La UPC aprova un pressupost de 317,3 milions d’euros per al 2022, un 7,7 % superior al de l’any anterior

El pressupost de la UPC per al 2022, aprovat pel Consell Social de la UPC, prèvia aprovació del Consell de Govern, és de 317,3 milions d’euros. La recuperació de personal perdut en els darrers anys i l’impuls de la recerca i de la captació de talent són prioritats en l’exercici 2022, al llarg del qual es posarà en marxa el Pla Estratègic de la UPC 2022-2025.

21/12/2021

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ha presentat un pressupost, per a l’exercici del 2022, amb un 7,7 % d’increment respecte al de l’any anterior (un 4,38 % d’increment pel que fa al pressupost genèric), aprovat el 21 de desembre pel Consell Social de la Universitat, prèvia aprovació del Consell de Govern el 17 de desembre. Aquest creixement s’emmarca en un context de previsible recuperació econòmica, afavorit per la introducció dels fons europeus procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Es preveu que aquests fons incrementaran el finançament de la Generalitat de Catalunya i, de retruc, també el de les universitats públiques catalanes, per a les quals, a més, hi ha la proposta d’avançar en un nou model de finançament.

El pressupost per al 2022 contempla l’inici de les actuacions del Pla Estratègic de la UPC 2022-2025, amb una especial rellevància de les actuacions dirigides a la recuperació de personal perdut en els darrers anys, així com aquelles altres que impulsaran la recerca i la captació de talent. Les accions específiques a partir dels programes Serra Hunter, Margarita Salas i Maria Zambrano o Investigo marquen punts d’inflexió per a la recuperació de recursos humans perduts al llarg d’aquests darrers anys de restriccions. En l’àmbit de la recerca, el pressupost ha d’impulsar accions que facilitaran la tasca als grups de recerca, especialment en l’àmbit del suport a la gestió, de manera que es pugui maximitzar la dedicació dels grups a la recerca, la transferència i la innovació.

Pel que fa als ingressos derivats de la recerca, durant l’exercici es preveu augmentar la participació del personal acadèmic en convocatòries estratègiques, com les de l’European Research Council (ERC), així com en la coordinació de projectes, mantenint el lideratge en aquelles àrees en les quals la Universitat està molt posicionada. Quant als projectes d’àmbit nacional, s’ha tingut en compte un increment de recursos procedents de convocatòries dels diferents ministeris de l'Estat, així com un augment del finançament de la Generalitat de Catalunya, via fons REACT-EU. Igualment, es preveu que durant el 2022 la participació de la UPC en grans consorcis internacionals impliqui l’obtenció d’un major finançament a través de l'EIT KIC Urban Mobility, l’EIT Health, l’EIT Raw Materials i Innoenergy. Totes són comunitats d’innovació i coneixement que promou l’European Institute of Innovation and Tecnology (EIT).

Quant als ingressos derivats de la transferència de tecnologia i de l’emprenedoria, l’exercici del 2022 hauria d’implicar un lleuger augment de l’activitat derivada dels fons REACT-UE i es preveu un increment dels contractes i convenis de transferència de tecnologia, així com de creació d’Empreses de Base Tecnològica (EBTs).

Els ingressos procedents de la matrícula s’incrementaran el 2022 amb la introducció en l’oferta acadèmica del grau en Intel·ligència Artificial i els màsters de Recerca en Enginyeria Mecànica, de Sistemes i Accionaments Elèctrics, Ciència de Dades, Enginyeria Tèrmica i Ciència de Biomaterials i Materials Farmacèutics (BIOPHAM), que en el seu conjunt aporten 195 noves places d’accés. Pel que fa als estudis de grau, la previsió en la demanda torna a ser positiva i s’estima un creixement d’entorn del 2 %, en part, fruit de la posada en marxa del nou grau en Intel·ligència Artificial (que imparteix la FIB), a l’increment de 20 places en estudis que ofereix l’Escola de Camins i a les 10 places amb què l’ETSAV ha incrementat la seva oferta. A aquest increment en l’oferta de places de grau se suma la previsió d’una major demanda dels estudis de la UPC. Una previsió que respon al fet que la totalitat de les places de grau ofertes aquest curs 2020-2021 han estat cobertes.

Pel que fa a la despesa i al seu destí, l’activitat docent centra bona part de l’impacte pressupostari: la UPC potenciarà durant l’any proper l'aprenentatge experimental i basat en reptes, especialment de caire interdisciplinari, així com les accions dirigides a la promoció dels estudis entre les dones, a reduir l'abandonament dels estudis i a millorar les taxes d'eficiència de la Universitat.

L’objectiu del 2022 és actuar també amb decisió per tal que l’accés a la UPC no el barrin mai raons socioeconòmiques. Així, el pressupost incrementa en un 25 % l’import dels ajuts que es destinen al pagament de matrícules per a estudiants en risc de desvinculació per motius econòmics.

