El nou Codi ètic de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), aprovat pel Consell de Govern i que ja ha entrat en vigor, determina els principis que han de guiar la conducta de les persones que formen la comunitat universitària de la UPC, així com la de terceres persones que participin en actuacions conjuntes. Aquests principis es fonamenten en els valors de l’honestedat, la transparència, la integritat, la tolerància, la igualtat, l’equitat, l’esperit crític i la imparcialitat. També es regeix pels principis de la cultura de pau, la sostenibilitat, la responsabilitat, la confidencialitat, la fiabilitat i independència, el conflicte d’interessos i el respecte, així com la cooperació, la coherència, la corresponsabilitat, l’austeritat, l’eficàcia, l’eficiè cia i la seguretat. Així mateix, el document fa referència al sistema de seguiment i avaluació de l’aplicació d’aquests principis.

El document aprovat és una actualització del ‘Codi ètic i de bones pràctiques del personal al servei de la UPC i del seu estudiantat’, que va aprovar el 2011 la Universitat, com a institució capdavantera en la defensa del bon funcionament en els serveis públics que presta. En aquell document ja es definien un conjunt de valors i principis per inspirar i motivar les bones pràctiques del personal i l’estudiantat de la UPC en l’exercici de les seves activitats.  

Seguint aquesta línia, el 2020 també es va crear el Comitè d’Ètica de la UPC, òrgan consultiu entre les funcions del qual s’inclou la redacció i actualització periòdica del Codi ètic de la Universitat per adaptar al context actual els principis que es deriven dels valors informadors de la institució, recollits als seus Estatuts i que regeixen l’actuació de totes les persones que constitueixen la comunitat universitària.

D’aquesta manera, la UPC vol reforçar el compromís que té amb la societat, consolidant un ensenyament de qualitat i una recerca i transferència capdavanteres, alineats amb els valors de la societat.