La UPC aprova un pressupost de 294,5 milions d’euros, amb un major impacte en polítiques dirigides a l’estudiantat i de responsabilitat social

La UPC, a través del seu Consell de Govern i, posteriorment, amb l'acord del seu Consell Social, ha aprovat el pressupost per a l’exercici 2021, que és de 294,539 milions d’euros. Un pressupost de contenció amb un decreixement global del -3,05% respecte a l’any anterior (i un -2,93% pel que fa al pressupost genèric), en un context de crisis econòmica global produïda per la pandèmia mundial de la COVID-19.

22/12/2020

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) dedicarà 10,8 milions d’euros del pressupost per al 2021 al foment de polítiques diverses vinculades al Pla d’actuacions 2018-2021, com ara les orientades a la innovació docent, beques de suport a l’estudiantat, beques d’iniciació a la recerca, promoció de les aliances externes o a refermar el compromís social de la Universitat. El nou exercici preveu mesures per garantir l’equilibri econòmic en un moment de greu crisi a conseqüència de la pandèmia per la COVID-19, però amb una recuperació important de la capacitat de recerca i transferència amb la petita i mitjana empresa, fruit de la consolidació de la relació de la Universitat amb el sector productiu de diferents àmbits, i la constitució de hubs d’innovació i aliances a llarg termini.

La profunda crisi social i econòmica obliga a la UPC a prendre mesures per garantir una correcta execució pressupostària que permeti mantenir la situació d’equilibri financer a mig i llarg termini. També les incerteses per la pròrroga del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2021 configuren un escenari econòmic de cautela i prudència pressupostària.

En aquest context, es preveu que els ingressos de l’evolució de la matrícula del 2021, tant pel que  fa a les titulacions de grau com de màster, tinguin un lleuger increment, amb un impacte baix. Un escenari, en tot cas, marcat per les incerteses pel que fa a una possible caiguda d’estudiants estrangers.

Pel que fa a la recerca i a la col·laboració amb empreses, la previsió és que, durant el 2021, la UPC continuï essent un referent pels resultats obtinguts en la captació de recursos externs, fruit principalment de la participació en projectes europeus i de l’impuls de convenis de recerca i transferència signats amb organitzacions públiques i privades. D’entre els projectes a destacar pels retorns econòmics i, alhora, per les oportunitats acadèmiques que impliquen, el pressupost articula ingressos importants per projectes europeus, aliances internacionals i hubs i aliances d’innovació a llarg termini.

Pel que fa a les despeses, el pressupost contempla les accions previstes al Pla d’actuacions per als exercicis 2018-2021, les quals compten amb un finançament individualitzat a través de partides i fons institucionals. Cal destacar, entre d’altres, l’esforç que la Universitat farà el proper curs en beques de suport a la docència i a la recerca dirigides a l’estudiantat, amb un impacte directe sobre uns 650 estudiants de forma individualitzada.

Pel que fa al personal, i malgrat les restriccions pressupostàries, les polítiques per al 2021 aniran dirigides especialment a promoure la carrera acadèmica, a incrementar l’estabilització i a la formació de personal.

La reestructuració del suport al doctorat i la millora del suport a la recerca són els principals canvis organitzatius que es plantegen de cara al proper any en els serveis de suport, sense oblidar l’impuls definitiu a l’administració electrònica com a projecte per a la millora de l’eficiència en la gestió.

En l’àmbit de la responsabilitat social, es preveu avançar amb accions que impulsin el Pla del Compromís Social i, entre aquestes, l’impuls de la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats, la inclusió i la solidaritat. El pressupost contempla, alhora, actuacions dirigides a promoure la vida universitària i a incentivar la vida associativa dels estudiants.

Els esforços en inversions es continuaran centrant a donar resposta a les necessitats de millora estructural dels edificis, amb especial atenció a la millora de la renovació de l’aire, les inversions en energies renovables, i en la continuïtat del Pla TIC dirigit al personal docent i investigador, així com a la millora de l’equipament docent dels laboratoris.

La UPC ha estat activa en preparar propostes disruptives per aprofitar de la forma més eficient l‘oportunitat que plantegen els recursos europeus a través de la convocatòria dels fons Next Generation, en cada un dels àmbits d’activitat que li son propis. Encara existeixen incerteses en la gestió i execució d’aquests recursos que fan que, de moment, no sigui prudent traslladar algunes d’aquestes propostes al pressupost. Tot i així, la coincidència de les línies d’impuls promogudes per Europa amb els àmbits de coneixement de la Universitat, l’experiència i l’excel·lència acumulades per part de la UPC en la recerca aplicada i la innovació, així com el treball de preparació d’acords i de xarxes de col·laboració fan preveure bons resultats que, a ben segur, incrementaran les capacitats d’inversió i activitat al llarg del 2021.

Durant el 2021 se seguiran duent a terme els actes per commemorar el 50è aniversari de la UPC, principalment mitjançant actes divulgatius, espais de debat i reflexió, de promoció i reconeixement de l’activitat de la UPC en els diferents campus.