L’impuls del doctorat es materialitzarà a través de la redefinició de l’Escola de Doctorat, que s'afegeix a la convocatòria de 20 noves places de formació de personal investigador (FPI) i 20 places de formació de personal universitari (FPU), i a la convocatòria de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

El personal és un dels gran focus pressupostaris del 2022. Pel que fa al Personal Docent i Investigador (PDI), el pressupost està orientat a garantir la reducció de la temporalitat i la cobertura de les jubilacions amb la convocatòria de 69 places de captació, 65 de les quals seran de professorat lector, tres d'agregat i un de catedràtic o catedràtica, així com la convocatòria de 25 places de promoció a càtedra. Addicionalment, es convocaran les places d'estabilització a les figures de professorat agregat o titular del professorat que hagi superat el pla d'estabilització. Es preveu igualment continuar amb el Pla de Formació del PDI per a la millora de les competències i la innovació docent, activitats que, en part, tindran finançament específic procedent de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

En el cas del Personal d’Administració i Serveis (PAS), durant l’any 2022 es finalitzarà el procés d’estabilització de personal temporal d’escala A1, en el què es proveiran de forma definitiva 23 llocs de treball. També es convocaran concursos per a la provisió permanent de les places que restin vacants en l’àmbit de recepció, un cop finalitzats els concursos de trasllat corresponents, amb un volum d’entre 11 i 14 places durant tot l’exercici.

Malgrat que en el cas de la UPC l’índex de temporalitat és reduït com a conseqüència dels darrers processos d’estabilització, durant el 2022 es preveu avançar més en l’estabilitat de la plantilla. Es convocaran a provisió definitiva les places que, provinents de vacants generades, no puguin cobrir-se mitjançant els concursos de mobilitat i/o promoció interna. En l’àmbit funcionarial, s’analitzaran la reconversió de places vacants amb l’objectiu d’adaptar-les als requisits presents i futur, i millorar la seva tecnificació. Les places objecte d’aquests procés que restin vacants en els processos de provisió interna es convocaran a oposició externa de forma definitiva. En qualsevol cas, es convocaran almenys 35 places de PAS de nou accés durant l’exercici 2022.

El 2022 es continuarà avançant igualment en la definició del nou Pla Director de Formació per als propers anys.

La transformació digital de la Universitat és un dels altres reptes reflectits en el pressupost del 2022. També el desenvolupament de l'administració digital centrada en les persones, promovent la simplificació dels processos. Es reforçaran les polítiques i la cultura de ciberseguretat i es contempla pressupostàriament la política d'actualització de recursos informàtics.

Amb el nou pressupost, la UPC continuarà apostant per la renovació d’equipament docent i per la convocatòria d’ajuts en infraestructures TIC i equipament d’aules informàtiques. Ambdues actuacions vinculades a millorar l’activitat formativa de graus i màsters universitaris.

En l’àmbit de la internacionalització, prendran un impuls especial les aliances estratègiques amb altres universitats –com ara a través del projecte UNITE— i es proporcionarà suport a l’elaboració de plans d'Internacionalització específics per a les unitats.

El 2022 es posaran en marxa també diversos programes dirigits a incorporar la sostenibilitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a eixos transversals a tots els àmbits d’activitat.

Els campus, com a instrument per promoure les relacions socioeconòmiques i culturals amb l'entorn territorial, es configuren com altres elements distintius de la UPC, de manera que es preveu impulsar nous programes de relació amb el territori i el teixit socioeconòmic.

Pla Plurianual d’inversions. L’estimació de 6,9 milions d'euros feta per aquest concepte en el pressupost respon a la previsió que, a través d’uns nous pressupostos de la Generalitat per al 2022, s’incrementi el pla en uns dos milions d'euros. Les inversions a executar aniran dirigides, entre d’altres, a prioritzar actuacions TIC (renovació d’infraestructures i equips, millores en la seguretat i projectes institucionals), d’infraestructures (correctives, seguretat i salut, rehabilitacions, actuacions vinculades a la sostenibilitat) i de renovació d’equipament docent.

En concret, es preveuen actuacions correctives sobre les façanes del Campus Sud i, en especial, està previst començar a definir i preveure les fases d'intervencions sobre els edificis de l’ETSEIB. Amb possibles ajuts que es puguin captar del programa europeu Next Generation, es pretén continuar amb les inversions de plaques fotovoltaiques a les cobertes dels edificis i introduir l’aerotèrmia en algun edifici.

El pressupost preveu partides per continuar el desplegament de la instal·lació de sondes de control de CO2 en els espais comuns un cop acabada la implantació en aules, i la renovació d’equips de control i seguretat per al millor monitoratge de la seguretat dels edificis i les persones.