La UPC no aplicarà, durant l’estat d’alarma, ni la suspensió de drets per impagament de la matrícula, ni el recàrrec corresponent un cop es reactivi el seu pagament

L'estudiantat de la UPC pot presentar sol·licituds motivades d'ajornament dels pagaments pendents de matrícula, que es resoldran valorant els motius al·legats. També s’anul·len les tarifes de pàrquings i Serveis d’Esports mentre dura el confinament.

15/05/2020

El Consell de Govern de la UPC, reunit l’1 d’abril, ha aprovat algunes mesures per flexibilitzar el pagament de la matrícula dels estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) amb l’objectiu d’evitar perjudicis a l’estudiantat mentre dura el confinament per l'emergència sanitària. Segons el document aprovat, la UPC no aplicarà la suspensió temporal de drets per impagament de matrícula ni tampoc el recàrrec per aquesta raó un cop es reactivin els pagaments corresponents. En aquest sentit, i mentre dura l’actual situació d’estat d’alarma, les reclamacions de deute per impagament de matrícula seran substituïdes per comunicacions informatives de pagaments pendents.

L'estudiantat pot presentar, mitjançant un tiquet electrònic al Servei de Gestió Acadèmica (demana SGA), sol·licituds motivades d'ajornament dels pagaments pendents de matrícula, que es resoldran amb nova data de venciment entre els dies 15 de maig i el 15 de juny, en funció de la valoració dels motius al·legats.

També s’amplia el termini per a la sol·licitud motivada de suspensió dels efectes acadèmics de matrícula, de manera que els estudiants que, de forma motivada, vulguin sol·licitar la suspensió dels efectes acadèmics de la seva matricula, podran fer-ho fins al 30 d’abril del 2020 (veure nou document). En la sol·licitud hauran d’al·legar i, justificar si escau, els motius pels quals l’actual situació d’estat d’alarma els impedeix seguir el desenvolupament de les assignatures matriculades i impartides en el segon quadrimestre del curs acadèmic 2019-20. L’acord aprovat preveu que, prèviament a la resolució, s'informi als estudiants de les possibles afectacions sobre les beques sol·licitades i/o concedides, de manera que l'estudiant, amb aquesta informació, podrà desistir de la seva sol·licitud si així ho considera.

Tarifes
Igualment, el Consell de Govern ha acordat igualment flexibilitzar el cobrament de les tarifes a partir de la data en que es va fer efectiu el tancament dels edificis de la UPC. Mentre duri la situació d’estat d’alarma, es veuen afectades les tarifes següents:

Tarifes vinculades al Servei d’Esports: La quota a abonar pels socis i sòcies de les instal·lacions vinculades al Servei d’Esports, queden suspeses en les seves diferents modalitats (poliesportiu, gimnàs, o múltiples instal·lacions Barcelona).

Tarifes vinculades a aportació mensual a les despeses de manteniment de les instal·lacions dels aparcaments: La tarifa a abonar mensualment per les persones de la comunitat queda suspesa per als aparcaments dels edificis Vèrtex, Gaia i RDIT.

En el cas que alguna d’aquestes tarifes ja s’hagi facturat, la UPC farà la compensació corresponent en el següent període de facturació.