La UPC incorpora la perspectiva de gènere com una competència transversal dels seus estudis

La perpectiva de gènere s'anirà incorporant de forma progressiva a totes les titulacions de la UPC com a competència transversal amb l'objectiu que l'estudiantat integri les diferents necessitats i preferències per raó de sexe i de gènere en el disseny de solucions i resolució del problemes. Així ho ha acordat el Consell de Govern, en la sessió de l'1 d'abril.

30/04/2020

La perspectiva de gènere és ja una de les competències transversals dels estudis de grau i màster de la UPC donant resposta així a l’aplicació de la legislació vigent i al marc general de l’AQU pel que fa referència a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària.

El Consell de Govern, en la reunió de l'1 d'abril, va donar el seu vist-i-plau a una mesura dirigida a que els titulats i titulades coneguin i comprenguin les desigualtats per raó de sexe i gènere a la societat, i integrin les diferents necessitats i preferències per raó de sexe i de gènere en el disseny de solucions i resolució dels problemes.

La nova competència s’haurà d’incorporar progressivament a les titulacions de manera que s’inclourà ja en els estudis que iniciïn el procés de verificació per a la seva implantació a partir del curs acadèmic 2021-2022. També s’inclourà en els estudis ja existents a través de la reverificació i dels corresponents processos de seguiment, modificació i acreditació previstos per a titulacions en marxa.