En marxa el Comitè de Qualitat de la UPC

El Consell de Govern ha aprovat la creació del Comitè de Qualitat de la UPC, un òrgan assessor del rector en matèria de qualitat en els àmbits de la docència, la recerca i la gestió. El Comitè té entre les seves funcions definir la política de qualitat de la Universitat, fer el seguiment i l’avaluació dels sistemes de qualitat i afavorir la implicació de tota la comunitat universitària per la millora contínua.

11/06/2019

La Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech (UPC) compta amb una llarga experiència en la promoció de la qualitat en tots els seus àmbits d’activitat, una cultura de la qualitat arrelada a través de la planificació estratègica i l’avaluació institucional des dels seus inicis. Ara, el repte és incorporar la millora contínua de forma sistematitzada en la presa de decisions i continuar impulsant la cultura de la qualitat en la comunitat universitària. Per assolir aquests objectius, el Consell de Govern ha aprovat, en la sessió del 24 de maig, la creació del Comitè de Qualitat de la UPC i les seves funcions i organització.

Com a òrgan assessor del rector en matèria de qualitat en tots els àmbits de l’activitat de la UPC —docència, recerca i gestió—, el Comitè de Qualitat proposarà, per tant, la política de qualitat de la Universitat per a la seva aprovació per part del Consell de Govern i ajudarà a la definició dels objectius i les estratègies de millora en aquest camp. Així, assegurarà la correcta implementació de la política i els objectis de qualitat coresponsabilitzant tant a les unitats acadèmiques com a les unitats d’administració i serveis. Entre les seves funcions, també estan vetllar pel correcte desenvolupament i seguiment dels processos de verificació, modificació, seguiment i acreditació de les titulacions oficials de grau, màster i doctorat, així com assegurar el procés d'acreditació institucional vetllant pel correcte funcionament del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat dels centres docents i dels seus processos transversals.

Igualment, aquest Comitè s'encarregarà de promoure, facilitar i assegurar que es disposin de sistemes d’informació per avaluar l’activitat en l’àmbit de la docència, la recerca i la gestió, i d'analitzar els resultats dels processos d’avaluació de la qualitat en els aquests tres camps d'activitat de la Universitat, així com de proposar accions de millora, si s’escau. Per a això, s'elaborarà anualment l'Informe de Seguiment d'Universitat (ISU), que se sotmetrà a l'aprovació del Consell de Govern.

Composició
El Comitè de Qualitat, que es reunirà en sessió ordinària almenys dues vegades a l’any, estarà presidit pel rector o el membre del Consell de Direcció que designi, i estarà integrat per 15 membres: el gerent; els vicerectors/es d’Avaluació i Qualitat, Política Acadèmica, Política Científica, i Docència i Estudiantat; el president/a del Consell Social o la persona que designi; un degà o degana, director o directora de centre docent designat pel consell acadèmic; un director o directora de departament o institut universitari de recerca designat pel consell acadèmic; el director/a de l'Escola de Doctorat, i dos membres del Personal Docent i Investigador vinculats amb temes de qualitat designats pel vicerector/a d’Avaluació i Qualitat.

Així mateix, també integrarà un estudiant/a de grau o un estudiant/a de màster designat pel Consell de l’Estudiantat i un doctorand/a designat pel Consell de Doctorands i Doctorandes; un membre del Personal d’Administració i Serveis amb competències en l’àmbit de la qualitat designat pel gerent, i, com a secretari/ària, un membre del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat.